Vláda schválila na náš účet: 54. rokovanie

Aj keď poslanci nášho parlamentu majú tento mesiac zatiaľ voľno, vládni predstavitelia ani tento týždeň nezaháľali. Opäť sa zišli, aby prerokovali aj tieto materiály s dopadom na verejné financie:

Vláda schválila na náš účet: 54. rokovanie

1) Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády č. 134/2013

Popis: Uvoľnenie prostriedkov obciam a mestám v sume 8 000 000 eur s tým, že ich môžu použiť v roku 2013 a pri rozdelení bude zohľadnená dĺžka miestnych komunikácií a dĺžka prejazdných ciest I., II. a III. triedy vo vlastníctve obce alebo mesta.

2) Informácia o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a penále, vrátane ich vymáhania za rok 2012

Popis: Správa štátnych a hmotných rezerv má povinnosť každoročne k termínu 31.3. predkladať informáciu o rozbore stavu vývoja svojich pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a penále, vrátane ich vymáhania.

Celkový objem pohľadávok z kúpnych zmlúv k 31.12.2012 bol na úrovni 132 786 995 eur. Oproti roku 2011 nastal pokles celkových pohľadávok o 4 597 737 eur.

3) Návrh Programu podpory zahraničného obchodu na rok 2013 - nové znenie

Popis: Návrh podáva informácie o vývoji zahraničného obchodu SR a o jeho podpore v nasledujúcich rokoch.

Obrat zahraničného obchodu SR za 1. polrok 2012 dosiahol hodnotu 59,41 mld. eur z toho export SR predstavoval hodnotu 30,57 mld. eur a import SR dosiahol 28,84 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu SR za január až jún 2012 bolo aktívne v objeme 1,73 mld. eur.

Eximbanka predpokladá v roku 2013 podporiť prostredníctvom svojich aktivít export SR v celkovej výške 3,66 mld. eur, čo predstavuje 5,8 % z predpokladanej výšky exportu SR v roku 2013. MH SR v roku 2013 podporí v rámci schválených limitov 17 oficiálnych účastí MH SR na výstavách v zahraničí.

To je na tento týždeň všetko. Ak si myslíte, že vláda by mala zverejniť aj to, aké opatrenia prijala v súvislosti s medzinárodnými investičnými arbitrážami, tak ste na omyle. Tento materiál je totiž vysoko dôverný, verejnosti nebol sprístupnený.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards