Zjednotenie daní a odvodov

Slovné spojenie, ktoré sme počuli už pred nástupom novej
vlády. V stredu 2.4.2008 Ministerstvo
financií
zverejnilo prvý nástrel termínu, kedy by k tomu mohlo
skutočne dôjsť.Za 6 rokov, 1.1.2014. Za predpokladu, že analýza výhod a nevýhod (ešte
nie je rozhodnuté!), ktorá má prebehnúť budúci rok, skončí pozitívne.

Zjednotenie daní a odvodov

Rýchlosť zavádzania zásadných reforiem štruktúry verejnej
správy je nízka, navyše spomaľovaná politickou previazanosťou štátnej správy
(dobre platené miesta sa rušia len ťažko). Z tohto pohľadu sa ani 6ročná
lehota príprav nezdá dlhá. S najvyššou pravdepodobnosťou ešte uplynú dvoje
voľby, kým sa dočkáme pokusu o efektívnejšiu a úspornejšiu správu
daní a odvodov. Zbytočne vysoká byrokracia totiž nie je zadarmo.

Ministerstvo financií v dokumente cituje a uvádza
niektoré prepočty úspor:

„Podľa štúdie PricewaterhouseCoopers v súčasnosti
podnikateľom na Slovensku zaberie administrácia daní a odvodov ročne 344
hodín, z toho najviac administrácia dane z pridanej hodnoty
a treťou v poradí za odvodmi je daň z príjmov.“

„...len pri podnikateľoch registrovaných na DPH a daň
z príjmov ide pri znížení administratívnej záťaže o 25 % oproti
súčasnému stavu celkovo o úsporu v sume vo výške cez 2,8 mld.
Sk/rok,
čo pri zachovaní rovnakého percenta zníženia administratívnej
záťaže od roku 2012 do roku 2017 predstavuje úsporu vo výške cca
16,972 mld. Sk,
pričom je predpoklad, že táto úspora bude postupne
narastať.“

„Ak v daňovej a colnej správe bolo doručených takmer 10
mil. dokumentov od subjektov v roku 2007, pričom len necelých 1,2 mil.
dokumentov bolo doručených elektronicky, tak potom náklady na poštovné
predstavujú u subjektov cca 387,2 mil. Sk/rok. Ak vyjdeme zo zámeru zvýšiť
percento elektronického zasielania dokumentov zo súčasných 12 % na minimálne 50
%, tak celkovo pôjde o sumu úspor na poštovnom cca o 147,1 mil. Sk/rok, čo
za obdobie rokov 2012 až 2017 predstavuje celkovú úsporu pri nezmenenom
percente vo výške cca 882,6 mil. Sk.“

„Celkové prínosy pre subjekty môžeme kvantifikovať na
základe expertného odhadu vo výške cca 3,3 mld. Sk/rok a ide
o minimálnu výšku úspor trvalého charakteru, ktorej výška sa bude každý
rok zvyšovať, čo predstavuje prínos do roku 2017 vo výške cca 19,8 mld.“

PS: V závere
sa nachádza jedna zaujímavá informácia, percento prekontrolovaných daňových
priznaní. Číslo postupne klesá, v minulom roku to bolo 0,39%.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards