INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

o iness

Zásady činnosti

Apolitickosť
INESS je neziskové apolitické združenie, ktoré svojou činnosťou nepodporuje žiadnu politickú stranu ani záujmovú skupinu.

Nezávislosť
Spolupráca s inými subjektami alebo osobami nemá vplyv na hodnoty ani obsah výstupov projektov združenia INESS.

Financovanie činnosti
Združenie je financované z darov fyzických osôb a zo všeobecných grantov právnických osôb.

Financovanie projektov
Financovanie projektov združenia INESS zo strany právnických osôb alebo verejného sektora sa uskutočňuje formou grantu. Spoluúčasť partnera na financovaní projektu je zverejnená v diele, ktoré je výstupom projektu. Finančná spoluúčasť nemá vplyv na kvalitu ani objektivitu vypracovaného diela. Spolupráca INESS so súkromným a verejným sektorom je možná iba v prípade, ak sú ciele a výstupy projektu v súlade s poslaním a hodnotami inštitútu.

INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie alebo spochybnenie princípov osobnej slobody a vlastníckych práv.
Späť