Virginský „plán B“

Už nielen z úst
ekonómov možno počuť špekulácie o návrate krytého dolára zlatom či iným
drahým kovom alebo priamo o návrate zlata ako platobného prostriedku. O takejto
možnosti sa už „nahlas premýšľa“ aj v niektorých štátoch USA.

Virginský „plán B“

Jedným z nich je americký
štát Virginia, kde bol predložený návrh uznesenia (House
Resolution No. 557)
ustanovujúci komisiu, ktorá má za úlohu „zanalyzovať
či by Federácia mala prijať menu poskytujúcu alternatívu k súčasnej mene
Federálneho rezervného systému v prípade vážnej poruchy Federálneho
rezervného systému“.
 Návrh uvádza
niekoľko povšimnutiahodných dôvodov pre prijatie spomínaného uznesenia
a zostavenie takejto komisie:

-         
„Vzhľadom
na to, že primeraný systém verejných financií a zdravého silného
súkromného sektora nemôže byť udržaný pri absencii silnej meny...

-         
Vzhľadom
na to, že súčasný monetárny a bankový systém Spojených štátov, sústredený
okolo Federálneho rezervného systému odolával v priebehu posledných rokov
rastúcemu napätiu a v budúcich rokoch bude vystavený rastúcemu
a zjavne neoslabujúcemu tlaku...

-         
Vzhľadom
na to, že množstvo široko uznávaných odborníkov predpovedá v dohľadnej
budúcnosti nevyhnutný rozpad súčasnej meny a to prostredníctvom
hyperinflácie...

-         
Vzhľadom
na to, že v prípade hyperinflácie, depresie alebo inej ekonomickej
katastrofy vzťahujúcej sa na zrútenie Federálneho rezervného systému, na ktorý
Federácia nie je pripravená, budú federálne verejné financie a súkromné
hospodárstvo štátu Virginia uvrhnuté do chaosu s vážnymi škodlivými
dopadmi na životy, zdravie a majetok občanov Virginie
a s fatálnymi následkami pre udržanie poriadku v celej
Federácii...   

-         
Vzhľadom k
tomu, že sa Virginia môže vyhnúť alebo pri najmenšom zmierniť mnohé
hospodárske, sociálne a politické otrasy plynúce zo vzniknutej
hyperinflácie, depresie, alebo inej hospodárskej katastrofy vzťahujúcej sa na
zrútenie Federálneho rezervného systému iba prostredníctvom zavedenia
alternatívnej silnej meny, ktorú bude môcť Federálna vláda bezodkladne používať
v prípade rozpadu súčasnej meny Federálneho rezervného systému...

-         
Vzhľadom
na to, že prijatie alternatívnej meny pozostávajúcej zo zlata a striebra,
alebo oboch, by nedestabilizovalo súčasný monetárny a bankový systém,
federálne verejné financie ani súkromný sektor vo Virginii, pretože by okamžite
nenútilo ani nezaväzovalo Federáciu, alebo jej občanov používať takúto
alternatívnu menu okrem  súčasnej meny
FEDu, umožnilo by však dostupnosť alternatívnej meny a umožnilo by
konkurenciu a preferenciu k súčasnej mene Federálneho rezervného
systému do tej miery, do akej  by sa
takáto potreba stala zjavnou...“  

Štát Virginia tento návrh predkladá na základe precedensu, kedy
Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol v prípade Lane County v. Oregon
a v prípade Hagar v. Reclamation District No. 108, „že
Štáty
(pozn. autora: štáty federácie)
môžu prijať akúkoľvek menu, ktorú si želajú pre účely vykonávania ich
suverénnych vládnych úloh, dokonca až do takej miery, že môžu odmietnuť prijať
menu, ktorá nie je zameniteľná za zlaté a strieborné mince, aj keď takúto
menu určil Kongres za zákonné platidlo“.

Virginia však nie je jediným americkým štátom, ktorý zvažuje možnosť prijať zlato ako
jednu z možných foriem meny. Napríklad štát Georgia nedávno znovu predstavil
legislatívu, ktorá by nútila štát uvádzať všetky peňažné transakcie
v zlatých alebo strieborných minciach – vrátane platieb daní. Tvorcovia
legislatívy štátov Montana, Missouri, Colorado, Idaho, Indiana, New
Hampshire, South Carolina, Utah a Washington navrhli legislatívu, väčšina
z nich v roku 2009, ktorá by akceptovala zlato a striebro ako
formu meny.

Možno
sa teda nazdávať, že budúcnosť dolára veľmi ružovo nevidia ani samotné
federálne štáty v USA. Vývoj dolára ako rezervnej meny im
v posledných mesiacoch určite na istote nepridal, práve naopak, otvára
ešte širší priestor na úvahy o „pláne B“.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards