Ideologická skratka Štatistického úradu (eTrend)

Tentokrát nejde o sčítanie obyvateľstva, ale o sčítanie tzv. podnikateľov z donútenia. Podľa poslednej tlačovej správy Štatistického úradu ich máme na Slovensku 100 tisíc.

V čom spočíva ideologická skratka? V samotnej správe je kategória Podnikateľ z donútenia definovaná takto: „2) ide o skupinu živnostníkov, ktorých pracovná činnosť mala formu závislej práce zamestnanca“

Vyplýva z toho, že táto skupina pracujúcich sa stala živnostníkmi z donútenia? Rozhodne nie. V dotazníku ani v pokynoch nie je žiadna zmienka o donucovaní, nátlaku. Práca živnostníka je z podstaty zmluvy dobrovoľná aj v prípade, že má charakter závislej práce.  Len ten, kto chce, dospeje k záveru, že zvoliť daňovo právnu formu živnosti na miesto zamestnaneckého pomeru, znamená automaticky donútenie (zo strany zamestnávateľa). A štatistický úrad prijal tento ideologický predpoklad, pretože živnostníka u pôvodného zamestnávateľa automaticky považuje za problém,  keď v metodológii uvádza: Fenomén živnostníkov z donútenia je jedným z problémov trhu práce.

Objektívne možno hovoriť len o jedinej forme donútenia, ktorá je vyvíjaná na všetkých zamestnancov – vysoké daňovo odvodové zaťaženie.

Štatistický úrad sa snaží zistiť, či činnosť živnostníkov nenapĺňa charakter zamestnaneckého pomeru. Aj tu však ťahá za kratší koniec, pretože objektívne vymedzenie závislosti práce je ilúzia, a pravidelné prekáračky v parlamente o tento paragraf zákonníka práce to len dokazujú. Snaha je síce možno úprimná, ale z nasledujúcej otázky (10a) je zrejmé, že samotná odpoveď na položenú otázku bude do značnej miery zahmlená individuálnym chápaním nejednoznačného pojmu závislej práce u respondenta, (prípadne dopytujúceho sa):

Má Vaša práca charakter závislej práce zamestnanca (napr. organizácia práce je mimo Vás, podriadenosť k inej osobe, stanovený prac. čas, v práci nevyužívate vlastné výrob. prostriedky)?

Stačí si predstaviť živnostníka, ktorý sám vo svojom mene poskytuje upratovacie služby v domácnosti. Pracovný čas a náplň stanovuje zákazník, a často aj výrobné prostriedky (vysávač). Pritom podľa zákonníka práce možno výkon práce považovať za závislú činnosť, ak je splnených naraz všetkých 8-9 podmienok: (2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

Spĺňa všetky tieto podmienky 100 tisíc nepravých živnostníkov vykazovaných štatistikmi?

Nechceme tým rozporovať, že sa nevyskytujú prípady, keď niektorí zamestnávatelia dajú zamestnancom možnosť živnosť alebo nič. Aj keby ich bolo desaťtisíce, vo svojej podstate sú všetky tieto kontrakty dobrovoľné, čo je priamy opak donútenia.

Ak niekto má pocit, že zamestnávatelia tým zneužívajú postavenie, treba nadávať na mieru nezamestnanosti a podnikateľské prostredie. Zamestnávatelia sa správajú ekonomicky, hľadajú najlacnejší spôsob zabezpečenia výrobných faktorov, vrátane práce. Ak sa štátu podarí zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť odvodovú záťaž, „sila“ zamestnávateľov sa postupne stratí. Medzi živnostníkmi s charakterom zamestnaneckej práce budú len tí, ktorí donútili zamestnávateľa.

Štatistický úrad, ak plánuje pokračovať vo vykazovaní tohto parametru, by mal prestať používať spojenie podnikateľ z donútenia, keďže ide o zavádzajúci výraz. Vzhľadom na metodologické problémy by ho mal tento parameter vykazovať  na zozname veľmi orientačných čísel.

Radovan Ďurana

INESS

eTrend, 9.6. 2011 (blog)

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards