Budeme platiť menej za lieky? (blog.aktuálne.sk)

Ako sme na tomto mieste písali prednedávnom, výdavky na lieky sú na Slovensku vysoké. Komentár končil otázkou, čo sa podarí vláde v tejto oblasti vykonať . Dnes máme pred sebou konkrétne kroky. Vláda schvália návrh zákona o liekoch a návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré teraz poputujú do parlamentu.

K zníženiu výdavkov by malo prispieť pritvrdenie v referencovaní ceny liekov

cena od výrobcu alebo dovozcu nemôže prekročiť druhú (doteraz sa posudzovali ceny v šiestich krajinách, pozn. autor) najnižšiu cenu spomedzi cien v iných členských štátoch Európskej únie. Ak má produkt úradne určenú cenu iba v jednom z iných štátov Európskej únie, cena produktu v Slovenskej republike nemá prevyšovať túto cenu.“

a najmä zavedenie tzv. generickej preskripcie. Pri zadefinovanej skupine liečiv (príloha č. 1) bude lekár povinný na recepte uviesť účinnú látku a nie názov konkrétneho lieku od konkrétneho výrobcu - čiže produktu. Lekárnik následne na základe receptu ponúkne pacientovi generikum (liek s rovnakou účinnou látkou ako originálny liek, ktorý je zároveň bioekvivalentný – teda má pre pacienta rovnaký medicínsky benefit) s najnižším doplatkom (alebo úplne bez doplatku). Pacienta by mal informovať aj o ďalších možných alternatívach liekov s danou účinnou látkou, pričom pacientovi zostane možnosťou vybrať si iný liek, ako mu lekárnik ponúkne. Väčšou spotrebou výrazne lacnejších generík by sa mali znížiť celkové výdavky na lieky a rovnako aj doplatky pacientov. Zároveň by sa mala odstrániť snaha farmaceutických spoločností ovplyvňovať lekárov v tom, čo predpisujú.

Generická preskripcia čiastočne obmedzuje práva lekárov a preto neprekvapilo, že sa formou petície proti nej postavila Slovenská lekárska komora (petíciu podpísalo 3700 lekárov). Lekári argumentovali napríklad tým, že nebudú informovaní o tom, aký liek ich pacient nakoniec bude užívať. Táto výhrada by teoreticky mala platiť už dnes, keďže už dnes má lekárnik právo na tzv. generickú substitúciu – výmenu predpísaného lieku za iný liek s rovnakou účinnou látkou. No táto možnosť sa využíva len v obmedzenej miere, keďže lekárnik nebol finančne motivovaný vydávať generiká.
Do vládou schválenej verzii zákona sa nakoniec zapracovala aj povinnosť zdravotných poisťovní informovať raz mesačne predpisujúceho lekára o tom, aký konkrétny liek bol pacientovi vydaný. Zároveň došlo k ústupku lekárom ponechaním možnosti predpísať aj názov konkrétneho lieku v prípade, že to bude lekárom zdôvodnené na druhej strane receptu.

Ďalšou zmenou, ktorá môže viesť najmä k úsporám v doplatkoch pacientov je povolenie existencie „vernostných systémov“ v lekárňach.

„(5) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je oprávnený pacientovi poskytovať alebo sľúbiť zľavu, výhodu, alebo súhrn zliav a výhod (ďalej len „vernostný systém“). Podmienky vernostného systému musia byť po celú dobu jeho uplatňovania dostupné v každej prevádzkarni alebo zverejnené na webovom sídle držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný ich dodržiavať.“

Jedná sa síce o miernu, no o to vítanejšiu liberalizáciu tejto preregulovanej oblasti. Pri arbitrárne zafixovanej cene a zákonom plošne percentuálne stanovenej marži otvára vernostný systém zliav možnosť konkurencie lekární nielen kvalitou poskytovaných služieb a lokalitou (dostupnosťou) ale konečne aj cenou. Cestou vernostných zliav môžu vrátiť lekárne časť peňazí získaných svojou efektívnejšou prevádzkou pacientovi (a z časti aj zdravotným poisťovniam, keďže časť zľavy musí lekáreň premietnuť aj do podielu hradeného z verejných zdrojov).
Popísané zmeny majú potenciál znížiť výdavky na lieky či už z verejných alebo súkromných zdrojov. Signálom, že to asi naozaj bude tak, je aj pomerne neštandardná forma lobingu farmaceutických firiem listom veľvyslancov vybraných krajín u premiérky.

Juraj Karpiš

INESS

Aktuálne.sk, 13.6.2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards