Vláda schválila na náš účet: 61. rokovanie

Vláda minulý týždeň opäť rokovala a schválila viacero zaujímavých návrhov. Našu pozornosť by sme mali zamerať najmä na verejné obstarávanie súvisiace s poskytovaním právnych služieb pri zavádzaní jednej zdravotnej poisťovne. Vláda tiež znovuzaviedla nezdaniteľnú časť základu dane pre účastníka doplnkového dôchodkového sporenia.

Vláda schválila na náš účet: 61. rokovanie

Ak vás zaujímajú rady Európskej komisie smerované slovenskej vláde, ktoré by mali napomôcť k stabilizácii slovenskej ekonomiky, odporúčame vám materiál Odporúčania rady.

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) - nové znenie

Popis: Návrh zákona rieši problematiku povoľovania biocídnych výrobkov pri uvedení na trh, ich ďalšie sprístupňovanie a používanie, vrátane podmienok pre sprístupňovanie výrobkov ošetrených biocídnymi výrobkami.

Návrh zákona uvažuje s pozitívnym vplyvom na rozpočet verejnej správy v roku 2014 o 33 500 eur, v roku 2015 o 50 000 eur a v roku 2016 o 70 000 eur.

2) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb - nové znenie

Popis: Cieľom predloženého návrhu nariadenia vlády je umožniť, aby sa poľnohospodárom v roku 2013 poskytovali prechodné vnútroštátne platby, nakoľko doplnkové vnútroštátne priame platby nebudú už v tomto roku k dispozícii z dôvodu, že harmonogram postupného zavádzania priamych platieb v nových členských štátoch bol naplnený.

V roku 2013 budú výdavky zabezpečené presunom prostriedkov z programu 090 02 08 štátna pomoc do programu 091 02 priame platby v objeme 2 500 000 eur

3) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov - nové znenie

Popis: Cieľom predloženého návrhu nariadenia vlády  je znížiť a vylúčiť platby vyplývajúce z nezrovnalostí zavinených úmyselným konaním a umelo vytvorenými podmienkami, ako jeden z  mechanizmov krátenia platieb v prípade nedodržania podmienok pre získanie priamych platieb týkajúcich sa plôch zo strany žiadateľov.

Vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, keďže sa v rokoch 2013 až 2016 každoročne ráta s nárastom výdavkov ostatných priamych platieb a medziročným nárastom pohľadávky ostatných priamych patieb zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 206 092 eur.

4) Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 38. zasadnutí konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v Ríme 15. - 22. júna 2013

Popis: Výdavky súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou členov delegácie SR na konferencii sa odhadujú na približne 4 500 eur. Výdavky budú hradené z rozpočtu kapitoly MPRV SR a z rozpočtu kapitoly NR SR.

5) Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) - nové znenie

Popis: Podstatou návrhu je skvalitnenie elektronickej komunikácie ako nosnej formy komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej správy medzi sebou.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2013 až 2016 bude negatívny. V roku 2013 sa vyčíslili očakávané výdavky vrátane euróspkych prostriedkov na 12 627 000  eur, v roku 2014 na 41 248 000  eur, v roku 2015 na 31 814 000 eur a v roku 2016 na 25 890 000  eur. V budúcnosti po zabezpečení všetkých krokov k úplnej elektronizácii administratívnych procesov možno očakávať úsporu rozpočtových nákladov verejnej správy.

6) Návrh verejnej súťaže s predmetom zákazky „Právne a ekonomické poradenstvo súvisiace so zavedením unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Popis: Zámer zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia bol schválený dňa 25.7.2012 a jeho súčasťou bol aj dokument venujúci sa legislatívnym možnostiam vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Toto predpokladá viaceré úkony súvisiace s negociáciou odkúpenia akcií v rámci viacerých kôl, ktorému bude predchádzať právne prešetrenie a ekonomická previerka a príprava  dokumentácie pre dobrovoľné odkúpenie akcií.

Predpokladá sa negatívny vplyv vo forme zníženia objemu štátnych finančných aktív o sumu 3 420 000 eur, ktoré budú použité na vklad do základného imania Spoločnosti pre zavedenie unitárneho  systému verejného zdravotného poistenia a.s. v prípade úhrady odplaty za služby právneho a ekonomického poradenstva.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - nové znenie

Popis: Zmeny sa týkajú zrušenia minimálnej doby sporenia a zvýšenie veku, od ktorého sa tento dôchodok vypláca, zvýšenia obdobia výkonu rizikových prác z päť na desať rokov, vypustenia dávky odstupného a zavedenia možnosti predčasného výberu pre účastníka.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu znovuzavedenia nezdaniteľnej časti základu dane pre účastníka doplnkového dôchodkového sporenia na úrovni 308 509 eur v roku 2014, 1 116 036 eur v roku 2015 a 1 939 023 eur v roku 2016.

8) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Popis: Návrh bude mať pozitívny vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu v dôsledku zvýšenia dolnej hranice pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania súčasne dvoch a viac fyzických osôb z 2 082 eur na 5 000 eur a zvýšenia dolnej a hornej hranice poriadkovej pokuty. Zmeny prinesú dodatočné príjmy do rozpočtu v roku 2014 vo výške 292 000 eur, v roku 2015 vo výške 233 600 eur a v roku 2016 vo výške 189 800 eur.

9) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol   k 30. aprílu 2013 sumu 61 559 500 eur. Objem pohľadávok v porovnaní k 31. decembru 2012 zaznamenal nárast o 12 848 600 eur.

10) Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2012

Popis:  Materiál obsahuje údaje o nadlimitných zákazkách, podlimitných zákazkách a údaje o zmluvách uzavretých postupom zadávania podprahových zákaziek, ale neobsahuje údaje o zákazkách s nízkymi hodnotami.
Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné subjekty v roku 2012 uzavreli zmluvy v hodnote
4 039 165 000 eur, čo je oproti roku 2011 viac o 41,0 %.

11) Informácia o plnení programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2014

Popis: Správa podáva informácie o priebehu modernizácie železničnej infraštruktúry. Financovanie projektov rozvoja železničnej infraštruktúry je prioritne zabezpečené  z fondov EÚ. V roku 2012 bolo celkovo z prostriedkov rozpočtu EÚ vyčerpaných 104 267 364 eur.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards