Vláda schválila na náš účet: 82. rokovanie

Na prvom novembrovom rokovaní vláda riešila dopravu v Bratislavskom kraji. V nasledujúcich 3 rokoch vyčlenila vláda na opravy ciest v Bratislavskom kraji spolu 15 miliónov eur. Ak vás zaujíma, ako sa darilo Slovensku s verejnými financiami v minulom roku, odporúčame vám výročnú správu za rok 2012.

Vláda schválila na náš účet: 82. rokovanie

Tu je zoznam schválených návrhov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty

Popis: Na základe návrhu vznikne úspora na mzdových nákladoch vo výške 35 569 eur súvisiaca so zrušením troch pracovných miest Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Ďalšia úspora vo výške 6 776 eur  vznikne v súvislosti so zrušením prenájmu  priestorov redakcie časopisu KOZMOS v Bratislave, ktorej sídlo by sa presunulo do sídla Národného osvetového centra v Bratislave.

Nadväzne na vyčíslenú úsporu výdavkov sa však nepredpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko čiastku 42 345 eur sa navrhuje použiť na odstránenie havarijného stavu budovy Národného osvetového centra v Bratislave.

2) Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 19. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 9. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Varšava, Poľsko, 11. – 22. november 2013

Popis: Výdavky spojené s účasťou delegácie SR na konferencii budú hradené z rozpočtových prostriedkov zúčastnených rezortov, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy na rok 2013.

Celkový vplyv na rozpočet v roku 2013 je negatívny a to vo výške 10 000 eur.

3) Analýza dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji

Popis: Na základe analýzy sa navrhuje realizácia veľkoplošných opráv na cestách I. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji a dopracovanie projektovej dokumentácie na stavbu I/61 Bratislava – Senec.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v rokoch 2014 a 2015 každoročne vo výške 6 100 000 eur a v roku 2016 vo výške 2 800 000 eur. Výdavky štátneho rozpočtu budú tak v celkovej výške 15 000 000 eur.

4) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky

Popis: Cieľom zákona je ponechať platy ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov, verejného ochrancu práv a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii na úrovni roku 2013.

Návrh zákona predpokladá úsporu výdavkov štátneho rozpočtu v sume 8,2 mil. eur.

5) Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

Popis: Cieľom návrhu je budovanie a organizácia dobrovoľného hasičstva v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci, požiarnej prevencie, prípravy, výcviku a výchovy pri predchádzaní požiarov.

Ak si zavedenie návrhu zákona do praxe vyžiada výdavky na strane verejných prostriedkov, tieto budú realizované v rámci schválených limitov príslušných rozpočtových kapitol.

6) Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky

Popis: Materiál rieši zloženie hasičských družstiev, pracovnoprávny vzťah zamestnancov obecných hasičských zborov a finančné prostriedky na ich odmeňovanie, stanovuje nasadenie potrebných síl a prostriedkov hasičských jednotiek na likvidáciu mimoriadnej udalosti v každej obci na Slovensku. Tiež obsahuje aj návrh dotačného systému na úhradu niektorých nákladov spojených s činnosťou obecných hasičských zborov.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 1 642 000 eur, v roku 2015 vo výške 2 248 069 eur, v roku 2016 vo výške 3 500 000 eur a v roku 2017 vo výške 5 000 000 eur.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

Popis: Cieľom návrhu je zavedenie opatrení, na základe ktorých sa uľahčí vykonateľnosť poskytovania informácií o percentuálnom podiele predaja potravín vyrobených na Slovensku. Zavádzajú sa pokuty za nedodržanie zákona.

Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať. Nedá sa vyčísliť, aké budú výnosy z pokút vzhľadom na to, že nie je možné odhadnúť množstvo porušení ustanovení tohto zákona.

8) Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Súhrnná výročná správa SR je súhrnný dokument o hospodárení verejných financií Slovenska za predchádzajúci rok. Verejná správa hospodárila podľa metodiky ESA 95 v roku 2012 so schodkom 3 230 103 tis. eur (4,5 % HDP). 

Hrubý dlh verejnej správy podľa metodiky ESA 95 dosiahol k 31.12.2012 výšku 37 244 523 tis. eur (52,4 % HDP). Dlh verejnej správy sa v roku 2012 oproti roku 2011 zvýšil o 7 333 261 tis. eur. Výška čistého bohatstva verejného sektora k 31.12.2012 bola záporná a dosiahla hodnotu 234,3 % HDP. Čistý dlh verejnej správy (hrubý dlh očistený o finančné aktíva) dosiahol výšku 46,7 % HDP.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards