Podpora cestovného ruchu

Podporu cestovného ruchu (CR) financujú rovno dve ministerstvá. Ministerstvo dopravy podporuje sumou 11 mil. eur  Slovenskú agentúru pre cestovný ruch a dotáciami oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. 41 mil. eur na cestovný ruch sa nachádza aj v rozpočte Ministerstvo hospodárstva.

Podpora cestovného ruchu

To má na starosti prerozdeľovanie fondov EÚ v tejto oblasti. Aj toto opatrenie má problémy s čerpaním. Minulý rok sa nepodarilo vyčerpať ani polovicu rozpočtovanej sumy. 5,4 mil. eur išlo na investičnú neinvestičnú podporu v súkromnom sektore, 5 mil. eur na zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska a dobudovanie jednotného informačného systému CR. Podpora propagácie slovenského CR doma i v zahraničí má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine CR s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás.

Posledných 5 mil. eur (tretina!) boli použité na financovanie výdavkov spojených s informovaním verejnosti o OP KaHR a na refundáciu mzdových výdavkov (hrubé mzdy, odmeny a odvody zamestnávateľa) zamestnancov podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards