7. ročník Seminára rakúskej ekonómie je za nami

13. – 16. októbra 2016 sa v kaštieli Mojmírovce stretlo 25 študentov a 11 lektorov na 7. ročníku Seminára rakúskej ekonómie (SREK), ktorý každoročne organizuje INESS. Počas týchto štyroch dní si účastníci vypočuli množstvo kvalitných prednášok, diskutovali s odborníkmi z rôznych oblastí do neskorých nočných hodín a nadviazali nové priateľstvá.

7. ročník Seminára rakúskej ekonómie je za nami

Program sa začal vo štvrtok večer, keď Dr. Richard Ďurana, riaditeľ INESS, oficiálne otvoril podujatie a privítal účastníkov. Nasledovala úvodná prednáška Radovana Ďuranu z INESS o Cene štátu, venovaná slovenským verejným financiám. V rámci nej sa mohli poslucháči dozvedieť, koľko peňazí sa minie v jednotlivých rezortoch štátnej správy, odkiaľ štát berie peniaze a v akom objeme sa pohybuje štátny dlh. Študenti sa pozreli aj na mýtus, že problémy verejných financií by sa dali vyriešiť odňatím sociálnych dávok rómskej komunite. Dozvedeli sa, koľko v skutočnosti štát minie na sociálne dávky pre Rómov, a že rómsky problém nie je fiškálnym problémom.

Po prednáške získali účastníci balíček kvalitnej ekonomickej literatúry a ďalšie študijné materiály, ktoré využili aj pri ďalšom priebehu seminára. Neskôr pokračovala neoficiálna časť podujatia, v rámci ktorej študenti diskutovali s lektormi na rôzne témy v neformálnej atmosfére v salóniku kaštieľa, až do neskorých nočných hodín.

Druhý deň Seminára rakúskej ekonómie otvoril Dr. Richard Ďurana z INESS témou duševného vlastníctva. V prednáške „Patentmi proti pokroku“ kritizoval systém ochrany duševného vlastníctva, keď patenty a copyrighty umožňujú získať výhody z inovácií vybraným skupinám. Patentová ochrana efektívne zabraňuje ďalším inovátorom stavať na súčasnom poznaní a ďalej ho rozvíjať, a takto pôsobi, ako ukazuje história a výskum, ako brzda pokroku. Nasledovala prednáška Dr. Roberta Chovanculiaka z INESS, ktorá sa venovala zdieľanej ekonomike. Téma zdieľanej ekonomiky v súčasnosti ožíva najmä v médiách, v súvislosti so službami ako sú UBER alebo Airbnb. V prednáške sa študenti dozvedeli, ako zdieľaná ekonomika pomocou technológií efektívne nahrádza štátne regulácie a takto zaisťuje bezpečnosť a komfort pre užívateľov.

Poobede pokračoval cyklus prednášok témou Zlých peňazí. Juraj Karpiš z INESS poukázal na slabé miesta dnešného finančného systému a vysvetlil, ako súvisí monopolné postavenie centrálnej banky v distribúcii peňazí so vznikom finančných kríz. Ďalšia prednáška sa venovala vývoju slovenského politicko-ekonomického prostredia, ktorú predstavil František Múčka, šéfredaktor Denníka Postoj. Študenti sa dozvedeli, akou transformáciu prešla spoločnosť po revolúcii, ako sa vysporiadala s morálnym chaosom v 90-tych rokoch a ako to súvisí s dnešným stavom na politickej scéne.

Prof. Jörg Guido Hülsmann z University of Angers, hlavný rečník Seminára rakúskej ekonómie VII., zavŕšil druhý deň podujatia témou „Monetary Interventionism“. Vysvetlil, aký je rozdiel medzi peniazmi používanými v minulosti a tými dnešnými a ako sa zmenili poukážky vydávané bankami na dnešné papierové peniaze. Večer pokračoval voľnou diskusiou v salóniku kaštieľa, kde sa mohli študenti stretnúť s lektormi a v uvoľnenej atmosfére debatovať o témach, ktoré ich počas prednášok zaujali.

Tretí deň Seminára rakúskej ekonómie začal prednáškou Prof. Josefa Šímu, rektora CEVRO Institut v Prahe, o rakúskej ekonómii. Prof. Šíma hovoril o počiatkoch rakúskej ekonomickej školy, citoval myšlienky Adama Smitha a ich prepojenie s rakúskou školou a vysvetlil, prečo mnohé princípy majú svoje opodstatnenie aj v súčasnej ekonómii. Hovoril aj o tom, že ekonómia je veda o ľuďoch a mnohé súčasné ekonomické prúdy a makroekonomické ukazovatele tento fakt zanedbávajú. Ďalšia dopoludňajšia prednáška bola venovaná decentralizácii na internete, v podaní Juraja Bednára zo spoločnosti DIGMIA. V prednáške sa okrem iného venoval bitcoinu a konceptu permissionless innovation, kde uviedol ako príklad zavedenie Skypu bez udelenia telekomunikačnej licencie.

Popoludní prednášal Prof. Hülsmann na tému The Ethics of Returns on Capital. Študenti sa dozvedeli, ako súvisí náboženstvo s úsporami a ako subjektívny pocit hodnoty umožňuje uskutočňovať výmenu a tvoriť skutočný blahobyt. Prednášku o slovenskom zdravotníctve uviedol v sobotu podvečer Tomáš Szalay, riaditeľ Health Policy Institute. Na úvod vysvetlil spojenie zdravia a ekonómie, ako emócie vplývajú na objektívne posudzovanie kvality zdravotníctva. Poukázal na nedostatky slovenského systému, uviedol príklady pozitívnych a negatívnych reformných krokov a vysvetlil, aký účinok má objem peňazí investovaných do zdravotníctva na kvalitu života a zdravia občanov. Záverečná prednáška sobotného večera v podaní Prof. Šímu sa venovala Ekonómii a anarchii. Prof. Šíma citoval Smithovu definíciu anarchie, ktorú vnímal ako absenciu politickej hierarchie, nie poriadku. Dotkol sa aj témy rozvojovej pomoci, ktorú definoval ako presun peňazí od chudobných ľudí v bohatom svete k bohatým ľuďom (politikom) v chudobnom svete. Večer pokračoval voľnými aktivitami, niektorých študentov zaujala strelnica v kaštieli, iných sauna a bazén a na záver posledného večera sa všetci stretli v salóniku, kde pokračovali so zaujímavými debatami do neskorých nočných hodín.

Záverečný deň SREku VII. začal témou „Obrana a súdnictvo na trhu“, ktorú predstavil Prof. Šíma. Študentom odhalil slabé miesta štátom poskytovanej obrany a súdnictva, pomocou príkladov z minulosti. Obhajoval koncept trhu ako dobrovoľnej ľudskej výmeny, ktorá by sa neuskutočnila, ak by nepriniesla úžitok obom stranám. Nasledovala prednáška Prof. Hülsmanna, s názvom „The Political Economy of Liquidity“. Zaoberala sa témou bankovníctva a problematikou solventnosti bánk. Vysvetlil, ako sú vládne dlhopisy vďaka centrálnym bankám považované za menej rizikové a prečo musí existovať povinná miera rezerv v komerčných bankách.

Záverečnému ceremoniálu predchádzalo vystúpenie Adama Dzuráka zo Slovak Students For Liberty, ktorý predstavil účastníkom aktivity tejto študentskej organizácie a možnosti zapojenia sa do jej činností. Následne Dr. Richard Ďurana ukončil Seminár rakúskej ekonómie VII záverečným poďakovaním zo strany INESS a spolu s Prof. Šímom a Prof. Hülsmannom odovzdali účastníkom certifikáty o absolvovaní seminára.

SREk 2016 sme mohli zorganizovať vďaka podpore Nadácie Tatra Banky a Nadácie EPH, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj našim mediálnym partnerom, Denníku Postoj a Aktuality.sk. Partnerom podujatia bol aj Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, ktorý sa spolupodieľal na zorganizovaní cesty prof. Hülsmanna.

Fotogaléria z podujatia:

 

 

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards