Neprimerané regulácie škodia všetkým

V pondelok skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k Novele Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Skončilo s 434 pripomienkami, najmä od podnikateľských združení. Aj to ukazuje, ako tento zdanlivo nenápadný a technokratický zákon hlboko zasahuje do podnikateľského prostredia a do samotných princípov, na ktorých je postavené trhové hospodárstvo.

Neprimerané regulácie škodia všetkým

Novela prisurfovala na populistickej vlne boja proti reťazcom, ktoré sa stali vhodným obetným baránkom, vinným za všetky problémy slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a snáď aj za chladné počasie. Zákon o  neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch stanovuje, čo sú „neprimerané podmienky“ a ak také nastanú, udeľuje za ne pokuty. Pestrý zoznam nájdete v samotnej novele zákona 362/2012. V skratke zákon určuje ako „neprimerané“ akékoľvek zmluvne dohodnuté podmienky medzi dodávateľom a odberateľom potravín (obchodníkom) mimo ceny, množstva a kvality. A ani to nie úplne, napríklad obchodník môže predávať potraviny za nižšiu ako obstarávaciu cenu len v zákonom povolených prípadoch.

Hoci podnikateľské prostredie by malo byť doménou Ministerstva hospodárstva, zákon pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva. Snáď ostane len pri tom a nebude pripravovať aj zdravotnícku reformu, či prezbrojenie armády. Zarážajúce je už samotné zarámcovanie zákona. Ten sa ani nesnaží nejak posudzovať trhovú silu dodávateľa – odberateľa. Jednoducho odber potravín má špeciálny režim a hotovo. Obchodník je zlý, dodávateľ je chudák. Nie je vôbec jasné, čo má tento zákon dosiahnuť, aký je želaný stav a ako sa bude hodnotiť. Zákon vytvoril palicu, ale bitý nevie, prečo ho bijú a kedy prestanú.

Zákon hrubo zasahuje do zmluvnej slobody, ktorá je nevyhnutnou podmienkou fungovania trhového hospodárstva. Obchodník napríklad nemôže dodávateľovi predať marketingové informácie (čísla o predajoch a pod.). Paradoxne, v pripomienkach k novele nájdeme pripomienky samotných dodávateľov, ktorým to vadí. Miesto kúpenia tejto služby od obchodníka si budú musieť najať externé marketingové agentúry, ktoré im tieto dáta (nepresne) pozbierajú. Niektorí veľkí dodávatelia (napr. piva) mali s obchodníkmi zabehnutú spoluprácu, keď si k prospechu oboch strán dohadovali podobu prezentácie ich výrobkov. To bude zakázané pod pokutou. Žiadne platené vystavovanie produktov, či výroba pod obchodníkovou značkou. Z marketingu sa stali „neprimerané podmienky“.

Apropos, pokuty. Horný strop sa stanovuje na 500 000 eur. Áno, čítate správne, pol milióna. Aká je spoločenská, či hospodárska škoda z porušenia tohto zákona? Rád by som videl ministerských úradníkov pokúsiť sa vyrátať toto číslo. Nebude udeľovanie pokút subjektívne, keď sa nedá oprieť o čísla?

Najsmutnejšou časťou novely je ale pojednanie o povolených cenách. To výrazne obmedzuje podmienky, za ktorých môže obchodník potraviny predávať pod nákupnou cenou. Za 150 rokov od Davida Ricarda však ekonómia už dávno vie, že trhová cena s nákladmi veľa spoločného nemá. Cena je signalizačnou sústavou trhu, pomocou ktorej sa neustále hľadá stret ponuky a dopytu. Pri ňom vznikne najvyšší úžitok, a nie súčtom tabuľky nákladov. Pre pripomenutie, Tesla už 6 rokov predáva autá pod výrobnými nákladmi a aj tak je z nej celý svet vo vytržení.

Pre väčšinu ľudí vyššie napísané riadky budú len ekonomickým tliachaním. Mojím najobľúbenejším ekonomickým tľachom je, že každý regulačný zásah má nezamýšľané dôsledky. Dôsledky tejto novely môžeme len odhadnúť. V realite prinesie nevýhody nielen reťazcom a spotrebiteľom, ale aj dodávateľom. Obchodník tlačený k múru bude mať tendenciu uprednostniť osvedčených globálnych dodávateľov potravín a neriskovať malých lokálnych dodávateľov, s ktorými si môže len zarobiť na problém. Vyjednávací priestor sa aj pre nich zúžil na dohodnutie ceny a množstva.

Ďalším cieľom populistických opatrení môže byť hociktorý sektor. Tešiť sa z pritlačenia obchodníkov k múru je ako tešiť sa, že zaplatený rozhodca pískal proti súperovi. Po čase radosť zo zápasu pominie a ostane skôr pocit z upadajúcej ligy.

SME, 20.3.2018

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards