Príspevky SR do rozpočtu OECD

Slovenská republika je členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) od roku 2000. Od tohto roku aj prispieva na činnosť organizácie formou povinného členského príspevku, ktorého výška sa každoročne vypočítava podľa tzv. príspevkovej škály stanovenej na základe priemeru HDP danej krajiny za tri predchádzajúce roky.

Príspevky SR do rozpočtu OECD

V roku 2016 bol členský príspevok SR 1,7 mil. eur, čo predstavovalo 0,51% povinných príspevkov všetkých členov OECD. V roku 2017 SR uhradí formou členského príspevku do rozpočtu OECD sumu 1,93 mil. eur.

Okrem toho sú súčasťou rozpočtu OECD aj dobrovoľné príspevky členských krajín. Dobrovoľné príspevky odrážajú záujmy členských krajín v konkrétnych projektoch a tým do istej miery ovplyvňujú smerovanie činností organizácie. V minulých rokoch poskytovalo SR v dobrovoľných príspevkoch sumy od 68 do 70 tisíc eur každý rok. Tento rok sa príspevky rozhodlo Ministerstvo zahraničných vecí navýšiť na 100 tisíc eur a toto navýšenie bude platné do roku 2020.

Tento rok Slovensko spolufinancovalo napríklad tieto spoločné projekty s OECD:

  • Zabezpečenie účasti experta OECD v procese prípravy dlhodobej stratégie rozvoja SR do roku 2030 v súlade s Agendou OSN 2030
  •  Analýza nesúladu zručností absolventov vysokoškolského štúdia v krajinách strednej Európy
  •  Zlepšenie analytických kapacít a postupov verejnej správy v oblasti posudzovania a hodnotenia investičných projektov
  • Podpora rozhodovania založeného na dátach súkromným sektorom na Slovensku so zameraním na malé a stredné podnikanie.

Za tieto štyri projekty spolu ministerstvo zahraničných vecí zaplatilo 47 300 eur. Približne rovnakú sumu spolufinancovalo OECD zo svojho rozpočtu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards