Vláda chystá „minimálny dôchodok“. V skutočnosti je to dočasný doplatok (Trend)

Sociálny systém by mal byť podľa mňa adresný, mal by garantovať minimálny príjem. O zvyšok by sa mal človek starať sám. Návrh na garantovaný dôchodkový príjem, alebo minimálny dôchodok je v rozpore s touto predstavou, povedal na margo druhého piliera pre Trend 27.1.2015 Radovan Ďurana.

Vláda chystá „minimálny dôchodok“. V skutočnosti je to dočasný doplatok (Trend)

Od júla by najnižší dôchodok mal byť 269,50 eura. Počíta s tým zákon o minimálnom dôchodku, ktorý dalo ministerstvo práce do pripomienkového konania. Základnými podmienkami na jeho priznanie má byť tridsať rokov dôchodkového sporenia a dôchodok nedosahujúci životné minimum. To je teraz (do 30. júna) 198,09 eura.
Chcú odbúrať sociálnu dávku

Nárok na minimálny dôchodok budú mať len poberatelia starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Dnes penzisti s nižšími penziami dostávajú k dôchodku dávku v hmotnej núdzi. Ministerstvo práce chce, aby človek, ktorý odpracoval najmenej 30 rokov nebol na ňu odkázaný. Rezort odhaduje, že približne 3 200 osobám už tieto dávky nebude musieť vyplácať - dostanú minimálny dôchodok, ktorý bude 1,36 násobkom životného minima. O ňom bude rozhodovať Sociálna poisťovňa a nie úrad práce a sociálnych vecí.

Dostávať minimálnu penziu by však malo už v tomto roku viac ľudí - až 75 392. Návrh totiž počíta so zvyšovaním minimálneho dôchodku v závislosti od počtu odpracovaných rokov nad v zákone určenú podmienku 30 rokov poistenia. Za každý ďalší započítaný rok by sa penzia mala zdvihnúť o dve percentá. Ak by ľudia odvody platili minimálne štyridsať rokov a viac, za každý z nich sa im zvýši o tri percentá.

Ak teda budúci penzista odpracoval až 40 rokov, od Sociálnej poisťovne by dostal 311,10 eura (1,57-násobok životného minima). Pri 45 rokoch dôchodkového poistenia by sa jeho minimálna penzia vyšplhala na 340,80 eura (1,72-násobok životného minima). Táto suma však nie je stropom. Výška dôchodku závisí od počtu rokov.

Nárok každého penzistu má sociálka posudzovať samostatne. Zákon sa bude vzťahovať aj na už vyplácané dôchodky. Tie poisťovňa zvýši automaticky zo zákona. Žiadať o minimálny dôchodok nebude musieť ani invalidný dôchodca, keď dosiahne dôchodkový vek.

Dočasné prilepšenie

Minimálny dôchodok však nebude mať penzista naveky. Ak sa mu jeho dôchodok zvýši (napríklad pre zákonnú valorizáciu) nad sumu minimálneho dôchodku v zákone, zvýšenie mu sociálka prestane vyplácať. Výplatu mu však poisťovňa môže obnoviť, ak sa zvýši životné minimum a on sa s dôchodkom dostal pod hranicu.

Nemá sa pri jeho priznávaní zohľadňovať (tak ako pri hmotnej dávke) príjem ľudí, s ktorými penzista žije v spoločnej domácnosti a ani jeho majetok. Na minimálny dôchodok bude mať nárok starobný, predčasný starobný dôchodca, ktorý sa po dovŕšení dôchodkového veku stane starobným penzistom. Pri invalidnom dôchodcovi sa nemá zohľadňovať miera poklesu schopnosti pracovať vrátane súbehu s iným dôchodkom.

Pri súbehu napríklad starobného dôchodku s vdovským sa vypláca v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica.

Suma vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku sa bude určovať z dôchodku zomrelého bez jeho zvýšenia na minimálny dôchodok. To sa nepáči odborárom. Konfederácia odborových zväzov si myslí, že  "poskytovanie sirotských dôchodkov vypočítaných z ešte nižšej dávky ako so sumy minimálneho dôchodku, na ktorý by mal zomrelý rodič nárok, je neprimerane tvrdým opatrením."

Zásadnú pripomienku majú aj k tomu, aby sa pri súbehu dôchodkov vychádzalo z ich výšky bez úpravy na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok by mal byť zachovaný aj v prípade, ak penzistovi vznikne nárok aj na pozostalostný dôchodok.

Započítavať sa budú súbežne vyplácané výsluhové dôchodky či dôchodky zo zahraničia.
Ako sa budú počítať roky

Do obdobia dôchodkového poistenia potrebného na vznik nároku na minimálny dôchodok sa budú počítať aj náhradné doby podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 ako napríklad obdobie starostlivosti o dieťa, ďalej obdobie, po ktoré mal občan nárok na nemocenské, doba poberania invalidného dôchodku.

Do potrebného obdobia nároku na minimálny dôchodok sa majú pritom započítať len tie odpracované roky, v ktorých penzista získal osobný mzdový bod (OMB) najmenej v hodnote 0,241 (mzda okolo 200 eur). Obdobie dôchodkového poistenia získané za kalendárne roky pred rokom 1993 sa bude na nárok na minimálny dôchodok zohľadňovať v plnom rozsahu.

Podmienka minimálnej hodnoty OMB sa za toto obdobie bude považovať za splnenú. Rovnaká zásada platí na zohľadnenie obdobia dôchodkového poistenia získaného v členských štátoch EÚ.
Spravodlivosť v systéme

Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Radovana Ďuranu zavedenie minimálneho dôchodku, alebo nároku na minimálnu hodnotu starobného dôchodku, je predovšetkým politicky motivované opatrenie. "Vyladenie politickej dávky je náročné. Ideálne by bolo do jej prípravy zapojiť všetky strany. Otázka ale je - ak dnes dostáva dávku v hmotnej núdzi k dôchodku 3 200 ľudí - koľko poškodených ostane po prijatí najmenej zlého systému. Tisíc dôchodcov?" pýta sa R. Ďurana.

Poukázal na nespravodlivosť nového systému na prípade manželky podnikateľa, ktorá na polovičný úväzok chodila manžela reprezentovať na stretnutia a 29 rokov odvádzala prostriedky do poisťovne. Systém dávky hmotnej núdze má podľa jeho slov práve tú výhodu, že sa posudzujú aj ostatné osoby. Manželka by cez dávky nedostala asi nič, lebo by sa jej sčítal príjem s manželom.

Rovnako vo výhode sa ocitne dedič, ktorý žije zo zdedeného majetku nad pomery, pracuje a odvádza odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Podľa návrhu zákona by dostal solidárny príplatok, bez ohľadu na jeho majetok.

"Sociálny systém by mal byť podľa mňa adresný (spoluposudzovanie je prirodzené), mal by garantovať minimálny príjem. O zvyšok by sa mal človek starať sám. Návrh na garantovaný dôchodkový príjem, alebo minimálny dôchodok je v rozpore s touto predstavou."

Získať môžu napríklad aj živnostníci, ktorí si platili odvody len z minimálneho vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu minulého roka 156 018 samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí odviedli v roku 2014 poistné na starobné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. Dnes by zo Sociálnej poisťovne dostali maximálne dôchodok 246, 60 eura. Ak však budú platiť odvody aspoň 40 rokov, dostanú minimálny dôchodok vyše 311 eur.

Odborníčka na sociálne zabezpečenie Ľubica Navrátilová na našom webe upozornila na to, že návrh neobsahuje ani zmienku o minimálnom starobnom dôchodku ako o individuálne posudzovanej doživotnej dávke. "Ide o divnú konštrukciu minimálneho dôchodku, ktorý je definovaný bez toho, aby bolo vymedzené, čo je to dôchodok v medziach zákona o sociálnom poistení. Ak niekto tvrdí, že vláda zavádza minimálny dôchodok, tak sa strašne mýli, dávka dôchodok neexistuje a preto nemôže byť vyplácaná nielen v minimálnej, ani v žiadnej inej sume." Podľa nej ide o komplikovaný doplatok k starobnému dôchodku.

Minimálny dôchodok je podľa Ľ. Navrátilovej navrhnutý pre zvýhodnenie ľudí, ktorí pracovali na nízke úväzky,  ľudí, ktorí intenzívne čerpali nemocenské, získali obdobia dôchodkového poistenia bez zaplatenia poistného z náhradných dôb počas rodičovskej dovolenky alebo z obdobia nezamestnanosti, v ktorých štát platil poistné, osoby, ktoré časť mzdy "poberali na ruku".

Adeptom na minimálny dôchodok je aj žena, ktorá mala veľa detí a bola dlhodobo evidovaná ako uchádzač o zamestnanie a nezaplatila žiadne poistné. Toto povedie podľa Ľ. Navrátilovej k rozčarovaniu osôb, ktoré pracovali, poctivo platili poistné a nakoniec budú na tom rovnako, ako tí, ktorí v minulosti žili na dávkach v hmotnej núdzi.

Absolútnym "víťazom" novely bude podľa nej poistenec, ktorý 30 rokov pracoval približne za polovicu minimálnej mzdy. Bude mať rovnaký dôchodok ako iný poistenec, ktorý pracoval na plný úväzok za 80 % priemernej mzdy a ktorý zaplatil najmenej 3,32 krát viac poistného. "Toto je facka do tváre osôb, ktoré pracovali na plné úväzky za mzdy pod úrovňou priemernej mzdy a zároveň je to facka poistnému charakteru dôchodkového poistenia."

Zuzana Kollárová

Trend, 27.1.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards