Vláda schválila na náš účet: 142. a 143. rokovanie

Vláda sa na svojom rokovaní vrátila po rokoch k výstavbe diaľnic formou PPP projektu. Týmto spôsobom plánuje postaviť diaľnicu D4, tzv. nultý obchvat Bratislavy a rýchlostnú cesty R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov. Na základe súčasných podmienok a expertíznej ceny by mal štát splácať budúcemu koncesionárovi každý rok 135 až 151 miliónov eur. Za tridsať rokov by tak mal štát zaplatiť spolu 4,1 až 4,5 miliardy eur.

Vláda schválila na náš účet: 142. a 143. rokovanie

Nasleduje zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou SR a vládou Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry

Popis: Dohoda svojím obsahom deklaruje záujem oboch zmluvných strán o spoluprácu  kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií, výmenu odborníkov, informácií a skúseností v relevantných oblastiach.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, celková suma výdavkov na rozpočet verejnej správy predstavuje každoročne 19 140 eur.

2) Návrh Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Popis: Cieľom návrhu je zvýšenie transparentnosti tvorby verejných politík, zmiernenie rizika nepredvídaných dôsledkov a zlepšenie pripravenosti dotknutých subjektov na zmenu povinností. Vytvorí sa Centrum lepšej regulácie s úlohou hodnotiť dopady regulácií na malé a stredné podniky.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  1 782 037 eur, v roku 2016 vo výške 1 913 472 eur, v roku 2017 vo výške 1 687 337 eur a v roku 2018 vo výške 1 715 158 eur.

3) Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2015

Popis: Východiskom je Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 - 2018 ako aj rámcové stratégie rozvojovej spolupráce so všetkými troma programovými krajinami SlovakAid - s Afganistanom, Keňou a Moldavskom. SR vstupuje do roku 2015 s novými, programami (napr. vysielanie rozvojových pracovníkov a expertov) a nástrojmi (Start-upy, Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem, finančné príspevky zastupiteľským úradom SR).

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  15 833 508 eur, v roku 2016 vo výške 15 295 141 eur a v roku 2017 vo výške 15 000 712 eur.

4) Program spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020

Popis: Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 má za úlohu podporovať realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálneho rozmeru inovácií, zlepšovanie sociálnych služieb, predchádzanie povodňových rizík, či zvýšenie energetickej efektívnosti.

Program sa bude v tomto programovom období implementovať v rámci cieľa Európska územná spolupráca a na projekty nadnárodnej spolupráce sa bude alokovať celková suma 263 miliónov eur. Národné spolufinancovanie technickej pomoci zo strany Slovenska predstavuje 267 697 eur.

5) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

Popis: Návrh upravuje podmienky a kritériá možnosti poskytovať podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, ktorými sú doplnková vnútroštátna platba na plochu, doplnková vnútroštátna platba na chmeľ a doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  19 083 631 eur, v roku 2016 vo výške 19 057 985 eur a v roku 2017 vo výške 19 031 811 eur.

6) Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: realizácia úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice

Popis: Cieľom materiálu je pred začatím verejného obstarávania podať informáciu o projekte verejno-súkromného partnerstva so zohľadnením výsledkov štúdie uskutočniteľnosti a so stanoviskom MF SR k tomuto projektu, nakoľko v projekte súkromný partner zabezpečuje zhotovenie a prevádzku diela a ako protihodnotu poskytuje služby spojené s týmto dielom za platby od jeho používateľov alebo od verejného partnera.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  38 6978 633 eur, v roku 2016 vo výške 7 943 122 eur, v roku 2017 vo výške 6 851 122 eur a v roku 2018 vo výške 6 371 122 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards