Ušetríte aj na zdravotnom poistení (Hospodárske noviny)

 Hospodárske noviny 17.8.2016 zverejnili článok s prehľadom noviniek vo vzťahu k plateniu odvodov do zdravotnej poisťovne s vyjadrením Róberta Chovanculiaka. 

Ušetríte aj na zdravotnom poistení (Hospodárske noviny)

 Ak ste živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba, musíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Nemôžete totiž ostať bez zdravotného poistenia, pokiaľ ho nemáte pokryté napríklad cez zamestnanie. Výška odvodov závisí od vášho príjmu v predchádzajúcich rokoch. Na čo sa teda oplatí dať si pozor a aké situácie môžu najčastejšie nastať v praxi? Tu je pár príkladov, ako na to.

Novinky platné pre rok 2016
Ako každý rok, zmenil sa minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov. Veľkú skupinu samostatne zárobkovo činných osôb, teda SZČO, ovplyvňuje práve zmena minimálneho základu. "Pokiaľ ste platili len minimálne odvody, platbu ste museli od januára zvýšiť," vysvetľuje Veronika Solíková. Pre rok 2016 je minimálny mesačný preddavok do zdravotnej poisťovne 60,06 eur. Ak ste SZČO, v tomto období by ste tiež mali do schránok dostať výsledky ročných zúčtovaní zdravotného poistenia. "V nich poisťovňa oznamuje prípadný nedoplatok alebo preplatok za ukončený rok 2015," hovorí Peter Furmaník, konateľ spoločnosti Libertax Consulting. Podľa výsledkov z daňového priznania sa prepočíta vymeriavací základ pre odvody, vypočíta sa definitívne poistné za rok 2015 a porovná sa so zaplatenými preddavkami. V liste vám tiež oznámia mesačné preddavky, ktoré budete platiť od januára 2017. Budete ich totiž platiť v novej výške - a to v sume, ktorá vám vyšla v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia na základe daňového priznania za rok 2015. "V závislosti od výšky základu dane sa niektorým SZČO mesačné preddavky zvýšia, niektorým znížia," vysvetľuje Furmaník.

Zníženie odvodov cez náklady
Zdravotné odvody sa dajú znížiť znížením základu dane za príslušný rok. Ako živnostník môžete využiť buď skutočné, alebo paušálne výdavky vo výške 40 percent z úhrnu príjmov podnikania, ktoré sú obmedzené sumou 5 040 eur. Ak nepodnikáte celý rok, môžete si uplatniť paušál 420 eur mesačne za každý mesiac podnikania. Mali by ste si preto vopred premyslieť, aké typy výdavkov si budete uplatňovať v roku 2016. "Základ dane si môžete znížiť tak, ak si uplatníte ako živnostník vyššiu sumu daňových nákladov, samozrejme, po splnení podmienok pre ich uznateľnosť a v rámci pravidiel zákona o dani z príjmov," hovorí Furmaník. SZČO, ktorá nie je popri podnikaní zamestnancom alebo poistencom štátu, však nemôže "podliezť" minimálne poistné, pre rok 2016 ide o sumu 720,72 eura. Tí, ktorí podnikanie kombinovali so zamestnaním, či ide o študentov, mamičky na materskej alebo dôchodcov, môžu mať minimálne odvody určené aj nižšie.

Strata príjmov a platenie poistného
Zdravotné odvody závisia od výsledkov podnikania v predchádzajúcich rokoch. Môže sa stať, že ste mali ako živnostník v minulosti úspešný rok, a už to ovplyvní výšku preddavkov na zdravotné odvody v ďalšom roku, ktorý je omnoho slabší. Preddavok sa počas celého roka nemení. Ak však zaplatíte na zdravotnom poistení počas roka viac, ako je potrebné, v ročnom zúčtovaní vám vyjde preplatok, ktorý vám zdravotná poisťovňa vráti. "Ide teda o nepríjemnú situáciu z hľadiska cash-flow, ale v konečnom dôsledku vždy zaplatíte odvody iba zo sumy, ktorú ste skutočne zarobili," hovorí Solíková. Ak zostanete ako živnostník oficiálne práceneschopný, mesačné preddavky za tento čas neplatíte, stále však musíte doplatiť celoročné odvody za ukončený rok podnikania. "No ak stratíte príjmy alebo zákazky a podnikanie máte stále oficiálne aktívne, teda neprerušili či nezrušili ste živnosť, mesačné preddavky musíte platiť za každý jeden deň podnikania," vysvetľuje Furmaník. V prípade, že živnosť prerušíte alebo úplne zrušíte, od toho dňa mesačné odvody ako SZČO neplatíte. Musíte však byť následne zdravotne poistený, napríklad ako samoplatiteľ či zamestnanec. Rovnako musíte zaplatiť prípadné nedoplatky za dni podnikania podľa reálneho základu dane.

Platenie odvodov z minima
Ako SZČO platíte odvody spravidla podľa výsledkov v daňovom priznaní, konkrétne podľa základu dane ako rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Z neho sa vypočíta vymeriavací základ pre odvody. Ak je vypočítaný vymeriavací základ nižší alebo rovný ako minimálny vymeriavací základ, platíte minimálne zákonné preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú tento rok 60,06 eura. "Toto platí predovšetkým pre SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu," vraví Furmaník. Ak ste začínajúci podnikateľ, je podľa Veroniky Solíkovej dôležité poznamenať, že platba do zdravotnej poisťovne závisí od toho, či máte iba postavenie SZČO, alebo ide o kombináciu typov platiteľov poistného. "Ak ide o novú SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu, musíte platiť preddavky hneď, a to najmenej 60,06 eur za mesiac," hovorí. V prípade zdravotne postihnutej osoby je táto suma polovičná.

Kedy poistné platí štát
Štát platí za živnostníka zdravotné odvody počas obdobia, keď poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské. Napríklad, ak ide o živnostníka, ktorý je práceneschopný, teda za dni, keď má oficiálnu "PN-ku". "Musí však, samozrejme, zaplatiť celkové odvody podľa svojho základu dane za celý rok po jeho ukončení. Rovnako, ak ako SZČO podniká napríklad mamička na materskej, študent, dôchodca či iný poistenec štátu," hovorí Peter Furmaník. Štát sa na platení odvodov podieľa čiastočne, na takéto SZČO sa totiž nevzťahujú minimálne odvody, teda v mnohých prípadoch podľa neho platia štátu menej.
Zamestnávanie na minimálnu mzdu
Zamestnávate ako živnostník niekoho za minimálnu mzdu? Vďaka odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie môže mať váš zamestnanec vyššiu čistú mzdu a vy ako zamestnávateľ za neho platíte nižšie zdravotné odvody. Respektíve aj žiadne. Platí to v prípade, ak má zamestnanec hrubú mzdu do 380 eur, vtedy zamestnávateľ ani zamestnanec neplatia žiadne zdravotné odvody. S rastom príjmu zamestnanca nad úroveň 380 eur sa výška mesačnej odpočítateľnej položky postupne znižuje, a keď zamestnanec dosiahne príjem 570 eur a vyšší, bude daná položka nulová. "Odpočítateľná položka sa dá uplatniť už pri mesačnej mzde, no vzhľadom na komplikovanosť pravidiel je jednoduchšie počkať, až ju spätne uplatní zdravotná poisťovňa zamestnanca pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia," vysvetľuje Peter Furmaník. Okrem toho si môže zamestnávateľ uplatniť odvodovú úľavu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného človeka na 12 mesiacov. Musí však splniť viacero podmienok, ako je absencia dlhov voči poisťovniam a to, že mzda tohto pracovníka nesmie prekročiť určitú hranicu.

Platenie odvodov z dividend
Podnikáte ako živnostník a popri tom máte aj vlastnú eseročku? Nie je nič neobvyklé, ak si chcete potom vyplatiť zisk z vašej obchodnej spoločnosti. Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza. Ak vaša firma dosiahla zisk a rozhodla sa vyplatiť si podiely na zisku, musíte zaplatiť zdravotné odvody 14 percent z vymeriavacieho základu. Iné odvody ani dane neplatíte. "Čo je v praxi často dôvod, prečo si spoločníci najmä malých firiem podiely na zisku nevyplácajú a zadržiavajú ich vo firme ako nerozdelený zisk," vraví Furmaník. Podľa navrhovaných vládnych zmien by mala zdravotné odvody z dividend nahradiť daň. Navrhovaná sadzba by mala byť 15 percent. Pre fyzické osoby ide podľa Furmaníka v konečnom dôsledku len o premenovanie zdanenia a platenie dane z už raz zdaneného zisku inému úradu. Zmeny nie sú pozitívne ani podľa Veroniky Solíkovej. "Rozdiel je nielen v sadzbe, ale aj v tom, že zdravotné odvody majú stanovenú maximálnu sumu, ktorú podnikateľ zaplatí. Daň žiadnu maximálnu hranicu stanovenú nemá," dodáva.

Problémom odvodov je ich rýchly nárast v čase, vraví analytik
Ceny služieb štátu rastú neúmerne s vývojom ekonomiky. Minimálne odvody živnostníkov narástli za šesť rokov až o 30 percent, vraví analytik Iness Róbert Chovanculiak.
Všeobecne sa medzi živnostníkmi razí trend, aby platili minimálne odvody. Čomu to pripisujete?
Dane ani odvody nie sú dobrovoľná platba, a kto má možnosť znižovať daňové výdavky, tak to využíva. To platí všeobecne, nielen pre živnostníkov. Na Slovensku máme de facto živnostenskú "licenciu" v podobe minimálnych zdravotných a sociálnych odvodov. Je to vlastne nástroj štátu, ako bojovať proti jeho neschopnosti zachytiť všetku podnikateľskú aktivitu do oficiálnych výkazov. Minimálnymi odvodmi tak štát zabezpečuje, že dane zaplatí aj "veľmi kreatívny" živnostník, ktorý by inak výrazne optimalizoval svoje daňové priznanie.

Už roky sa hovorí o daňovom a odvodovom zaťažení podnikateľov, čo im zväzuje ruky v podnikaní. Zaťažujú odvody živnostníkov, ale aj ostatné samostatne zárobkovo činné osoby tak, ako sú dnes nastavené?
Problémom minimálnych odvodov je predovšetkým ich rýchly nárast v čase. Ak porovnáme minimálne odvody medzi rokom 2012 a budúcim rokom, tak narástli presne o 30 percent. V rovnakom období narástli ostatné ceny v hospodárstve len nepatrne. Ceny služieb štátu pre živnostníkov tak rastú neúmerne s vývojom ekonomiky.
Dali by sa parametre poistného, ktoré sa odvádza do Sociálnej poisťovne, ale aj do zdravotnej poisťovne nastaviť inak?
Živnostníci platia každý rok do fondov, ktoré sú pravidelne prebytkové a financie z nich sa používajú na iné účely, než na aké majú fondy slúžiť. Bolo by preto vhodné prehodnotiť výšku týchto odvodov. Patrí sem fond solidarity a invalidného, úrazového, garančného poistenia.

Mnohí aj platia z minima, čo sa však odzrkadlí aj v nižších dávkach. Predovšetkým budú mať nižší starobný dôchodok, ale aj invalidný, ak by sa dostali do stavu, keby naň boli odkázaní. Myslíte si, že na takéto situácie nemyslia?
Myslia. Svojím konaním však ukazujú, čo si myslia o podmienkach a kvalite služieb, ktoré im štát "ponúka". To, že neplatia odvody, neznamená, že neinvestujú do nehnuteľností, či iným spôsobom nesporia, aby boli v problémových situáciách zabezpečení. Problémom je taktiež spätný výpočet výšky odvodov. Živnostníci sú vystavení podnikateľskému riziku a len málo z nich si môže riziko dovoliť - dnes sa rozhodnúť platiť celý budúci rok vyššie odvody.
Akým spôsobom si živnostník môže vykryť výpadky príjmu v prípade choroby, staroby, invalidity? Obzvlášť, ak je živiteľom rodiny? Dá sa to riešiť poistením v komerčných poisťovniach?

Áno, proti všetkým týmto udalostiam sa dá komerčne poistiť, respektíve sa na ne pripraviť cez šetriace produkty.
Od niektorých odvodov v porovnaní so zamestnancami sú oslobodení. Nemusia platiť napríklad nemocenské poistenie. Je to podľa vás správne?

Oslobodení sú od povinnej platby nemocenského poistenia. To znamená, že tí, ktorí chcú, môžu tak urobiť. To považujem za správne. A správne je to aj z pohľadu (zne)užívania tohto poistenia. Živnostníci majú určite lepšiu pracovnú morálku ako väčšina zamestnancov. To nie je náhoda, ale nastavenie motivácií povinného sociálneho systému.

Veronika Sokolová
Hospodárske noviny, 17.8.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards