Dopady regulácie

Zdá sa, že znižovať ceny vôbec nie je jednoduché. Svoje
by vedel o tom povedať SPP.

Dopady regulácie

Bez ohľadu na to, akým spôsobom došlo k dohode
znižovať ceny plynu dôchodcom, zaujímavé je, aké starosti sú s tým spojené. O
znížení cien môže rozhodnúť len Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a ten
akceptuje len jeden z dôvodov, ktoré sú taxatívne vymedzené v zákone.

V článku SME k
tejto téme sa píše
:

Odstavec 6 paragrafu 14 hovorí, že
úrad môže na návrh účastníka cenového konania začať konanie o zmene
rozhodnutia, ak bolo vydané na základe nepravdivých, nesprávnych alebo
neúplných údajov predložených účastníkom, alebo ide o stav núdze, alebo nastali
zmeny v spôsobe a v rozsahu regulácie ceny, alebo došlo k výraznej zmene
ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny, alebo bol
regulovaný subjekt vyňatý z regulácie.

V tomto prípade požaduje úrad
požaduje od SPP, aby vo svojej žiadosti uviedol dôvod: nastali zmeny v spôsobe
a v rozsahu regulácie ceny.

Uvedená situácia poukazuje na
negatívne ekonomické dopady byrokratizácie nielen regulačnej činnosti, ale aj
podnikateľskej činnosti všeobecne.

Úrad
reguluje sieťové odvetvia preto, že sa pri nich predpokladá existencia
lokálneho monopolu. Paradoxne, znižovanie cien, ktoré by mohlo byť nástrojom
dumpingovej politiky, však zjavne v prípade SPP nemá koho poškodiť. Načo je
vlastne celý administratívny proces pri znižovaní cien?

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards