Cesta k nízkym úrokom (TREND)

Návrh Ministerstva spravodlivosti ohraničiť výšku úrokových sadzieb úverov a pôžičiek je, ako už upozornili iní, absurdným pokusom o vytýčenie nevytýčiteľnej hranice. Úrok je cenou za čas a samotný fakt, že dochádza k uzatvoreniu úverovej zmluvy, je odrazom dôvery veriteľa v dlžníka, ako aj dôvery dlžníka v samého seba.

Cesta k nízkym úrokom (TREND)

Úrokový strop je umelým zásahom do dobrovoľnej trhovej výmeny a jeho kritika je preto oprávnená a žiaduca. Existuje však spôsob, ktorým by vláda mohla, ak by naozaj chcela, dosiahnuť nielen všeobecný pokles úrokových sadzieb, ale aj znížiť množstvo samotných úverových transakcií, a to aj bez toho, aby zasahovala tam, kde nemusí.

Dlžníkom sa vždy stáva človek s nápadom, na ktorého realizáciu nemá aktuálne k dispozícii dostatok kapitálových prostriedkov. Tieto prostriedky, spravidla sa jedná o určité množstvo peňazí, sa snaží získať tým, že presviedča potenciálneho veriteľa (banku, nebankový subjekt,...) o dôveryhodnosti seba i svojho zámeru. Veriteľ sa následne,  na základe svojho dojmu o klientovi, rozhoduje, či mu úver poskytne, alebo nie. Jedným z kritických faktorov tohoto rozhodovania je schopnosť klienta poskytnúť záruku, na ktorú si môže veriteľ uplatniť nárok v prípade, že dlžník úver prestane splácať. Takouto zárukou môže byť ako súčasný, tak aj budúci majetok dlžníka (prípadne ručiteľa). Z pohľadu potenciálneho dlžníka tak vlastne pri žiadosti o úver nejde o nič iné, ako o pokus pretaviť svoj nápad a časť majetku do podoby s vyššou likviditou na trhu kapitálových statkov. A túto premnenu vykonáva prostredník, napríklad banka. Za svoje služby si účtuje jednak poplatok za náklady spojené s prevodom aktív klienta-dlžníka do „likvidnejšej“ podoby peňazí, a jednak úrok, cenu za čas, počas ktorého budú peniaze klientovi k dispozícii. Ako sa však banka k týmto peniazom dostala? A čo ich robí vysoko likvidnými?

Z prevažnej časti sú to peniaze z vkladov ostatných klientov banky, ide teda opäť o časť majetku konkrétnych ľudí v likvidnej podobe. Títo klienti zverili svoj majetok banke výmenou za očakávaný výnos (vychádzali z predpokladu, že banka ich peniaze zúročí efektívenjšie ako oni sami) a tým jej na určitý čas prepožičali aj časť svojich materiálnych istôt, ktoré tak tvoria základ dôveryhodnosti peňazí banky. Banka teda neslúži ani tak ako veriteľ, ako skôr sprostredkovateľ záruk medzi veriteľmi a dlžníkmi. Ako je zrejmé už na prvý pohľad, táto sprostredkovateľská činnsoť sa od iných, podobných činností (cestovná kancelária,...) výrazne líši v tom, že podlieha nielen silnej štátnej regulácii na jednej strane (úrokové stropy), ale najmä štátom garantovanej monopolizácii na strane druhej.
Podmienky pre vykonávanie bankovej činnosti určuje zákon o bankách a získanie  bankového povolenia si vyžaduje okrem základného imania vo výške pol miliardy Sk aj celý rad iných ťažko dosiahnuteľných nárokov, ktoré robia bankovníctvo relatívne nízko konkurenčným odvetvím. Ako príklad uveďme požiadavku používať štátnu menu. Ak by sa aj, napríklad inak neprivilegovanej skupine potenciálnych bankárov, podarilo prekonať všetky počiatočné prekážky a etablovať sa na bankovom trhu, stále to ešte neznamená priestor na plné rozvíjanie ich sprostredkovateľských schopností. Dôveryhodnosť štátnych peňažných jednotiek, do ktorých musí banka prevádzať majetok veriteľov je totiž ovplyvnená množstvom faktorov, na ktorých vývoj nemá banka  vplyv. Úplne iná situácia by nastala pri možnosti bánk emitovať vlastné bankovky. Ich dôveryhodnosť a likvidita by v takom prípade záviseli priamo od dôveryhodnosti veriteľov.

Deregulácia, zrušenie štátnych privilégií a povinnej meny by nepriniesli len spoľahlivejšie peniaze, vyššiu konkurenciu a nižšie úroky, ale otvorili by aj nové možnosti úverov ako takých. Plynulý a rýchly vstup do odvetvia by pomohol oživiť takzvané kooperatívne bankovníctvo nezamerané primárne na finančný zisk, ale napríklad na rozvoj regiónov, kreativity mladých ľudí, družstevných aktivít či charitu. Teda mnohé z činností, na ktoré sa dnes peniaze získavajú buď z úrokom zaťažených úverov alebo lobingom na príslušnom vládnom úrade, by mohli byť získané jednoduchšie, lacnejšie a na báze dobrovoľnosti zároveň. Lacné a dostupné  úvery a možnosť rýchlej kapitalizácie majetku by rozšírili podnikateľské možnosti a v neposlednom rade aj posilnili postavenie najchudobnejších obyvateľov, ktorých osud leží našej vláde nepochybne na srdci.

Alternatíva k regulácii výšky úrokových sadzieb teda existuje. Vedie cez liberalizáciu zákona o bankách.

Daniel Valent
Autor je spolupracovníkom INESS

TREND, 24/2007, 14.6.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards