Hrom. pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôch. sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
.

Hrom. pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôch. sporení

Súčasťou navrhovanej novely sú okrem iného aj také zmeny
zákonov, ktoré:

 1. na
  určitý presne stanovený čas umožnia sporiteľom v II. pilieri
  dôchodkového sporenia tento pilier opustiť a nechať si vyplatiť
  doteraz uhradené príspevky,
 2. zrušia
  maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne
  a DSS,
 3. zrušia
  platbu štátu do II. piliera dôchodkového poistenia za rodičov na materskej
  dovolenke a osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie.

Táto hromadná pripomienka smeruje k vypusteniu týchto troch zmien
z návrhu zákona.

Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia nemá za
cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp, ale má slúžiť na to, aby sa čo najväčšia
skupina sporiteľov v II. pilieri vrátila do prvého piliera a svojimi
odvodmi pomohla kryť deficit Sociálnej poisťovne, vznikajúci v I. pilieri.
Dôkazom je aj lákanie sporiteľov na výplatu usporených prostriedkov
v hotovosti, pričom ide o prostriedky, určené na zabezpečenie ich
dôchodkov a nie na priamu spotrebu ešte pred riadnym, či mimoriadnym
odchodom na dôchodok. Výrazná zmena pravidiel krátko po zavedení II. piliera
dôchodkového poistenia pri tak dlhodobom projekte, akým II. pilier dôchodkového
poistenia nepochybne je, môže pôsobiť negatívne aj na vývoj poistných fondov
a tým poškodiť sporiteľov v II. pilieri, ktorí sa rozhodnú
v sporení pokračovať.

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet
odvodov do Sociálnej poisťovne je, rovnako ako zrušenie odpočítateľných
položiek zo základu dane, trestom pre tých, ktorí sa svojou aktivitou snažia
zabezpečiť si lepší život. Takéto opatrenie má snahu zvýšiť príjmy Sociálnej
poisťovne, jeho efekt ale bude minimálny, pretože skupiny obyvateľov, ktoré
majú z pohľadu takýchto snáh skutočne „zaujímavé“ príjmy, si dokážu ich
vyplácanie „optimalizovať“ tak, že sa ich toto opatrenie prakticky nedotkne.
Dotkne sa ale výrazne strednej vrstvy zamestnancov, ktorá je v pozícií,
kde sa podobná „optimalizácia“ nedá uskutočniť a je teda opäť veľmi
pochybné tvrdenie, že toto opatrenie sa týka len tých, ktorým neuberie výraznú
časť príjmu. Aj samotné ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu
zákona priznáva, že toto opatrenie môže mať negatívny dopad na vývoj
zamestnanosti, čo by opäť výraznejšie zaťažilo už aj tak deficitnú Sociálnu
poisťovňu.

Nepochopiteľným je aj to, že vláda, ktorá má vo svojom
programovom vyhlásení vetu: „Vláda považuje za základnú povinnosť štátu
aktívnu podporu rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej
založenie.
“, navrhovaným vyňatím určitých skupín občanov prakticky trestá
rodičov na materskej dovolenke a ľudí, ktorí opatrujú ťažko zdravotne
postihnuté osoby odopretím možnosti sporiť si na dôchodok v II. pilieri
a núti túto skupinu občanov k plnej závislosti od štátneho dôchodku,
ktorého výška je vzhľadom na pokračujúcu a neriešenú krízu priebežného
systému dôchodkového zabezpečenia veľmi neistá. Dá sa povedať, že navrhované
opatrenie ide priamo proti programovému vyhláseniu vlády a je výrazne
antisociálne, keďže nezlepšuje, ale priam zhoršuje podmienky pre mladých ľudí,
ktorí si chcú založiť rodinu. Navyše, ako sa uvádza nižšie v odôvodnení
hromadnej pripomienky, je tu podozrenie na protiústavnosť takéhoto opatrenia
porušením rovnosti občanov v práve na primerané hmotné zabezpečenie
v starobe.

Obsahom tejto hromadnej pripomienky je návrh vypustiť
z novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov tie ustanovenia, ktoré by znamenali likvidáciu
starobného dôchodkového sporenia v jeho podstate a dnes platných
medziach a rozsahu, vypustenie ustanovení o zrušení maximálneho
vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a vypustenie
ustanovení, ktoré vynímajú osoby na invalidnom dôchodku, matky na materskej
dovolenke, ako aj opatrovateľov odkázaných osôb z okruhu poistencov, za
ktorých do II. piliera dôchodkového poistenia platí príspevky štát.

Preto sa na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny obraciame
s hromadnou
pripomienkou, ktorú možno podporiť do 23. júla 2007
.

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Radovan Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Silvester Bizoň, Stála konferencia občianskeho inštitútu
Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana
Richard Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Juraj Karpiš, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri
rokovaní o pripomienke majú:


Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 038 61 Vrútky
Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards