Zákon pre odborárov (SME)

Ministerstvo práce, sociál­nych vecí a rodiny
predložilo návrh nového zákona na stanovenie výšky minimálnej mzdy. Upravuje v
ňom postup vyjednávania odborárov a zamestná­vateľov, do ktorého, ak sa
nedohodnú, vstúpi štát.

Zákon pre odborárov (SME)

Zákon prináša dve zásadné novosti. Na základe vzorca
garantuje ročný rast minimálnej mzdy v prípade, že sa strany tripartity
nezhodnú na inej výške. Druhou je možnosť nižšej minimálnej mzdy vo vybraných
sektoroch.

Odborná verejnosť sa rozchádza v názore, či by minimálna
mzda vôbec mala byť určovaná vládou, prípadne zákonom. Štú­die upozorňujú na
negatíva opat­renia. Podstatne sa týka nie malých skupín nízkopríj­mo­vých
zamestnancov a nezamestnaných. Aj ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu
zákona pripúšťa: „Negatívny dosah na zamestnanosť bol preukázaný na
nízkokvalifikovaných zamestnancov, osoby bez pracovných skúseností a mladých
ľudí.“ Tieto skupiny paradoxne doplácajú na minimálnu mzdu najviac, pretože
komplikuje ich zamestnateľnosť. Pridaná hodnota práce zamestnanca bez
kvalifikácie je nízka - a mnohí zamestnávatelia si nemôžu dovoliť zvyšovať mzdu
každoročne o 6 - 10 percent. Ministerstvo tento dosah síce navrhuje eliminovať
zvyšovaním kvalifikácie, účinnosť tohto kroku je však limitovaná.

Zloženie vlády a sila odborov uznaniu dôležitosti týchto
argumentov neprajú. Ministerstvo však v návrhu zákona ponú­ka „ústupok“ v
doterajšej politike minimálnej mzdy; umožňuje odvetvové rozdiely v jej výške.
Možno to hodnotiť pozitívne. Existujú totiž odvetvia, ktoré sa nepodieľajú
rastom mzdovej ú­rovne na raste celkovej priemernej mzdy - napríklad textil
alebo poľnohospodárstvo. Rast minimálnej mzdy v týchto odvetviach predstavuje
tlak na prepúšťanie alebo obmedzovanie prijímania nových zamestnancov. Či toto
opatrenie ostane v zákone, je neisté, pretože odbory už prejavili nesúhlas.

Druhá novinka v zákone má však ďaleko vážnejší dosah.
Zavedenie vzorca na výpočet rastu minimálnej mzdy, pre prípad „nedohody“ strán
tripartity, toto vyjednávanie značne oslabí. Vzorec garantuje nárast o
percentuálny rast priemernej mzdy. Vzhľadom na ekonomický vývoj v najbližších
rokoch budú mať odborári garantovaný rast minimálnej mzdy na úrovni minimálne
päť percent a ani na jednom vyjednávaní sa nemusia zúčastniť. Nešťastné nie je
len garantovanie každoročného rastu, ale aj samotný vzorec. Existenciu
minimálnej mzdy totiž ministerstvo zdô­vodňuje článkom ústavy, ktorý
zamestnancom garantuje „právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to,
aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň“. Článok hovorí o dô­stojnej životnej
úrovni, čím sa zrejme myslí kúpna sila tejto odmeny.

Medziročne je preto pre poberateľa minimálnej mzdy z
hľadiska životnej úrovne dô­le­žitý rast inflácie a nie priemernej mzdy. Jej
rast je na Slovensku výrazne ťahaný rastom miezd v priemysle, v telekomu­niká­ciách,
prípadne v odvetví informačných technológií. Cha­rakter produkcie týchto
podnikov im umožňuje zvýšiť produktivitu na zamestnanca me­dziročne aj o
niekoľko desiatok percent. Naopak, zamestná­vateľ servírky alebo kaderníčky v
Rimavskej Sobote takúto možnosť na zvyšovanie produktivity nemá. Rast miezd je
tu limitovaný tržbami, ktoré sa odvíjajú od kúpnej sily v regióne a nie od
rastu priemernej mzdy, ktorej výška je najviac ovplyvnená vysokokvalifikovanou
pracovnou silou v okolí Bratislavy, na Považí alebo v Košických žele­ziarňach.
Ak je cieľom vlády zachovať dôstojnú úroveň zamestnancov, minimálna mzda by
mala rásť len o infláciu a percento rastu priemernej mzdy by malo byť stopkou
pre prípad, že by inflácia rástla rýchlejšie.

Prijatím návrhu zákona sa v budúcnosti môže ešte viac
skomplikovať zamestnávanie níz­kokvalifikovanej pracovnej sily. Namiesto
diskusie o zmysluplnosti minimálnej mzdy sa, bohužiaľ, uberáme smerom k
zafixovaniu jej každoročného rastu.

Radovan Ďurana (Autor je analytik INESS)

SME, 31. 7. 2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards