Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona upravujúceho vyvlastňovanie

Minister
výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek predložil na najbližšie
rokovanie vlády návrh
zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
.

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona upravujúceho vyvlastňovanie

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek predložil na najbližšie rokovanie vlády návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválenie novely by znamenalo
zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a
zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv.

Výkon takéhoto zákona bude predstavovať hrozbu pre všetkých vlastníkov pozemkov a stavieb v Slovenskej republike.

Napriek závažnosti tohto návrhu zákona nebol jeho text
predložený na pripomienkové konanie, hoci pripomienkové konanie
vyžadujú Legislatívne pravidlá vlády (čl. 9 a 10). K návrhu sa tak
nemohli v rámci štandardného legislatívneho procesu vyjadriť nielen
dotknuté orgány štátnej správy, ale ani odborná a laická verejnosť,
záujmové organizácie a samospráva.
Preto sa obraciame na ministra výstavby a regionálneho rozvoja, na
predsedu vlády a na vládu SR s výzvou a hromadnou pripomienkou, v
ktorej žiadame
:

  - ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana
  Janušeka, aby stiahol uvedený návrh zákona z programu rokovania vlády a
  predložil ho na riadne verejné pripomienkové konanie,

  - predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby v prípade,
  že minister Marian Janušek nestiahne uvedený návrh zákona z programu
  vlády sám, navrhol stiahnutie materiálu z programu vlády ako predseda
  vlády,

  - vládu SR, aby o uvedenom návrhu zákona nerokovala, keďže
  neprešiel riadnym verejným pripomienkovým konaním a nemohli sa k nemu v
  pripomienkovom konaní vyjadriť iné rezorty, orgány štátnej správy a
  verejnosť.

V prípade, že oslovení predstavitelia vyhovejú tejto požiadavke a
ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja uskutoční pripomienkové
konanie, žiadame zohľadnenie pripomienok k textu návrhu zákona, ktoré
podávame formou hromadnej pripomienky.

Podľa predloženého návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb:

  - môže vláda fakticky svojvoľne rozhodnúť o akejkoľvek
  budúcej verejnej alebo súkromnej stavbe, že je vo verejnom záujme bez
  toho, aby bol verejný záujem preukázaný, prípadne aj keď vôbec
  neexistuje. Dôsledkom takého rozhodnutia potom je, že kvôli jej
  výstavbe potom možno majiteľom vyvlastniť pozemky a existujúce stavby
  na týchto pozemkoch. Návrh zavádza „gumové“ kritériá, podľa ktorých by
  vláda mohla priznať štatút strategickej stavby pre doslova akúkoľvek
  investíciu, ak v odôvodnení uvedie, že stavba je „významná pre
  zabezpečenie rozvoja zamestnanosti“, „národohospodársky významná“ alebo
  „nevyhnutná pre zabezpečenie verejných potrieb“ a s niektorou s týchto
  domnienok sa stotožní nadpolovičná väčšina členov vlády,

  - už štát nebude mať povinnosť vo vyvlastňovacom konaní v prípade strategických stavieb preukazovať verejný záujem,

  - nezabezpečuje sa ani to, že vyvlastnený vlastník dostane za vyvlastnenú nehnuteľnosť primeranú náhradu,

  - zavádza sa pre všetkých vlastníkov nová povinnosť – vlastník
  nehnuteľnosti na strategickom pozemku je povinný umožniť vstup do
  svojej nehnuteľnosti cudzej osobe – znalcovi,

  - negarantuje sa prednosť vecnej náhrady pri majetkovoprávnom usporiadaní pred náhradou v peniazoch,

  - ruší sa odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o
  vyvlastnení, ak odvolanie smeruje k iným častiam vyvlastňovacieho
  rozhodnutia, ako je výroku o predmete, rozsahu a účelu vyvlastnenia,

  - zavádza sa zásadná zmena do vzťahu medzi výkonnou a súdnou
  mocnou. Ak je proti právoplatnému rozhodnutiu o vyvlastnení podaná
  žaloba, podľa navrhovaného zákona súd nemá mať možnosť odložiť
  vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení,

  - zavádza sa obciam a mestám (ako orgánom územného plánovania)
  nová povinnosť vyznačiť umiestnenie diaľnice v územnom pláne obce na
  základe jej technického riešenia, ktoré vypracuje investor. Táto
  povinnosť zasahuje do kompetencie zastupiteľstiev, ktoré sú
  demokraticky zvolené, zodpovedajú za územné plánovanie v území a za
  jeho dôsledky voličom, od ktorých v demokratickom zriadení pochádza
  moc,

  - ruší sa pre strategické stavby povinnosť pre investora predložiť
  v územnom konaní zoznam účastníkov a zoznam parciel, na ktorých sa
  strategická stavba má uskutočniť,

  - ruší sa doterajšia povinnosť uskutočniť vo vyvlastňovacom konaní ústne konanie,

  - Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení tak, že
  zainteresovaná verejnosť má podľa § 26 a 27 v konaniach podľa
  navrhovaného zákona postavenie zúčastnenej osoby. Domnievame sa, že
  uvedená zmena je v rozpore s Aarhuským dohovorom, ktorým je Slovenská
  republika viazaná.

Žiadame, aby boli ustanovenia, ktorých sa týka hromadná pripomienka, z predloženého návrhu vypustené.

Obraciame sa preto na ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť i Vy na
stránkach change|net.sk tu.

Richard Drutarovský, Iniciatíva za spravodlivé vyvlastňovanie

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Juraj Karpiš, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards