Deficit Sociálnej poisťovne a Euro

Súčasná vláda nás vytrvalo straší ohrozením
prijatia Eura, alebo neudržateľným plnením kritérií kvôli deficitu vznikajúcemu
v hospodárení Sociálnej poisťovne.

Deficit Sociálnej poisťovne a Euro

Tento deficit ohrozuje plnenie maastrichtského kritéria podielu schodku verejných financií (ako celku) na HDP v maximálnej výške 3%.1

Na zhodnotenie tejto hrozby použime analýzy dnešnej vlády týkajúce sa predikcie schodku Sociálnej poisťovne, konkrétne materiál, ktorý vypracovalo Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí.

Pre zväčšenie obrázku naň kliknite

Zdroj: Analýza vplyvu zavedenia II. kapitalizačného piliera na hospodárenie Sociálnej poisťovne od roku 2005 s výhľadom do roku 2010 a návrh na stabilizáciu rozpočtu Sociálnej poisťovne vrátane systémových riešení na zabezpečenie finančnej rovnováhy jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, MPSVR, Marec 2007.

Graf, konkrétne modrá
krivka zahrňujúca dopad 2. piliera, ani raz neprekročí hranicu 2,5%. Z toho vyplýva, že deficit poisťovne
ako takej neohrozuje prijatie Eura alebo budúce dodržiavanie kritéria deficitu
verejnej správy.
Obmedzuje však možnosti vlády a územnej samosprávy
v schodkovom hospodárení.

Tu treba poznamenať, že aktualizovaná
prognóza (viď tabuľka) z dielne Ministerstva financií
kalkuluje až do
roku 2010 so schodkom podstatne nižším – na úrovni 1,4%. (pokles schodku
„vybavil“ vyšší rast HDP, a teda ten istý deficit Sociálnej poisťovne
tvorí menší podiel). Preto je opodstatnené predpokladať, že aj
v budúcnosti bude dopad schodku Sociálnej poisťovne nižší ako
predpokladané 2,5%.

(v mil. Sk)

2007

2008

2009

2010

Štátny rozpočet

-32 376,4

-51 776,6

-44 795,8

-25 218,1

Ostatné subjekty rozpočtu verejnej správy spolu

-20 386,7

5 245,7

5 379,3

5 984,6

Rozpočet verejnej správy spolu

-52 763,1

-46 530,9

-39 416,5

-19 233,5

Podiel rozpočtu verejnej správy v % na HDP

-2,9

-2,3

-1,8

-0,8

HDP v bežných cenách
v mld. Sk

1 794,7

1 988,5

2 142,2

2 289,7

Očakávaný
dopad II. piliera

-20 198,8

-26 856,0

-29 166,0

-31 800,0

Podiel dopadu
II. piliera v % na HDP

-1,1

-1,4

-1,4

-1,4

Zdroj: Príloha k návrhu zákona o Štátnom rozpočte na rok 2008, Ministerstvo Financií

1 ECB posudzuje „dobrý“ stav ekonomiky na základe viacerých kritérií, nielen tých najznámejších prijatých kedysi v Maastrichte.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na
pošli na vybrali.sme.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards