Sekera nemocníc v Sociálnej poisťovni je hypotetická, nie reálna (Zdrav. noviny)

Podľa Juraja Karpiša z INESS je selektívne rozhodnutie nepredpisovať penále voči
nemocniciam zo strany Sociálnej poisťovne diskrimináciou ostatných dlžníkov. Je to nesystémové opatrenie,
ktoré rast zadlžovania štátnych zariadení nerieši, ale jeho odďaľovaním len
zhoršuje, povedal pre Zdravotnícke noviny dňa 18.10.2007.

Sekera nemocníc v Sociálnej poisťovni je hypotetická, nie reálna (Zdrav. noviny)

Ministerstvo zdravotníctva
nezarátalo do dlhu nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (5,23 mld. Sk)
penále, ktoré im Sociálna poisťovňa ešte nepredpísala (1,269 mld. Sk). Podľa
Health Policy Institute sa tak stalo na politickú objednávku, poisťovňa tvrdí,
že nemôže predpísať penále, kým nemocnica nesplatí dlh.

Informácie má HPI z rokovania Dozornej rady SP - "SP eviduje voči
zdravotníckym zariadeniam k 31. júlu 2007 penále predpísané právoplatnými
rozhodnutiami v sume 54 714 641,80 Sk a penále nepredpísané právoplatnými
rozhodnutiami v sume 1 618 910 211,30 Sk, to jest celkový objem penále je 1 673
624 853,10 Sk. Penále štátnych zariadení dosiahlo k 31. júlu 1,269 mld.
Sk," uviedla správa. Podľa HPI je dlh nemocníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva nie 5,23 mld. Sk, ale o 1,269 mld. Sk vyšší.

MUDr. Tomáš Szalay v tejto súvislosti pre ZdN zdôraznil, že "ak existuje
informácia, na základe ktorej môže dôjsť k zvýšeniu alebo zníženiu dlhu, potom
je nevyhnutné túto skutočnosť evidovať a považujeme za korektné ju v informácii
o dlhu uvádzať".

Sociálna poisťovňa postoj HPI odmietla. "Metodika vedenia pohľadávok SP
voči zdravotníckym zariadeniam je rovnaká ako voči ostatným subjektom,"
zdôraznila pre ZdN riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou Mgr. Lýdia
Výborná. Ako ďalej vysvetlila, "fyzickým a právnickým osobám, ktoré
poistné za príslušný kalendárny mesiac včas neodviedli, SP predpíše penále vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného
až do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet SP alebo zaplatená v
hotovosti". To teda znamená, že ak nemocnica neuhradila SP dlžnú sumu
poistného, nie je penále predpísané rozhodnutím. Pojem nepredpísané penále je
interným pojmom, používaným v poisťovni. Označuje sa tak možná výška penále,
keby ho bolo možné dlžníkovi predpísať. "Nepredpísané penále nie je teda
penále v právnom zmysle slova - predpísať penále je totiž možné až po zaplatení
dlžného poistného. Nejestvujúce penále sa teda nemôže vykazovať v účtovníctve
SP, a teda ani byť započítané do dlhu tretích osôb," zdôraznila Mgr. Lýdia
Výborná. Pohľadávka na penále vzniká teda až vtedy, keď poisťovňa vydá
rozhodnutie o predpísaní penále a to nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť -
to znamená, že osoba, ktorej je určené, do 30 dní od jeho doručenia nepodá
proti nemu námietku. "Odvtedy je evidované v informačnom systéme, teda v
účtovnej evidencii a vykázané v účtovníctve ako pohľadávka," konštatovala
Mgr. L. Výborná.

Poisťovni podľa nej neprislúcha vyjadrovať sa k tomu, či majú nemocnice
prostriedky na zaplatenie dlhov a penále, ide o ich vnútornú záležitosť. Ako
riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou dodala, "pri vymáhaní
pohľadávok SP postupuje v súlade so zákonom o sociálnom poistení a s exekučným
poriadkom rovnako ako pri každej inej pohľadávke, vymáha od neplatičov poistné,
vrátane penále po splnení predpokladov daných zákonom, pričom nezáleží na tom,
kto je povinnou osobou".

Pohľadávky na poistnom a na penále však SP vymáha v súlade so zámerom neohroziť
životy a zdravie občanov a nelikvidovať sociálne a zdravotnícke zariadenia.
"Vzhľadom na to, že od právoplatnosti rozhodnutia o predpísaní penále
začína plynúť lehota na jeho vykonanie, nebolo by pre poisťovňu prospešné
priebežne predpisovať nemocniciam penále. Prioritné je, aby zdravotnícke
zariadenia zaplatili poistné, penále sa objavia až následne ako sankčné
opatrenie za neodvedenie poistného v stanovenom termíne," vysvetlila Mgr.
L. Výborná. Ako na záver zdôraznila, "poisťovňa postupuje v konaní voči
ktorémukoľvek subjektu len a len v súlade so zákonom, bez akýchkoľvek
vonkajších zásahov, bez zvýhodňovania či diskriminácie".

Nezahrnutie nepredpísaného penále podľa
analytika INESS Mgr. Juraja Karpiša skresľuje informáciu o reálnom zadĺžení v
sektore: "Selektívne rozhodnutie nepredpisovať penále voči nemocniciam je
diskrimináciou ostatných dlžníkov." Podľa neho neobstojí argumentácia, že
pohľadávky na poistnom a na penále sa vymáhajú so zámerom poisťovne
nelikvidovať sociálne a zdravotnícke zariadenia. Ako dodal, "SP sa nemá starať
o fungovanie zdravotníckeho systému a navyše do jej právomocí nespadá
posudzovanie ohrozenia jednotlivcov alebo skupín obyvateľov v prípade
odpustenia pohľadávok. Riešiť problémy štátnych zdravotníckych zariadení
odpúšťaním povinnosti uhradiť záväzky voči SP je nesystémové opatrenie, ktoré
podstatu problému, rast zadlžovania štátnych zariadení nerieši, ale jeho
odďaľovaním len zhoršuje".

Branislav Janík

Zdravotnícke noviny, 18.10.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards