List Nicolasa Sarkozyho agentúre Standard & Poor's

Sedem návrhov ako zachrániť AAA-rating Francúzska. Keďže pán prezident Sarkozy nevie ako prinavrátiť dôveru finančným trhom, poslal ratingovej agentúre Standard & Poor's podrobný list, ktorý sa nám dostal do rúk (IREF, pozn. prekl.). Tento list mimochodom obsahuje návrhy ktoré IREF prezentuje už niekoľko mesiacov.

List Nicolasa Sarkozyho agentúre Standard & Poor's

Vážený pán riaditeľ,

Piateho decembra ste oznámili, že AAA-rating Francúzska je vážne ohrozený. Strata tohto ratingu by mala dramatické následky pre ekonomiku krajiny, a priznávam, že by aj výrazne ovplyvnila pravdepodobnosť môjho znovuzvolenia v roku 2012. Z tohto dôvodu som sa rozhodol podniknúť všetky možné opatrenia na zabránenie zhoršeniu ratingu krajiny, ktorej vládnem už takmer päť rokov. Je pravda, že som nevyužil príležitosť od základov zreformovať Francúzsko od roku 2007, že som neurobil ten „prielom“, ktorý odo mňa žiadali tí, ktorí ma zvolili. Ale nikdy nie je neskoro. Aby som Vás presvedčil o mojom odhodlaní, rozhodol som sa nepožiadať o radu profesionálnych politikov z môjho kabinetu alebo pracovníkov ministerstva financií, ale sa inšpirovať návrhmi Inštitútu ekonomických a fiškálnych štúdii (IREF).

Z tohto dôvodu bude vo Francúzsku s okamžitou platnosťou prijatých sedem 7 (sedem) opatrení:

1.      Vypracujeme päťročný plán zníženia verejného dlhu o 150 miliárd eur, t.j. 30 miliárd ročne. Keďže toto vyžaduje značné kolektívne úsilie, bude treba nájsť čo najširší možný spoločenský konsenzus, tak ako to urobili Nemci.

2.      Budeme privatizovať, aby sme znížili dlh. Štát vlastní podniky za vyše 100 miliárd eur, t.j. jednu šestinu nášho verejného dlhu.

3.      Zrušíme väčšinu daňových výnimiek. Ich zrušenie je mimochodom skôr otázka rovnosti, ako otázka finančnej potreby, keďže každá výnimka predstavuje výsadu udelenú istej časti spoločnosti na úkor všetkých ostatných. Strata tejto výsady bude do veľkej miery kompenzovaná reformou priamych daní, ktorých progresivita bude značne znížená. Zrušenie daňových výnimiek prinesie do štátneho rozpočtu približne 100 miliárd eur.

4.      Zjednodušíme francúzsky daňový systém podľa troch princípov:

Menej progresivity: znížime počet daňových sadzieb dane z príjmu z ôsmych na dve – 15 percentná sadzba na príjmy nad 8.000 € a 2 percentná sadzba na príjmy pod 8.000 € (sprevádzané oslobodením od odvodov). Zníženie sadzieb bude kompenzované nárastom daňových príjmov, ktoré tieto opatrenia vyvolajú.

Zrušenie dvojitého zdanenia: dane z dedičstva, firemné dane, a dane z príjmov z úspor musia byť zrušené, keďže daňoví poplatníci už zaplatili daň z príjmu.

Zrušenie daňovej diskriminácie: DPH bude zjednotená na 20% pre všetky druhy transakcií, a znížená na 17% počas nasledujúcich troch rokov.

Predstavujem Vám číselný odhad vplyvu týchto daňových reforiem. Som síce skeptický voči číselným odhadom, ale tento bol vypracovaný pracovníkmi IREFu na základe metódy vypracovanej pánom Thomasom Pikettym, oficiálnym ekonómom Socialistickej strany – čo dokazuje vedeckosť môjho listu a konsenzus ktorý momentálne vládne vo Francúzsku.

Odhadovaný vplyv daňových reforiem na francúzsky rozpočet v roku 2012 (v miliardách eur)

Daňové a sociálne výnimky: + 80

Daň z príjmu: + 2,5

DPH: + 4

Firemné dane: – 14

Milionárska daň a daňový štít: – 3,4

Celkovo: + 69,1

Myslím, že môžem s čistým svedomím povedať, že tieto čísla sú podhodnotené: nárast daňových príjmov spôsobený aplikovaním týchto zásad by sa pohyboval okolo sumy sto miliárd eur. Tieto dodatočné príjmy by mohli byť použité na zníženie zadlženia, a na zníženie príspevkov do sociálnych systémov, predovšetkým prebratím štátom nákladov spojených z národnou solidaritou: rodinné príspevky, starostlivosť o nepoistených, atď. Zjednodušenie daňových a sociálnych systémov by ale predovšetkým prinieslo znovuoživenie ekonomiky, ktorá sa nachádza už príliš dlho v štrukturálnej nehybnosti.  

5.      Dáme absolútnu prioritu flexibilite trhu práce podľa vzoru zákonov Hartz, ktoré boli prijaté vládou Gerharda Schrödera na začiatku tohto tisícročia, a ktoré obnovili zmluvnú slobodu v pracovných zmluvách.

6.      Štatút štátneho zamestnanca bude obmedzený na zamestnancov vykonávajúcich základné funkcie zvrchovaného štátu – obrana, polícia a justícia. Ostatní zamestnanci štátu budú mať pracovné zmluvy podľa súkromného práva.

7.      Sme si vedomí, že náš systém dôchodkov a zdravotného poistenia nemôže prežiť. Schodky dosahujú desiatky miliárd eur. Preto sme sa rozhodli prejsť na systém individuálneho sporenia na dôchodky (analógia nášho II. piliera, pozn. prekl.), ktorý mimochodom už existuje vo viacerých krajinách a dokonca aj vo Francúzsku (pre štátnych zamestnancov, senátorov…) Náš zdravotný systém, ktorý sa stále viac predražuje, bude postupne otvorený konkurencií a Francúzi sa budú môcť poistiť v ľubovoľnej zdravotnej poisťovni. Týmto sa dostaneme do súladu s európskymi smernicami, ktoré dôsledne ignorujeme od roku 1992.

Toto sú niektoré z opatrení, ktoré plánujem prijať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ak budem znovuzvolený, budú nasledovať ďalšie opatrenia, týkajúce sa predovšetkým štátneho systému vzdelávania, ktorý je drahý a neefektívny, a ktorí musí prejsť do systému konkurencie a autonómie. Práva a povinnosti odborov budú tiež musieť byť zásadne zmenené, tak aby sa prešlo na systém minimálneho zastúpenia, a aby sa dialóg odohrával na úrovni jednotlivých podnikov.

Ale myslím si, že už spomenuté rozpočtové opatrenia, ktoré môžu štátu priniesť vyše 400 miliárd eur, budú stačiť na to aby si Francúzsko udržalo svoj AAA rating.

Nicolas Sarkozy

Prezident Francúzskej Republiky

Overená kópia (pour copie conforme): Nicolas Lecaussin, šéf rozvoja IREF, Jean Philippe Delsol & profesor Jacques Garello, správcovia IREF.

Z francúzštiny pre INESS preložil Andrej Ančina

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards