Mrhanie v únii

Audítori účtovníctva Európskej únie rok čo rok
prinášajú správy o nedostatkoch v čerpaní a spravovaní fondov. Na svedomí ich
majú okrem známych problémov ako nepripravenosť euroúradníkov a príliš
komplikovaný systém pravidiel aj pravidelné pokusy o zneužitie fondov. Na čo
audítori prišli v správe
za finančný rok 2006
?

Mrhanie v únii

Vo výdavkoch
predstavujúcich 12% celkových štrukturálnych fondov bola nájdená chyba.
Najčastejšie nedostatky sa spájali s neoprávnenými výdavkami, absenciou
výberových konaní a nedostatkom podkladov na identifikáciu predkladaných osobných
výdavkov.

Aj
vnútorné politiky spravované výhradne Komisiou (bez účasti členských štátov) obsahovali
materiálne chyby. Dôvod bol prostý, neodôvodnené “navyšovanie nákladov”.

Najväčšie
medzery sú však stále v poľnohospodárstve.

I
napriek tomu, že dvor audítorov konštatuje celkovo zlepšenie, v oblastiach,
ktoré nespadajú pod systém účtovnej kontroly IACS, existujú stale nedostatky. Správcovia
fondov sa totiž často uspokojujú len s informáciami od poberateľov dotácií,
nedostatočne ich kontrolujú a overujú.

Auditori
v tomto prípade vyčítajú Európskej komisii nedostatočnú kontrolnú aktivitu.
(Priemerné náklady na činnosť a plat samostatne pracujúceho zamestnanca Európskej
komisie sú v roku 2007 117 tisíc eur
(4 milióny Sk))

Zaujímavé
sú možnosti členských štátov ovplyvniť výšku čerpania a mieru (zne)využívania
fondov:

V
oblasti priamych platieb, ktoré nie sú zamerané na produkciu, ale na
udržiavanie pôdy v dobrých poľnohospodárských a environmentálnych podmienkach
(GAEC) aplikuje napríklad Luxembursko pravidlo, že čerpať tieto fondy môže len
spoločnosť, ktorá podniká v danom odvetví a disponuje farmárskymi strojmi, t.j.
vybavením slúžiacim na spravovanie pôdy. Vo všetkých ostatných krajinách však o
dotáciu môže požiadať každý, aj ten kto traktor v živote nevidel. Potvrdzuje sa
tak fakt, že mnohé zdroje únie nepomáhajú farmárom bojujúcim o prežitie, ale
predstavujú financovanie podnikateľských aktivít, ktoré by bez týchto fondov
nevznikli a ich pridaná hodnota je minimálne polemická. Rozšírenie priamych
platieb aj na trávnaté plochy viedli ďalej k “prekvapujúcim” zisteniam – priame
platby čerpali aj železničné spoločnosti, golfové kluby, či jazdecké spolky (celkovo
vzrástol počet poberateľov priamych plateieb v sledovaných krajinách o 29%!)

Do
dokonalosti doviedli čerpanie fondov CAP v Írsku a Veľkej Británii. Pri
alokovaní výdavkov nedodržujú pravidlo, podľa ktorého by poberateľ dotácie mal
vlastniť danú pôdu aspoň 10 mesiacov. Dotácie tak nečerpá farmár
obhospodarujúci pôdu, ale aj jej prenajímateľ, ktorý má často s
poľnohospodárstvom spoločného asi toľko ako samotná komisia, ktorá podobné pravidlá
vymýšľa.

Ak sa na
uvedené skutočnosti človek pozrie s potrebnou mierou nadhľadu – uvidí korupciu,
zneužívanie a neefektívne nakladanie s prostriedkami fondov.

Aj po viac ako 30 rokov spoločného financovania poľnohospodárskych a
iných aktivít sa nepodarilo únii nájsť účtovnú schému, ktorá by zabraňovala
zneužívaniu a plytvaniu. Pritom mnohých
potenciálnych záujemcov dnes odrádza práve zložitosť dokladovania čerpania a
pochopenie kritérii posudzovania oprávnenosti výdavkov. Nie je to signál, že problém
bude v podstate samotných fondov? Prečo sa poľnohospodárom na najvyspelejšom
kontinente skladáme na dotácie na export v sume skoro 100 miliárd Sk (188 Sk na
“Európana”)?

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na pošli na vybrali.sme.sk, prípadne dajte o ňom vedieť Vašim známym.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards