Úspory a zdroje verejných financií - štúdia

Radovan Ďurana z INESS, Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika a Martin Chren z Nadácie F.A. Hayeka prezentovali dňa 11.12. 2007 novinárom štúdiu Úspory a zdroje verejných financií.

Úspory a zdroje verejných financií - štúdia

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií, Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika a Nadácia F. A. Hayeka

Úspory a zdroje
verejných financií

(Tlačová správa)

Spolupracujúce inštitúty vydali štúdiu s názvom Úspory a zdroje verejných financií zameranú
na návrhy opatrení, ktorých prijatím by došlo k úsporám vo výdavkoch
verejnej správy.

Cieľom štúdie bolo poukázať na skutočnosť, že vo výdavkoch
verejnej správy existujú veľké rezervy v efektivite v nakladaní
s verejnými prostriedkami ako aj v ich účelnosti.

Autori štúdie identifikovali úsporné opatrenia
v oblastiach pod priamym vplyvom vlády, ktoré by vo výdavkoch v roku
2006 mohli ušetriť zdroje v celkovej výške 41 mld. Sk. Táto potenciálna
úspora presahuje schodok štátneho rozpočtu, ktorý má v roku 2007 dosiahnuť
32,4 mld. Sk. Po započítaní odhadovaných zvýšených príjmov verejných financií
z titulu, vyššej efektivity vo výkone verejnej správy suma dosiahne 50
mld. Sk, čo je takmer očakávaná výška schodku rozpočtu verejnej správy
v roku 2007 (52,7 mld. Sk).

Navrhované opatrenia by mali slúžiť ako vstupný materiál do
diskusie, ktorej cieľom je príprava komplexných návrhov na odstraňovanie
zabudovaných deformácií vo verejných financiách. Zároveň však uvedené oblasti
úspor predstavujú finančné zdroje, ktoré môžu byť použité na plátanie dier vo
verejných rozpočtoch, napríklad na krytie výpadku príjmov Sociálnej poisťovne
z titulu zavedenia systému dôchodkového sporenia.

Výsledky štúdie naznačujú, že verejná správa už dnes
disponuje dostatočnými zdrojmi, ktoré môžu byť použité na ďalšie znižovanie
schodku verejných rozpočtov a následne aj na znižovanie daňovo odvodového
zaťaženia. Znižovanie verejných výdavkov obmedzuje rozsah zasahovania verejnej
správy do ekonomického života jednotlivca, čo má pozitívne efekty na ich
disponibilné zdroje a slobodu ekonomického rozhodovania.

Závery štúdie budú prezentované a následne prediskutované
s názormi odborníkov na diskusnom fóre, ktoré sa uskutoční dnes, 11.12.
2007, o 17:00 h v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej 9
v Bratislave.

V Bratislave, 11.12.2007

Radovan Ďurana, INESS, tel. 5441
0945

Peter Gonda, KI, tel.
546 300 61

Martin Chren, NFAH, tel. 48 291
585

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards