Druhý pilier sa na pol roka otvoril (SME)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS pre SME dňa
7.1.2008, výhodnosť sporenia v druhom alebo prvom pilieri sa nedá merať len
finančnou výkonnosťou. Pre mnohých sporiteľov môže byť sporenie v druhom
pilieri cennejšie pre priamy vlastnícky vzťah k úsporám alebo možnosť dediť
úspory.

Druhý pilier sa na pol roka otvoril (SME)

Zmeny platné od januára sa dotkli najmä tých sporiteľov,
ktorým do dôchodku zostáva menej ako 15 rokov. Rovnako aj sporiteľov –
invalidov, za ktorých už Sociálna poisťovňa nebude platiť príspevkydo druhého
piliera.

BRATISLAVA. Občania, ktorí si sporia na dôchodok v druhom pilieri, majú pol
roka na to, aby prehodnotili, či sa im to oplatí. Rovnako tí, ktorí nevstúpili
do sporivého piliera do 30. júna 2006 a sú dôchodkovo poistení, dostali možnosť
uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do konca júna tohto roku.
Postarala sa o to novela dôchodkových zákonov, ktorá vstúpila do platnosti od
ja­nuára.

Dlhší čas sporenia

Zmeny sa dotknú najmä starších sporiteľov, ktorí vstupovali do druhého
piliera za predpokladu, že na vznik nároku na penziu si treba sporiť aspoň
desať rokov. Od januára platí, že na dôchodok si treba sporiť najmenej 15
rokov. „To núti všetkých, ktorým v čase vstupu do druhého piliera zostávalo do
odchodu do penzie menej než 15 rokov, aby z neho vystúpili,“ myslí si Martin
Chren z Nadácie F. A. Haye­ka.­

V prípade, že budúci dôchodca odmietne platiť príspevky do druhého piliera
po tom, čo dosiahne dôchodkový vek a pritom nesplní podmienku minimálnej lehoty
sporenia 15 rokov, úspory si z druhého piliera nebude môcť vybrať. Stanú sa
predmetom dedičského konania. Platí to, samozrejme, len za predpokladu, že
niektorá z budúcich vlád túto podmienku opäť nezmení.

Pre mladých a invalidov nie je druhý pilier povinný

Sociálna poisťovňa od začiatku roka neplatí príspevky do druhého piliera za
invalidov. Účasť v druhom pilieri pre týchto občanov už nie je povinná.
Ministerstvo práce pôvodne navrhovalo, aby štát neplatil príspevky do druhého
piliera ani za matky a otcov na rodičovskej dovolenke či ľudí starajúcich sa o
dlhodobo choré deti, to však v parlamente neprešlo. Zmena sa netýka len doteraj­ších
sporiteľov – invalidov, ale aj tých sporiteľov, ktorí sa po nepríjemnej
životnej udalosti stanú v budúcnosti invalidmi a dovtedy si nestihnú sporiť v
druhom pilieri aspoň 15 rokov. K úsporám takého občana sa dostanú až po smrti
jeho dedičia.

Pre mladých ľudí, ktorí začali prvýkrát platiť odvody do Sociálnej poisťovne
najneskôr vlani v decembri, bol druhý pilier do konca roka 2007 povinný. To už
neplatí. Aj oni môžu prehodnotiť, či si chcú naďalej sporiť na penziu na účte v
dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Od 1. júla budú mať mladí ľudia, ktorí sa po tomto dátume stanú prvýkrát
zmestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, šesť mesiacov na to,
aby sa rozhodli, či do druhého piliera vstúpia. Ak to nestihnú, do druhého
piliera sa už nedostanú. Penziu im bude vyplácať iba Sociálna poisťovňa. Platí to
opäť iba za pod­­­mienky, že niektorá z budúcich vlád systém znovu neotvorí.

Zvažovať by mali najmä starší a menej zarábajúci

Predseda sociálneho výboru za HZDS Jozef Halecký ľuďom odporúča, aby sa pri
rozhodovaní, či si sporiť v druhom pilieri, využívali služby finančných
poradcov, „ktorí vedia dať záväzné stanovisko, lebo politici dávajú len akési
nejasné smerovanie“.

O tom, či by si ľudia mali sporiť na penziu v druhom pilieri, rozhoduje
podľa Haleckého okrem veku aj príjem a kvalifikácia občana.

Druhý pilier sa však môže oplatiť aj ľuďom nad 50 rokov veku, ak majú vysoký
príjem. Sporenie na penziu sa naopak zrejme nevyplatí 40­ročnému občanovi,
ktorý platí do Sociálnej poisťovne iba minimálne odvody.

O sporení v druhom pilieri rozhodujú
aj iné faktory. Sporenie sa podľa Radovana Ďuranu z inštitútu INESS určite
vyplatí tým ľuďom, ktorí za bezpečnejšiu formu dôchodkového zabezpečenia
považujú reálne sporenie vlastných peňazí v súkromných investičných fondoch.

Vláda chce otvorením druhého piliera riešiť deficit dôchodkového poistenia
Sociálnej poisťovne. Ministerstvo financií predpokladá, že z druhého piliera
vystúpi 68-tisíc sporiteľov, čo by malo v roku 2008 zvýšiť príjmy Sociálnej
poisťovni zhruba o 3,6 miliardy korún. Podľa hovorcu rezortu financií Miroslava
Šmála v roku 2009 by mali byť príjmy poisťovne vyššie o 1,3 miliardy a v roku
2010 o 1,4 miliardy korún.

Ako sa rozhodnúť

Tridsiatnikom a mladším ľuďom sa druhý pilier oplatí,

ľuďom nad 35, resp. 40 rokov s nízkym príjmom sa zrejme viac vyplatí penzia
len zo Sociálnej poisťovne,

ten, kto má aspoň 35 až 40 rokov a platí minimálne odvody, mal by byť asi
len v prvom pilieri,

občanom, ktorým zostáva do penzie menej ako 15 rokov, sa druhý pilier nemusí
vyplatiť, výnimkou sú ľudia s vysokými príjmami, ktorí chcú pracovať aj po
dosiahnutí dôchodkového veku.

Komu sa odporúča
sporenie a komu nie

Radovan Ďurana, inštitút INESS

„Výhodnosť sporenia v druhom alebo
prvom pilieri sa nedá merať len finančnou výkonnosťou. Pre mnohých sporiteľov
môže byť sporenie v druhom pilieri cennejšie pre priamy vlastnícky vzťah k
úsporám alebo možnosť dediť úspory.

Z dôvodu predĺženia minimálnej lehoty
sporenia na 15 rokov je však sporenie menej vhodné pre tých sporiteľov, ktorí
do dôchodkového veku vstúpia pred uplynutím tohto času. Ústavnosť predĺženia
tohto času je však momentálne predmetom skúmania Ústavného súdu, preto je
možné, že sa lehota skráti opäť na 10 rokov. Z tohto dôvodu by sporitelia,
ktorých sa táto zmena týka, mali zvážiť výstup z druhého piliera až po vydaní
rozhodnutia.“

Peter Goliaš, Ineko

„Občanom vo veku nad 45 rokov sa vo väčšine prípadov ne­oplatí sporiť si v
druhom pilieri. Nestihli by si totiž nasporiť na minimálny dôchodok, prípadne
by bol ich dôchodok nižší ako len z prvého piliera. Výnimkou môžu byť
jednotlivci, ktorí plánujú pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku, prípadne
uprednostňujú dedenie nasporených peňazí pred poberaním dôchodku.

Pre občanov mladších ako 40 rokov je výhodnejšie vkladať peniaze do oboch
pilierov. Ľuďom vo veku 40 až 45 rokov sa z pohľadu výšky dôchodku nedá s
dostatočnou mierou istoty poradiť, či je pre nich výhodné vstúpiť do druhého
piliera.“

Jozef Halecký, predseda sociálneho výboru za HZDS

„V druhom pilieri by nemali byť ľudia, ktorí majú o jednu tretinu nižší
príjem, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Ďalej tí, ktorým
kvalifikácia a možnosť postupu v práci nedávajú predpoklad na zvýšenie platu
nad úroveň priemernej mzdy v hospodárstve.

Občania, ktorí majú 45 až 50 rokov by mali sporenie v druhom pilieri
zvažovať vzhľadom na podmienku, že minimálna dĺžka sporenia na vznik nároku na
penziu je 15 rokov.“

Martin Chren, Nadácia F. A. Hayeka

„Okrem tých, ktorí z druhého piliera musia vystúpiť, lebo štát za nich už
nebude platiť odvody, na prijatie novely zákona o sociálnom poistení azda
najviac doplatili starší ľudia, ktorým odo dňa vstupu do druhého piliera do
dovŕšenia dôchodkového veku zostáva menej ako 15 rokov.

Sporenie v druhom pilieri má niekoľko výhod, napríklad možnosť dedenia úspor
v prípade predčasného úmrtia sporiteľa. Pomáha tiež rozkladať dlhodobé príjmové
riziko medzi štát a súkromný sektor.

Do druhého piliera sa, podľa môjho názoru, rozhodne oplatí vstúpiť všetkým
mladým ľuďom, ktorí iba začínajú pracovať. Vstup do druhého piliera sa tiež
oplatí ľuďom v mladšom a strednom veku, ktorí nevyužili možnosť zapojiť sa do
dôchodkového sporenia v minulosti.“

Jana Vaľová, členka sociálneho výboru za Smer

„Ľuďom, ktorí si budú sporiť menej ako 15 rokov a majú nízky príjem, sa
druhý pilier ne­oplatí. Z druhého piliera sme vylúčili invalidov a pôvodne sme
chceli aj matky na materskej, ktoré majú počas materskej dovolenky veľmi nízky
príjem, no táto zmena neprešla. Ak matka nik­dy nepracovala, a sú aj také,
sporenie v druhom pilieri sa jej neoplatí.

Podľa môjho názoru sa sporenie v druhom pilieri oplatí tým občanom, ktorí si
budú sporiť aspoň 20 rokov a majú príjem vyšší ako 18-tisíc až 20-tisíc korún.“

(of)

Základné údaje

Čo sa zmenilo

Ľudia sa môžu rozhodnúť pre vstup alebo výstup z druhého piliera,

minimálna dĺžka sporenia pre vznik nároku na dôchodok sa predĺžila z 10 na
15 rokov,

druhý pilier už nie je povinný pre mladých ľudí, ktorí ešte len začnú
prvýkrát platiť odvody,

štát už neplatí príspevky do druhého piliera za doterajších sporiteľov –
invalidov.

Pre koho sa systém otvoril

pre zamestnanca,

pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá musí od 1. júla 2007 platiť
poistné na dôchodkové poistenie, keď v roku 2006 zarobila viac ako 91 200
korún,

pre človeka, ktorý sa stará o dieťa do šesť rokov, alebo o staršie dieťa s
nepriaznivým zdravotným stavom,

pre človeka, ktorý poberá príspevok za opatrovanie,

pre dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu,

pre človeka, ktorý bol pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistený a od
januára 2005 do 30. júna 2006 figuroval v evidencii nezamestnaných alebo
študoval na strednej či vysokej škole bez toho, že by bol dôchodkovo poistený.

Termín pre vstup a výstup

Do druhého piliera možno vstúpiť do 30. júna 2008, ten istý deň je posledným
termínom aj pre výstup z neho. Ľudia, ktorí ako zamestnanci či samostatne
zárobkovo činné osoby začnú platiť odvody po 30. júni 2008, majú na
rozhodnutie,či do druhého piliera vstúpia, šesť mesiacov.

S kým podpísať zmluvu

Allianz – Slovenská

dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Infolinka: 0800 111 555

http://dss.allianzsp.sk

AEGON, d. s. s., a. s.

Infolinka: 0850 1234 66

www.aegon.sk

AXA d. s. s., a. s.

Infolinka: 0850 11 11 22

www.axa-sk.com

ČSOB, d. s. s., a. s.,

www.csobdss.sk

l ING DSS, a. s.

Infolinka : 0850 111 464

www.ing.sk

VÚB Generali, d. s. s., a. s.

Infolinka : 0800 111 110

www.vubgenerali.sk

Kde hľadať informácie

Na stránke Asociácie dôchodkových správcovských spoločností www.adss.sk
alebo Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

SME,
7. 1. 2008
| Marianna Onuferová

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards