Cenu štátu sme už vypočítali. Pomôžte nám ju svojimi 2% z Vašich daní znížiť

Podľa Radovana Ďuranu z INESS podmienky vhodné
pre vysoký hospodársky rast do značnej miery pozitívne ovplyvnila
predchádzajúca vláda reformovaním trhu práce, znižovaním daní a čiastočným
odstraňovaním regulácií podnikateľského prostredia. Ako povedal pre Új Szó dňa
5.3.2008, kroky súčasnej vlády sa pozitívne na súčasnom raste nemohli prejaviť.

INESS
sa o 2% uchádza po druhý krát. Ak ešte stále nie ste rozhodnutý, či mu svoje 2%
z dane z príjmu venujete, nechajte sa inšpirovať našimi aktivitami v
predchádzajúcich rokoch. Na tomto linku si môžete stiahnuť správu o činnosti INESS za rok 2008.

Každému darcovi by sme radi zasielali informácie o našich aktivitách a o
využití darovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok
oznámili na adrese iness@iness.sk.

Dovoľte, aby sme Vám na tomto mieste vopred poďakovali za Vašu podporu.

Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana

INESS

Ako 2% z dane z príjmu poukázať?

Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie

· Do 15.02.2009 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak Váš zamestnávateľ tlačivo nemá, môžete si ho stiahnuť tu .

· Od zamestnávateľa si nechajte vystaviť
tlačivo s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“,
alebo si tlačivo stiahnite tu a nechajte si ho
zamestnávateľom potvrdiť.

· V tomto potvrdení, z riadku „03 - Daň znížená
o daňový bonus“ si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť
podľa zákona minimálne 100 Sk.

· Vyplňte tlačivo
„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby“. Predvyplnené tlačivo s údajmi INESS si môžete stiahnuť tu . Ak máte k dispozícii
nevyplnené tlačivo, uveďte nasledujúce údaje o INESS:
ROK: 2008

Obchodné meno alebo názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 17, 811 02 Bratislava
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 307 98 442
4. Obe tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej
činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby“, doručte najneskôr do 30.04.2009 na daňový úrad príslušný podľa
Vášho trvalého bydliska. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na
internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

· Stiahnite si tlačivo pre podanie daňového
priznania k dani z príjmov fyzickej osoby:
- ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] tu ,
- ak ste iný daňovník [FO typ: B] tu .

· V rámci daňového priznania vyplňte:
- ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] kolónku
s názvom „VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 4,
- ak patríte medzi ostatných daňovníkov [FO typ: B] kolónku s názvom „XII.
ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby podľa § 50 zákona“, strana 9.

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť:
IČO: 307 98 442
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Ulica: Hviezdoslavovo námestie
Číslo: 17
PSČ: 811 02
Obec: Bratislava

Upozornenie: Fyzická osoba môže 2% z dane poukázať iba jednému prijímateľovi,
poukazovaná suma musí byť minimálne 100 Sk. Ak si daňovník uplatňuje daňový
bonus na dieťa/deti, 2% sa vypočítajú zo zaplatenej dane, teda daň znížená o
daňový bonus).

· Podajte daňové
priznanie, v lehote na podanie daňového priznania (31.marec 2009), na
príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na
internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Právnické osoby

· Ak ešte nemáte tlačivo pre podanie daňového
priznania k dani z príjmov právnickej osoby [PO], stiahnite si ho tu .

· V rámci daňového priznania vyplňte kolónku
uvedenú na s. 6 (IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z
príjmov právnickej osoby).

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť: IČO:
307 98 442
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Ulica: Hviezdoslavovo námestie
Číslo: 17
PSČ: 811 02
Obec: Bratislava

Upozornenie: Právnická osoba môže 2% z dane poukázať jednému prijímateľovi
alebo ju rozdeliť medzi viacerých prijímateľov. V daňovom priznaní sa
nachádzajú kolónky pre informácie o 3 prijímateľoch. Ak chce právnická osoba
rozdeliť 2% z dane pre viac ako 3 prijímateľov, uvedie požadované údaje o nich
na osobitnej prílohe. Suma pripadajúca na každého z prijímateľov musí byť
minimálne 250 Sk.

· Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie
daňového priznania, na príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je
možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards