Vláda schválila na náš účet: 80. a 81. rokovanie

Vláda opäť riešila Zimné olympijské hry 2022. Pre našu úspešnú kandidatúru bolo potrebné vyčleniť ďalších takmer pol milióna eur. Okrem toho sa uvažuje aj o novom spôsobe refinancovania rýchlostnej cesty R1 cez projektové dlhopisy. V prípade finančného uzatvorenia refinancovania sa bude jednať o unikátny projekt, nakoľko Slovenská republika bude prvým členským štátom Európskej únie, ktorej sa podarí zabezpečiť financovanie infraštruktúrneho projektu v oblasti dopravy projektovými dlhopismi.

Vláda schválila na náš účet: 80. a 81. rokovanie

Tu je zoznam všetkých materiálov:

1) Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory na trhu s vínom

Popis: V návrhu sú na rozdiel od súčasne platného nariadenia ustanovené 4 opatrenia zo siedmich možných, ktoré ponúka EÚ legislatíva, ktoré budú podporované z finančných prostriedkov EÚ. Administratívnu činnosť  bude zabezpečovať Pôdohospodárska platobná agentúra.

V rámci návrhu limitov rozpočtu kapitoly ministerstva sú na roky 2014 - 2017 rozpočtované ročné alokácie v celkovej výške 5 085 000 eur zo zdrojov Európskej únie.

2) Spôsob uplatnenia Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny navigačný systém v rámci programu Galileo

Popis: Rozhodnutie stanovuje základné pravidlá, na základe  ktorých môžu mať jednotlivé subjekty v členských štátoch prístup k službe PRS. Toto rozhodnutie zaväzuje členské štáty k povinnosti zriadiť príslušný orgán PRS najneskôr dňa 6. novembra 2013.
 
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy súvisí so zriadením kontaktného miesta PRS  a prípravnými prácami  na zriadenie príslušného orgánu PRS kvantifikovaný na rok 2013 vo výške 100 000 eur a na rok 2014 vo výške 70 000 eur.

Prevádzkové výdavky vrátane výdavkov spojených s nárastom počtu zamestnancov sa plánujú na 562 500 eur na rok 2014, 660 000 eur na rok 2015, 362 500 eur na rok 2016 a  128 750 eur na rok 2017.

3) Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky

Popis: Celkové predpokladané náklady na prípravu kandidatúry ZOH Krakov 2022 do 31. 7. 2015 sú vo výške 481 000 eur,  z toho na rok 2014 vo výške 310 000 eur a na rok 2015 vo výške 171 000 eur. Viac ako 40 % z celkových nákladov tvoria náklady na služby súvisiace s prípravou kandidatúry (štúdie, expertízy, posudky...) a cca 35 % cestovné náklady a náklady spojené s realizáciou pracovných stretnutí.

4) Správa o refinancovaní PPP projektu rýchlostnej cesty R1 – koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat

Popis: Materiál analyzuje možnosť zmeny súčasnej finančnej štruktúry projektu jeho refinancovaním. Podľa návrhu koncesionára by malo byť refinancovanie realizované emisiou projektových dlhopisov s celkovým objemom emisie vo výške 1,25 mld. Eur. Pozitívny výnos z refinancovania sa v zmysle koncesnej zmluvy delí medzi verejného obstarávateľa a koncesionára pomerom 90:10 v prospech verejného obstarávateľa.

5) Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od septembra 2012 do júla 2013

Popis: Materiál obsahuje informácie o miestach a čase vyhlásenia stupňov povodňovej aktivity, prostriedkoch nasadených na vykonávanie povodňových a povodňových zabezpečovacích prác v danom období. Povodne spôsobili počas hodnoteného obdobia škody vo výške 12 782 551 eur.

Výdavky vyplývajúce z materiálu sa navrhujú vykryť prostriedkami z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtov jednotlivých ministerstiev. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny a to v roku 2013 vo výške 7 188 930 eur.

6) Informácia o priebehu a výsledkoch 57. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni

Popis: Konferencia  zvolila 11 nových členov Rady guvernérov MAAE na obdobie rokov 2013-15, pričom novým členom sa stala aj SR. Zasadnutie generálnej konferencie MAAE schválilo aj výšku príspevkov SR do riadneho rozpočtu MAAE (448 301 eur a 63 159 usd) a do Fondu pre technickú spoluprácu MAAE (cieľový príspevok: 114 216 eur). 

7) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Objem pohľadávok na neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahol k 30. septembru 2013 výšku 47 958 500 eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 28 653 200 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards