Hromadná pripomienka k zmenám v II. pilieri: Výsledky rozporového konania. Jednorazový výber bude, ale len pre pár percent sporiteľov.

Hromadnú pripomienku k návrhu zmien v II. pilieri podporilo viac ako 1100 signatárov. Na základe tohto záujmu sa uskutočnilo stretnutie na Ministerstve práce, s cieľom diskutovať, či odstrániť sporné body.

Hromadná pripomienka k zmenám v II. pilieri: Výsledky rozporového konania. Jednorazový výber bude, ale len pre pár percent sporiteľov.

Hneď v úvode treba poznamenať, že Ministerstvo pristúpilo k rozporovému konaniu nadštandardne. Uskutočnilo sa dokonca dvakrát, najprv na úrovni pracovnej skupiny (odborné), potom za účasti štátneho tajomníka Buriana. V oboch prípadoch bol dostatok času vyjasniť si rozdielne pohľady.

1)    Rozpor, resp. nesúhlas verejnosti nebol odstránený v bode, ktorý rozhoduje o tom, kto môže a kto nemôže rozhodovať o spôsobe využitia svojich úspor. Požiadavka na zníženie kritéria 4 násobku životného minima nebola reflektovaná. Ministerstvo naďalej chce zhruba 98% sporiteľov zakázať možnosť  skoršieho prístupu k  úsporám. Ministerstvo bohužiaľ nepredložilo relevantné podklady, ktoré by zdôvodňovali nastavenie tak vysokej hranice. Hranica bola stanovená arbitrárne, pocitovo, jediným oporným bodom majú byť náklady za pobyt dôchodcu v zariadení pre seniorov. Naše argumenty, že v zariadeniach pobývajú 3 % seniorov, a že nie je adekvátne z tohto dôvodu penalizovať státisíce sporiteľov, neboli vyslyšané.

2)    Nepodarilo sa dohodnúť neskoršie predloženie návrhu zákona do Národnej rady, čo by umožnilo širšiu spoločenskú diskusiu, či dodatočné úpravy súčasného návrhu. Ministerstvo argumentuje technickými požiadavkami, napríklad nevyhnutnosťou zabezpečiť Národnej banke Slovenska 6 mesiacov na udelenie licencií životným poisťovniam na poskytovanie prvých doživotných dôchodkov. Ak návrh prejde vládou, do parlamentu by mal byť zákon predložený 21.2.2014, pričom schválenie je možné očakávať koncom mája, začiatkom júna. Keby však ministerstvo pristúpilo na náš argument o potrebe širšej verejnej diskusie, existuje z tejto situácie východisko a tým je spätné predĺženie povinnej doby sporenia zo súčasných 10 rokov na 11 rokov (ešte donedávna platilo Tomanovej 15 rokov). To by síce obmedzilo sporiteľov, ktorý v roku 2015 dosiahnu dôchodkový vek, dostali by sa k úsporám neskôr, avšak s veľmi malým dopadom na výšku ich dôchodkových príjmov (väčšina sporiteľov nestihla nasporiť dostatočne vysoké sumy). Na verejnú diskusiu pred hlasovaním v parlamente sme však nerezignovali,  a zorganizujeme podujatia, kde sa k téme bude môcť vyjadriť širšia verejnosť. Účasť prisľúbili aj predstavitelia Ministerstva práce.

3)    Navrhovaná indexácia dôchodkov nebola akceptovaná (bola by opodstatnená v prípade zníženia hranice 4 násobku životného minima)

4)    K zmene došlo v prípade jednorazového výberu. Tvrdili sme, že sporiteľov s tak vysokým dôchodkovým príjmom (800 eur v čistom má necelých  19% zamestnancov) nie je opodstatnené obmedzovať možnosť nakladanie s úsporami. Ministerstvo pôvodne navrhovalo výber zostatku úspor natiahnuť minimálne na 10 rokov, alebo vyplácať max. 200 eur mesačne. V rozporovom konaní Ministerstvo potvrdilo ochotu ponechať možnosť jednorazového výberu. Plnú slobodu v nakladaní s úsporami tak získa zhruba 2-3% sporiteľov

5)    Pri posudzovaní dôchodkových príjmov budú zaradené aj iné príjmy. Ministerstvo potvrdilo, že súhlasia s možnosťou zahrnúť III. pilier (vo forme zlúčenia úspor z II. a III. piliera), či výsluhové dôchodky vojakov, policajtov (výsluhové dôchodky by mali byť už v tejto novele, III. pilier neskôr). Ostatné doživotné príjmy sa zahrnúť zatiaľ nechystá

6)    Ministerstvo pristúpilo na náš návrh zahrnúť perpetuitu medzi možnosti správy úspor v dôchodkovom veku. V praxi to znamená, že sporiteľ, ktorý si ešte nebude chcieť zakúpiť doživotný dôchodok, ostane naďalej ich vlastníkom (bude zachované dedenie), avšak bude môcť inkasovať ročné zhodnotenie jeho úspor. (Napr. sporiteľ, ktorý bude mať 16 000 eur, dostane kvázi „vianočný dôchodok“ vo výške cca 300 eur).

Čo ďalej
O nedostatkoch ministerského návrhu chceme hovoriť s poslancami. Parlament má možnosť znížiť neprimerane vysoko nastavenú hranicu (áno, pravdepodobnosť je nízka, ale za pokus to stojí).  Budeme organizovať verejné podujatia, kde sa verejnosť bude môcť zapojiť do diskusie.

Na záver dva postrehy

Za koho kope NBS?

Zásadné obmedzenie programového výberu predstavuje koncepčnú zmenu II. piliera. NBS plní funkciu dohľadu, má zabezpečovať to, aby zúčastnené inštitúcie hospodárili na základe schválených zákonov a vyhlášok. I napriek tomu, že predstavitelia NBS nemajú politický mandát (na rozdiel od Ministerstva práce), v diskusiách sa vyjadrujú a hlasujú o filozofických zmenách II. piliera (má II. pilier nútiť sporiť na dôchodok, alebo aj predpisovať, ako počas dôchodku utrácať?). Nie je jasné, na základe čoho sa NBS rozhoduje. Každopádne, za svoje rozhodnutia nenesie žiadnu zodpovednosť. Voliči-sporitelia môžu tajomníkovi Burianovi (pôvodne poslancovi), vo voľbách spočítať, ak nesúhlasia s jeho návrhom. Ako budú postihnutí zástupcovia NBS, akú zodpovednosť nesú? Žiadnu. Nemôžeme sa preto čudovať, že hoci zástupca NBS, právnik Roman Fusek, počas pracovných skupín požadoval programový výber zrušiť, v pripomienkovom konaní NBS požaduje zníženie stropu pre výber na dvojnásobok životného minima:

B. Pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona
K čl. I – k návrhu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. K bodu 29
V § 33a ods. 2 navrhujeme slová „štvornásobok sumy životného minima“ nahradiť slovami „dvojnásobok sumy životného minima“.
Odôvodnenie:
V súčasnosti sa priemerná výška dôchodku približuje sume dvojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. Preto takto nastavenú hranicu na poberanie dôchodku z II. piliera považujeme za dostatočne vysoký a primeraný doplnok k dôchodku z 1. piliera.

Keď média na tento nesúlad upozornili, NBS svoju pripomienku „opravila“. A naďalej požaduje maximálne limitovanie programového výberu.

Kto kope za sporiteľov?

V prípade tejto novely by sa dalo očakávať, že sú to DSS. Po takmer celoživotnom sporení (platení poplatkov), by DSSky mohli(ale nemuseli) mať záujem na tom, aby sporitelia mali čo najvyššiu mieru slobody v nakladaní s úsporami. Pravdou je, že DSSky programový výber chceli zachovať, a limit navrhovali nižší 2,4 násobok životného minima. V samotnom pripomienkovom konaní sa však ukázalo, že slovenské DSS neťahajú za ten istý povraz, a každá DSS zverejnila pripomienky samostatne (VUB Generali požadovala 2 násobok ŽM). A to je samozrejme na škodu sporiteľa.
Ten sa teraz bohužiaľ len v malej miere   zaujíma o zmeny v legislatíve, ktoré sa ho dnes finančne nedotýkajú. Takáto situácia je dobrým živným prostredím pre vytváranie paternalistického štátu. Štátu, ktorý „zabezpečí“, aby sa žiadna ovečka nedostala do sociálnej situácie, prípadne do situácie, keď by jej musela pomáhať rodina. To nie je dobré prostredie pre dlhú životnosť II. piliera.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards