Vláda schválila na náš účet: 91. a 92. rokovanie

Pre tých, ktorým leží na srdci budúcnosť slovenského poľnohospodárstva, odporúčame schválené návrhy zákonov na 91. rokovaní vlády. Vláda prijala viaceré zmeny, ktoré majú za cieľ okrem iného zvýšiť podiel poľnohospodárstva na ekonomike Slovenska. Naviac sme sa dozvedeli, že dvojkolové prezidentské voľby v marci tohto roka nás budú stáť spolu takmer 11 mil. eur.

Vláda schválila na náš účet: 91. a 92. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020

Popis: Cieľom materiálu je napomôcť slovenskému agrosektoru cez vyššiu mieru prepojenosti poľnohospodárskej prvovýroby so spracovateľským priemyslom, zlepšenie prístupnosti ku fondovým prostriedkom EÚ a pod.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 607 mil. eur, v roku 2015 vo výške 737 mil. eur, v roku 2016 vo výške 740 mil. eur a v roku 2017 vo výške 889 mil. eur. Financovanie je zabezpečené z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

2) Organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta SR v roku 2014

Popis: Na zabezpečenie prípravy a vykonania voľby prezidenta SR v roku 2014 sú rozpočtované finančné  prostriedky v celkovej výške 10,8 mil. eur. Uvedená výška zahŕňa aj výdavky spojené s konaním druhého kola voľby prezidenta SR, ak v prvom kole voľby nedôjde k jeho zvoleniu.

3) Návrh Štatútu rady Úradu pre verejné obstarávanie

Popis: Štatút upravuje organizáciu činnosti rady, jej rokovania a vydávanie rozhodnutí, podrobnosti o finančných nárokoch člena rady, ako aj odmeny člena rady menovaného vládou.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, ročne sa jedná o 100 605 eur.

4) Návrh Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020

Popis: Stratégia je rozšírená o  podporu prílevu investícií, podporu spolupráce so zahraničím v oblasti inovácií a jednotnej prezentácie SR v zahraničí.

Celkový vplyv úloh a koncepcií jednotlivých ministerstiev bude mať negatívny dopad na verejné financie, v roku 2014 vo výške 783 370 eur, v roku 2015 vo výške 550 250 eur, v roku 2016 vo výške 431 950 eur a v roku 2017 vo výške 368 000 eur.

5) Návrh na uzavretie Dohody o zvýšení príspevku č. 4 medzi vládou SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

Popis: Celková navrhovaná výška zvýšenia príspevku do Fondu technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj je 3,5 mil. eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2013  vo výške 3,5 mil. eur a v nasledujúcich 3 rokoch 2014 až 2016 každoročne vo výške 3 mil. eur.

6) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol  k 31. decembru 2013 sumu 86,3 mil. eur.

7) Priebežná správa o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí

Popis: 16. mája 2012 vláda odsúhlasila návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov. Súčasťou predmetnej realokácie sa stal aj Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého pôvodná alokácia bola navýšená o 225 mil. eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards