Vláda schválila na náš účet: 93. - 95. rokovanie

Za posledné 3 týždne sa vláda na svojich rokovaniach zaoberala hlavne návrhmi, ktoré nemali dopad na verejné financie.

Vláda schválila na náš účet: 93. - 95. rokovanie

Významnou však je schválená dohoda s Európskou investičnou bankou, ktorá nám poskytne úver vo výške 120 mil. eur na podporu rozvoja vidieka. Vláda sa oboznámila aj s aktuálnou správou o čerpaní finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov ku koncu roka 2013.

Nasleduje zoznam schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve

Popis: Ustanovuje sa povinnosť zdravotníckeho pracovníka podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe podnetu. Upravuje sa, že komora vedie register a poplatok za priebežnú aktualizáciu registra nahrádza poplatkom za vedenie registra, ktorý sa oproti doterajšej úprave stanovuje na maximálnu výšku ročného poplatku najviac do 5 eur, čo je navýšenie o 25%. Zavádzajú sa tiež nové pokuty.

Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na zdroje verejného zdravotného poistenia. Na zdroje verejného zdravotného poistenia je predpokladaný dopad približne vo výške 2 645 547 eur.

2) Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014

Popis: Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 sú plánované výdavky vo výške 8 247 357 eur.

3) Návrh na určenie funkčného platu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Popis: Výdavky súvisiace s platom budú zabezpečené v rozpočte Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a budú mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy každoročne vo výške 44 388 eur.

4) Návrh na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a SR – Rámcový úver na financovanie projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013 - nové znenie

Popis: EIB má záujem o poskytnutie úveru v sume 120 miliónov eur pre oblasť Programu rozvoja vidieka SR. Program bude podporovať environmentálne výhodné investície na minimálne 2 000 farmách, znižovanie znečistenia vody a zvyšovanie spotreby obnoviteľnej energie, ochranu viac ako 50 000 ha zničeného lesa a výstavbu a rekonštrukciu približne 280 km lesných ciest.

Dodatočný dopad na verejné financie bude len vo výške finančných nákladov na daný úver. V rámci prvého programového obdobia v roku 2013 sa pohybovali úrokové sadzby okolo 2,953 % až 3,218 % s dobou platnosti úveru 16 rokov.

5) Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných europrogramov za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013

Popis: Čerpanie finančných prostriedkov v rámci Národného strategického referenčného rámca za zdroje EÚ bolo k 31.12.2013 v celkovej sume 5 854 288 692 eur, čo predstavuje 50,92 % alokácie na programové obdobie 2007 – 2013. Celkové čerpanie za zdroje EÚ + spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu bolo vo výške 7 079 993 682 eur.

6) Informácia o príprave a prijatí záruky pre mladých ľudí v SR

Popis: Záruka reaguje  na odporučenie členským štátom Európskej únie zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania.

Na zabezpečenie realizácie záruky budú zabezpečené finančné prostriedky v celkovej výške cca 72,2 miliónov eur pre SR z alokácie vyhradenej pre členské štáty EÚ. Minimálne rovnaký objem finančných prostriedkov bude zabezpečený z  alokácie ESF.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards