Vláda schválila na náš účet: 101. - 105. rokovanie

Prinášame vám súhrn toho najdôležitejšieho, čo stihli predstavitelia našej vlády schváliť za posledný mesiac. Okrem poskytnutia investičných stimulov pre vybrané firmy vo výške viac ako 20 miliónov eur, budeme pravdepodobne aj spolu so Španielskom organizovať v roku 2015 svetovú zimnú univerziádu. 1. mája sme oslávili okrúhle desiate výročie nášho vstupu do EÚ. Správu o tomto období, a čo nám členstvo prinieslo, nájdete tu.

Vláda schválila na náš účet: 101. - 105. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru

Popis: Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť elektronickú komunikáciu fyzických a právnickych osôb s orgánmi verejnej moci bez zvýšených nákladov zúčastnených subjektov. V budúcnosti sa dá predpokladať negatívny vplyv na verejné financie, ktorý súvisí s údržbou a prevádzkou informačného systému, dá sa predpokladať, že bude predstavovať od 12 do 18 percent z obstarávacej ceny informačného systému. V rámci tohto projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je orgánom verejnej moci dodávaných 290 kusov PC a displejov.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

Popis: Cieľom je znížiť administratívnu záťaž telekomunikačným operátorom tým, že sa nebudú musieť registrovať pre DPH v každom členskom štáte, v ktorom došlo k poskytnutiu služieb. V roku 2014 sa počíta s jednorazovými finančnými výdavkami vo výške 1 000 000 eur.

3) Návrh nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Popis: Cieľom návrhu je úprava jednotného postupu čerpania pomoci pri produkcii a uvádzaní včelích výrobkov na trh, a zvýšenie stavu včelstiev. Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v roku 2014 vo výške 1 099 483 eur, v roku 2015 vo výške 1 099 170 eur a v roku 2016 vo výške 1 097 820 eur.

4) Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Popis: Predložený materiál predstavuje programový dokument pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 563 449 083 eur, v roku 2016 vo výške 1 114 022 817 eur a v roku 2017 vo výške 1 395 235 849 eur.

5) Návrh na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

Popis: Po transformácii ústavu na neziskovú organizáciu bude potrebné, aby si štát niektoré služby v požadovanom rozsahu objednal. Úrad predpokladá ročnú výšku výdavkov spojených s objednaním si týchto služieb pre štát cca 900 000 eur v roku 2014 a cca 560 000 eur v roku 2015.

6) Návrh Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020

Popis: Stratégia obsahuje viacero opatrení na zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie kvality vzdelávania, zvýšenie podnikavosti a zlepšenie celkového sociálneho zabezpečenia mladých ľudí. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 2 329 565 eur, a v rokoch 2015 a 2016 každoročne vo výške 2  331 380 eur.

7) Správa o spoluorganizovaní 27. svetovej zimnej univerziády 2015 - Granada - Štrbské Pleso – Osrblie

Popis: Hostiteľskou krajinou 27. svetovej zimnej univerziády 2015 je Španielsko. Medzinárodná federácia univerzitného športu oslovila Slovensko k spoluorganizovaniu súťaží v biatlone, bežeckom lyžovaní, severskej kombinácii a skokoch na lyžiach. Celkový vplyv na rozpočet verejných financií bude negatívny, v toku 2014 vo výške 513 000 eur a v roku 2015 vo výške 128 000 eur.

8) Návrh na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl SR do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014

Popis: Navrhuje sa opätovné vyčlenenie príspevku ozbrojených síl SR do záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA, a to vo forme roty v počte do 125 profesionálnych vojakov na dobu pohotovosti od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 436 821 eur.

9) Návrh zákona o sociálnej práci

Popis: Návrh zákona je konštruovaný tak, že sociálnu prácu v praxi môže vykonávať ten, kto ju vyštudoval – tj. sociálny pracovník, resp. asistent sociálnej práce. Bude potrebné zabezpečiť finančné prostriedky súvisiace so zriadením Komory sociálnych pracovníkov, nakoľko ide o novovznikajúci subjekt. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 50 512 eur, v roku 2016  vo výške 116 537 eur a v roku 2017  vo výške 91 537 eur.

10) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Embraco Slovakia s.r.o. v Spišskej Novej Vsi

Popis: Na realizáciu investičného zámeru Embraco Slovakia s.r.o. požaduje investičnú pomoc v celkovej výške 900 000 eur. V súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 21 nových pracovných miest do konca roku 2014. Celkový vplyv na rozpočet verejných financií bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške 199 018 eur, v roku 2015 vo výške 490 018 eur, a v roku 2016 vo výške 1 007 018 eur.

11) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Unomedical s.r.o., so sídlom v Michalovciach

Popis: Na realizáciu investičného zámeru Unomedical s.r.o. požaduje investičnú pomoc v celkovej výške 1 650 000 eur. V súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 55 nových pracovných miest do konca roku 2014. Celkový vplyv na rozpočet verejných financií bude však pozitívny, v roku 2013 vo výške 986 058 eur, v roku 2014 vo výške 1 142 017 eur, v roku 2015 vo výške 960 892 eur a v roku 2016 vo výške 970 768 eur.

12) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre INA Kysuce, spol. s r.o. v Kysuckom Novom Meste

Popis: Na realizáciu investičného zámeru INA Kysuce, spol. s.r.o. požaduje investičnú pomoc v celkovej výške 3 360 000 eur. V súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 112 nových pracovných miest do konca roku 2014.

13) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Schaeffler Slovensko, spol. s r. o., so sídlom v Kysuckom Novom Meste

Popis: Na realizáciu investičného zámeru Schaeffler Slovensko, spol. s r. o. požaduje investičnú pomoc v celkovej výške 997 535 eur. V súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 53 nových pracovných miest do konca roku 2016. Celkový vplyv na rozpočet verejných financií bude však pozitívny, v roku 2013 vo výške 412 112 eur, v roku 2014 vo výške 540 758 eur, v roku 2015 vo výške 743 059 eur a v roku 2016 vo výške 831 863 eur.

14) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Schindler Dunajská Streda a.s., so sídlom v Bratislave

Popis: Na realizáciu investičného zámeru Schindler Dunajská Streda a.s. požaduje investičnú pomoc v celkovej výške 8 700 000 eur vo forme úľavy na dani z príjmu. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 266 nových pracovných miest do konca roku 2015. Celkový vplyv na rozpočet verejných financií bude však pozitívny, v roku 2013 vo výške 651 220 eur, v roku 2014 vo výške 2 009 874 eur, v roku 2015 vo výške 3 309 143 eur a v roku 2016 vo výške 2 187 526 eur.

15) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre FLAMEshoes, s.r.o., so sídlom v Bardejove

Popis: Na realizáciu investičného zámeru FLAMEshoes, s.r.o.požaduje investičnú pomoc v celkovej výške 4 500 000 eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 150 nových pracovných miest do konca roku 2015. Celkový vplyv na rozpočet verejných financií bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške 828 180 eur, v roku 2015 vo výške 1 140 572 eur, v roku 2016 vo výške 1138 825 eur a v roku 2017 vo výške 1 086 293 eur.

16) Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. so sídlom v Bratislave

Popis: V privatizačnom projekte je navrhnutý priamy predaj majetkovej účasti štátu (0,365 % podiel) na základnom imaní spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. vopred určenému záujemcovi (Unicredit). Predmetom predaja má byť 140 005 ks akcií za peňažné protiplnenie vo výške 1 750 063 eur.

17) Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2013

Popis: Z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania bola poskytnutá podpora v celkovej výške 154 662 895 eur. Stavebným sporiteľniam boli na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 38 917 111 eur. Na štátny príspevok k hypotekárnym úverom boli hypotekárnym bankám  zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 28 763 191 eur.

18) Program stability SR na roky 2014 až 2017

Popis: Deficit verejnej správy v roku 2013 dosiahol 2,77 % HDP. Verejný dlh dosiahol na konci roka 2013 úroveň 55,4 % HDP, čo povedie k aktivácií dodatočných korekčných mechanizmov vyplývajúcich z ustanovení zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Cieľová hodnota deficitu v roku 2015 je stanovená na 2,49 % HDP, v roku 2016 na 1,61 % HDP a v roku 2017 na 0,54 % HDP. Od roku 2015 sa plánuje prvýkrát dosiahnutie primárneho prebytku, verejné rozpočty by po odpočítaní nákladov starého dlhu mali znižovať dlh.

19) Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013

Popis: Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporení sa k 31.12.2013 dostali na úroveň 14 969 877 eur. Úhrn neobežného majetku po korekcii oprávok k 31. 12. 2013  je vo výške 208 590 995 eur.

20) Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2013

Popis: V rozpočte verejnej správy SR za rok 2013 dosiahli príjmy 26 378 mil. eur, výdavky 28 373 mil. eur a schodok 1 995 mil. eur (2,77 % HDP). Konsolidovaný dlh verejnej správy k 31. 12. 2013 v rovnakej metodike dosiahol 39 975 mil. eur, čo predstavuje 55,42 % hrubého domáceho produktu v roku 2013.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards