Hodnotenie návrhu novely anuity

Pre mnohých sporiteľov bolo kľúčovým dôvodom pre vstup do II. piliera možnosť dedenia a nakladania s úsporami na dôchodku.

Hodnotenie návrhu novely anuity

Pôvodný zákon predpokladal, že sporitelia budú môcť disponovať s úsporami po zakúpení anuity v základnej výške*. Zostatok mal byť predmetom programového výberu, ktorý mohol byť postupný, alebo jednorazový. Dnes parlament jedná o obmedzení programového výberu na základe pravidiel popísaných nižšie. Naše hodnotenie navrhovaných zmien:

 • Novela zákona odopiera slobodu v nakladaní s úsporami 90-95% sporiteľov. V budúcnosti možno(!) toto číslo klesne, v závislosti od miery zhodnotenia úspor v II. pilieri. Budúci rok sa k programovému výberu dostane minimum sporiteľov, a to tiež len k veľmi nízkej sume. Sporitelia s celoživotným príjmom nižší ako 3 násobok priemernej mzdy sa k programovému výberu dostanú len ojedinele.
   
 • Na rozdiel od pôvodnej myšlienky II. piliera, v prístupe k úsporám vyhral paternalistický postoj štátu, ktorý diktuje sporiteľom pravidelnú spotrebu úspor formou anuít, a odopiera im možnosť financovať ich niektoré urgentnejšie potreby na dôchodku (doplatenie hypotéky, financovanie operácie a pod.)
   
 • Výška dôchodku z prvého piliera (bez krátenia) sa stáva prvým rozhodujúcim kritériom pre prístup k úsporám. Je to nešťastné rozhodnutie z troch dôvodov:
 1. Sporiteľom je nespravodlivo krátený dôchodok. Naďalej sa vychádza z pomeru 4/18, pričom, pričom MPSVR aj odborná verejnosť priznávajú reálny pomer 4/25.
   
 2. Prvý pilier poskytuje neprimerane vysoké dôchodky, je v hlbokej strate (12% bez vplyvu II. piliera), a teda by nemal byť považovaný za bernú mincu
   
 3. Do druhého, plne zásluhového piliera sa zavádzajú parametre zo solidárneho piliera, ktoré tam nemajú miesto
 • Dodatočné kritérium minimálneho dôchodkového príjmu 550 eur je neopodstatnene vysoké. Je vysoko nad hranicou aktuálneho priemerného dôchodku (cca 400 eur), a vysoko nad hranicou dôchodkov, ktoré sú priznávané ženám (v roku 2012 Muži 428 €, ženy 333€). Nevidíme dôvod, prečo štát považuje za prijateľnú hranicu pre poskytnutie predčasného dôchodku 1,2*ŽM, to jest 240 €, a pre prístup k úsporám 550€.
   
 • Vysoká úroveň tohto kritéria rozdelí Slovensko na dva regióny. Bratislavu, a zvyšok Slovenska, ktorý sa k programovému výberu dostane len v prípade manažmentu a dobre platených zamestnancov nadnárodných spoločností.
   
 • Naďalej pretrváva podozrenie, že ide o protiústavnú zmenu pôvodného znenia.
   
 • V prvých rokoch platnosti navrhovaného ustanovenia sa len veľmi málo vysokopríjmových osôb dostane k možnosti programového výberu, kvôli nízkemu zhodnoteniu úspor v období krízy a legislatívnej neistoty (neustále zmeny). To bude vytvárať ďalší tlak na znižovanie významu a hodnoty II. piliera.

Ďalšie body návrhu:

 • Povinný nákup dedenia je diskriminačný návrh

Samotné označenie dedenie je zavádzajúci, nakoľko v praxi sa bude dediť len malá časť zvyšku úspor (rozdiel medzi 84 násobkom mesačnej dávky a počtom už vyplatených mesačných dávok, pričom priemerný Slovák má očakávanú dobu dožitia 16 rokov=192 dávok). Všetci si ho budú musieť kúpiť, prídu o 2% úspor, pričom ho využije menej ako polovica sporiteľov –  doplatia na to najmä ženy, ktorých sa podstatne viac dožije 7 rokov ako u mužov. Treba upozorniť, že ak sporiteľ bude odkladať nákup anuity na neskôr, napr. kvôli pretrvávajúcemu zamestnaniu, poplatok za dedenie bude radikálne rásť – v prípade 70 ročného človeka až na 5%. Tento nevýhodný obchod pre sporiteľa vznikol len preto, že vláda odopiera prístup k úsporám. Ak by programový výber mohla využiť väčšina sporiteľov, nikto by nemal potrebu si za „luxus“ dedenia priplatiť.

Čo návrh postráda?

 1. Upraviť krátenie dôchodkov sporiteľov z I. piliera. Na dôchodky nejdú odvody vo výške 18%, ale 22,75% vrátane rezervného fondu, a ak zarátame aj prebytky ostatných fondov, tak takmer 25%. Štát by mal sporiteľom priznávať vyššie dôchodky z prvého piliera

Prečo by malo mať podstatne viac sporiteľov prístup k úsporám?

Napríklad preto, aby ľudia v núdzi nemuseli prosiť premiéra o milodar z jeho rezervy. Príklady jej použitia:

2013, obec Cereňany, 1000 eur pre pani Pavlínu Bakytovú na operáciu jej syna Dávida Krajčíka

2013, obec Pucov, 6000 eur na liečbu Adama Povalu

2013, Michal Kováč, 7200 eur na medikamentóznu a opatrovateľskú liečbu

2014: na zabezpečenie materiálnych potrieb rodiny a zdravotnú starostlivosť 2000 eur v Banskej Štiavnici

2013: na polohovateľnú stoličku pre zdravotne postihnutú dcéru, 5000 eur, Čierny Balog

2013: na zakúpenie elektrického invalidného vozíka B 500 s vybavením a plným príslušenstvom, 5000 eur, Ružomberok

Nový návrh programového výberu

Programový výber bude môcť využiť sporiteľ, ktorému ostali na účte úspory po zakúpení minimálnej anuity vo výške, ktorá sa rovná rozdielu jeho dôchodku z prvého piliera a potenciálneho dôchodku z prvého piliera, ktorý by dostal, keby nebol v II. pilieri. Zároveň, jeho príjem z prvého aj druhého piliera musí byť vyšší, ako dôchodok poistenca vypočítaný pre 42 rokov poistenia a POMB vo výške 1,25 (dnes 538 eur). Zostatok úspor si nebudú môcť sporitelia vybrať podľa vlastných potrieb. Podľa návrhu si budú môcť 25% vybrať jednorazovo a zvyšok v pravidelných mesačných splátkach, max. vo výške 2*Životné minimum.

*Zákon pripravovaný 10 rokov pred prvými výplatami nebol kompletný. Nepočítal s tým, že kritérium minimálnej anuity 0,6*životné minimum zásadne limitovalo sporiteľov, ktorí nemali šancu sporiť 40 rokov. Tento nedostatok by sa dal ľahko napraviť tým, že by táto požiadavka bola upravená v závislosti od dĺžky sporenia. Navyše, kritérium bolo nastavenépri 9% odvodoch do II. piliera. Po zohľadnení poklesu sadzby by preto táto hodnota klesla zhruba na 0,4 násobok ŽM. Sporiteľ, ktorý sporil 10 rokov, to jest štvrtinu predpokladanej doby, by teda musel plniť kritérium 20 eur mesačne z povinne zakúpenej anuity, čo by ponechávalo podstatne viac zdrojov na programový výber, ako súčasné návrhy ministerstva a niektorých poslancov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards