Vláda schválila na náš účet: 114.-116. rokovanie

Na prvom júlovom zasadnutí sa členovia vlády zaoberali zdravotnými poisťovňami. Ich celkový zisk dosiahol vyše 68,5 milióna eur, napriek tomu však bol v porovnaní s rokom 2012 nižší o takmer 21,5 milióna eur. Správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2013 nájdete tu.

Pred dovolenkami sa členovia vlády stretli na 116. rokovaní, aby rozhodli aj o 20 miliónoch eur pre mesto Košice.  Ide o návratnú finančnú výpomoc, ktorá by mala slúžiť na opravu ciest, železničných tratí či na výstavbu futbalového štadióna.

Vláda schválila na náš účet: 114.-116. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2013

Popis: Celkový počet  poistencov v roku 2013  bol vo výške 5 194 741. Najvyšší počet poistencov 3 317 453 mala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Všetky tri zdravotné poisťovne, ktoré pôsobia na Slovensku, skončili v minulom roku so ziskom, pričom ich celkový zisk dosiahol výšku 68 689 733 milióna eur. Najväčší zisk dosiahla poisťovňa Dôvera a to vo výške 46,5 mil. eur. Oproti roku 2012 sa zisk všetkých 3 poisťovní znížil o 21 495 069 eur.

2) Analýza potrieb finančného zabezpečenia registrov evidencie pozemkov a návrh harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina

Popis: Opatrenia sa týkajú legislatívnych návrhov, technických opatrení a finančného zabezpečenia procesu prinavráteniavlastníctva k pozemkom bývalého Vojenského obvodu Javorina. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.

Na opatrenie bolo vyčlenených 2 mil. eur z rozpočtu Slovenského pozemkového fondu. Z týchto finančných prostriedkov bude  zabezpečované vyhotovenie jednoduchých registrov pozemkov v 21 katastrálnych územiach.

3) Návrh na účasť delegácie SR na 58. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni v dňoch 22. - 26. septembra 2014

Popis: Účasť delegácie SR na generálnej konferencie MAAE vo Viedni má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2014 a to vo výške 5 006 eur. V zmysle záverov 58. zasadnutia budú určené aj riadne príspevky SR do MAAE na rok 2015 vo výške 639 400 eur.

4) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení poskytovanie pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a mládež na školách

Popis: Návrhom sa mení pôvodné nariadenie z dôvodu zmeny sortimentu mliečnych výrobkov a stanovenia výšky pomoci zo štátneho rozpočtu a zlepšuje systém kontroly.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny. Na roky 2015 -2017 sú rozpočtované ročné alokácie v celkovej výške 2 727 040 eur, z toho  1 920 240 eur tvoria zdroje štátneho rozpočtu a 806 800 eur zdroje EÚ. V roku 2014 nastáva zmena na ročnú alokáciu 2 406 800 eur z toho 1 600 000 eur tvoria zdroje štátneho rozpočtu a 806 800 eur zdroje EÚ.

5) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení poskytovanie pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti a mládež na školách

Popis: Návrh sa predkladá z dôvodu prijatia  nových legislatívnych predpisov EÚ po reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2013 pričom výška pomoci sa pre 28 členských štátov zvýšila z pôvodných 90 mil. eur na 150 mil. eur a znižuje sa  finančná  spoluúčasť  žiaka z 27 % na 20 %. Na roky 2015 – 2017 sú rozpočtované pôvodné ročné alokácie z EÚ vo výške  1 709 502 eur, ktoré sú zvýšené o 145 178 eur na propagáciu a informovanosť a budú financované zo štátneho rozpočtu.

Celkový vplyv na rozpočet bude negatívny, v roku 2014 vo výške 2 636 228 eur, v roku 2015 vo výške 3 146 704 eur, v roku 2016 a v roku 2017 každoročne vo výške 1 854 680 eur.

6) Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR

Popis: Stratégia berie do úvahy nové smernice EÚ o energetickej efektívnosti, ktoré vyžadujú od členského štátu, aby od 1. januára 2014 zabezpečil a každoročne obnovil 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy. Nové úlohy si vyžiadajú prijatie jedného nového zamestnanca.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v období rokov 2015 až 2017 každý rok vo výške 15 012 eur.

7) Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

Popis: Návrh rieši problematiku úspor energie v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva. Taktiež hodnotí predchádzajúce obdobie, pričom úspory energie vo výške 30 % vtedajšieho 3-ročného cieľa úspor energie si v období 2011 - 2013 vyžiadali investície vo výške zhruba 6,7 mld. eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 248 778 tis. eur, v roku 2015 vo výške 207 644 tis. eur a v roku 2016 vo výške 166 601 tis. eur.

8) Správa o štátnej politike vo vzťahu a pomoci k Slovákom žijúcim v zahraničí

Popis: Správa poskytuje prehľad o  činnosti  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vrátane  poskytovania štátnej podpory Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorej celková výška bola v roku 2013 na 1 971 785 eur. Súčasťou je aj návrh programu výkonu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcich v zahraničí na rok 2015.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 1 542 667 eur a na roky 2015 – 2017 ročne vo výške 1 455 119 eur.

9) Realizácia auditu konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy SR zostavenej za roky 2013, 2014 a 2015

Popis: Proces auditu za roky 2013, 2014 a 2015 je spojený s finančným vplyvom na štátny rozpočet vyčísleným úhrnnou sumou 4 642 800 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

10) Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2015 až 2017

Popis: Podmienky pre zaradenie rozvojových verejných prác do návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2015 až 2017 splnilo 170 rozvojových verejných prác, ktorých predpokladané náklady predstavujú finančný objem 17 813 886 tis. eur v cenových úrovniach podľa dátumu vyhotovenia stavebných zámerov s realizáciou v rokoch 2015 až 2022. Vyše 90 % finančného objemu tvoria predložené verejné práce zo strany ministerstva dopravy.

11) Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na projekty realizované na území mesta Košice

Popis: Vyčlenenými prostriedkami v sume 20 000 000 eur sa budú zabezpečovať kľúčové projekty na území mesta Košíc, medzi ktoré patria súvislé opravy a rekonštrukcie komunikácií, integrovaná koľajová doprava, modernizácia električkových tratí a výstavba futbalového štadióna.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards