Oranžová dôchodková obálka

Na jar sme sa pripojili k petícii INEKO, ktorá požadovala, aby štát poskytoval informácie pracujúcim o ich budúcich dôchodkových nárokoch.

Oranžová dôchodková obálka

Sociálna poisťovňa má v podstate všetky informácie vo svojich systémoch a pracujúci by mali priebežne dostávať informácie o výške ich predpokladaného dôchodku. Zmizlo by tak to nepríjemné čakanie na list od poisťovne s informáciou, koľko bude dostávať čerstvý dôchodca. Pracujúci by zároveň získali už počas pracovného života predstavu o tom, ako sa zmení ich mesačný príjem a mohli sa tomu adekvátne prispôsobiť či už sporením alebo zmenou svojej spotreby.

Neostalo len pri návrhu. Spoločne s INEKOm a Michalom Mušákom, s konzultáciou s IFP, sme pripravili základný návrh, čo by mala „dôchodková informácia“ obsahovať. Ako to už medzi analytikmi býva, neostali sme len pri jednej – dvoch informáciách, ale navrhujeme sprístupniť pracujúcim kompletný analytický materiál ich odvodovej histórie a budúcich dôchodkových nárokov. Samozrejme, prvá strana bude obsahovať základný sumár, tie zvyšné budú obsahovať doplňujúce informácie (napríklad o výške deficitu dôchodkového systému – riziku budúcich reštriktívnych reforiem) či alternatívne scenáre. Tzv. oranžová obálka (vo Švédsku tieto informácie posielajú v oranžovej obálke) by obsahovala aj informácie o stave a možnej budúcnosti úspor v II. pilieri (prípadne aj v III.), aby mal pracujúci kompletnú predstavu o svojich budúcich príjmoch. I napriek neblahým skúsenostiam s cenou IT projektov na Slovensku, navrhujeme, aby informácie boli prístupné aj elektronicky a 24h denne.

Pre spustenie projektu oranžovej obálky sú potrebné dva kroky – presvedčiť politikov o ich potrebnosti a upraviť informačné systémy v Sociálnej poisťovni, aby údaje pre obálky boli generované automaticky a nemuseli by ich fyzicky kontrolovať úradníci poisťovne. Oznámenie o petícii malo celkom pozitívne ohlasy aj u súčasnej vlády (na jej propagácii budeme ďalej pracovať):

Ani ministerstvo práce nie je proti. „Zhoduje sa to s oficiálnymi zámermi Európskej komisie,“ hovorí hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Väčšou výzvou bude skôr dostupnosť dát:

Podľa Sociálnej poisťovne je požiadavka v petícii legitímna. „Jej realizácia si vyžiada technickú pripravenosť, finančné náklady a určité legislatívne zmeny,“ tvrdí.

Nevyhnutnou podmienkou zmysluplného informovania občanov bude grafické spracovanie. To už bude úloha pre grafikov, našim cieľom bolo určiť relevantné informácie, ktoré by tam nemali chýbať:

Návrh obsahu oranžovej obálky (dostupný aj vo formáte pdf ):

Základné informácie:

1. Predpokladaný mesačný dôchodok v absolútnej sume (spolu, prvý pilier, druhý pilier)
2. Predpokladaný dátum odchodu do dôchodku
3. Predpokladaný vek odchodu do dôchodku
4. Doterajší počet rokov poistenia
5. Zaplatené odvody v uplynulom roku (prvý pilier, druhý pilier)
6. Doteraz zaplatené odvody kumulatívne (prvý pilier, druhý pilier)
7. Výška nároku na predčasný dôchodok v najbližšom možnom termíne (t.j. v súčasnosti dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku), resp., ak už nárok vznikol, pri okamžitom odchode do predčasného dôchodku

Podporné informácie:

B. Dôchodok zo Sociálnej poisťovne (SP):
8. Predpokladaný počet rokov poistenia, informácia o minimálnom potrebnom počte rokov poistenia
9. Predpokladaný priemerný osobný mzdový bod (POMB) v čase odchodu do dôchodku
10. Predpokladaná aktuálna dôchodková hodnota (ADH) v čase odchodu do dôchodku
11. Základný vzorec pre výpočet dôchodku s vyčíslením predpokladaného dôchodku z SP
12. Alternatívne scenáre: Dôchodok z prvého piliera v dnešných cenách

Poznámka: Počas Vašej doterajšej doby poistenia rástli na Slovensku mzdy v priemere o XXX p.b.
rýchlejšie/pomalšie než ceny.

13. Aktuálny deficit SP v absolútnej sume aj v % výdavkov SP (pred započítaním dotácie zo ŠR, po očistení  o vplyv 2. piliera)
14. Predpokladaný deficit SP v čase odchodu do dôchodku v % výdavkov SP (dlhodobé projekcie RRZ)
15. Pomer občanov v dôchodkovom a v produktívnom veku v čase zaslania informácie a v čase
predpokladaného odchodu do dôchodku

C. Dôchodok z druhého piliera:
16. Aktuálna suma úspor v druhom pilieri
17. Zaplatené odvody do druhého piliera v uplynulom roku
18. Informácia o výške strhnutých poplatkov a výške zhodnotenia úspor v uplynulom roku
19. Predpokladaná výška nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku
20. Predpokladaný dôchodok z druhého piliera
21. Alternatívne scenáre: Dôchodok z druhého piliera v dnešných cenách

Poznámka: Počas Vašej doterajšej doby sporenia bol Váš výnos v dôchodkových fondoch v priemere o XXX p.b. vyšší/nižší než rast cien. Priemerný výnos všetkých sporiteľov vo všetkých dôchodkových fondoch bol počas Vašej doterajšej doby sporenia v priemere o XXX p.b. vyšší/nižší než rast cien.

D. Časové rady:
Tabuľka/graf:
22. Doterajší a predpokladaný počet mesiacov/rokov poistenia (za každý rok aj kumulatívne, vrátane  prehľadu o náhradných dobách a neuznaných obdobiach)
23. Doterajší a predpokladaný vymeriavací základ a osobný mzdový bod (za každý rok aj kumulatívne,  vrátane informácie o krátení OMB v dôsledku účasti na sporení v druhom pilieri)
24. Doteraz zaplatené a predpokladané odvody do prvého aj druhého piliera (za každý rok aj  kumulatívne)
25. Predpokladaný mesačný dôchodok v absolútnej sume ako aj v pomere k aktuálnej priemernej mzde a k priemernému dôchodku (za každý rok, t.j. súhrn informácií o dôchodku z doterajších výpisov)
26. Len na webovú stránku: Teoretická výška dôchodku na základe údajov známych do daného dátumu (k 31.12. daného roka), t.j. bez prognóz (resp. za predpokladu, že v budúcnosti už človek nezaplatí žiadne odvody).

E. Legislatívne a iné zmeny
27. Informácia o prípadných zmenách legislatívy alebo iných zásadných zmenách, ktoré mohli ovplyvniť výšku predpokladaného dôchodku spolu s vysvetlením tohto vplyvu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards