Rómovia a sociálne dávky

Jedným z vážnych sociálnych problémov Slovenska je problematické spolužitie Rómov s majoritou vo viacerých kútoch Slovenska. Výsledkom je všeobecne rozšírené presvedčenie, že pracujúca majorita živí zo svojich daní najmä mnohopočetné rómske rodiny poberajúce sociálne dávky. INESS preto vypracoval publikáciu Rómovia a sociálne dávky, ktorá sa problematike venuje z pohľadu verejných financií.

Rómovia a sociálne dávky

Keďže na Slovensku príslušné úrady neevidujú etnicitu poberateľov jednotlivých dávok a prídavkov, zvolili sme v analýze pomocné nástroje s cieľom identifikovania poberateľov dávok v rómskej komunite. Bežným predpokladom je predstava, že rómske rodiny sú mnohopočetné. V analýze sme preto hodnotili, aká časť verejných zdrojov je poskytovaná mnohodetným rodinám (to jest rodinám s viac ako 4 deťmi), resp. do okresov s najväčším počtom detí v mnohodetných rodinách.

V analýze sme tiež skúmali čerpanie dávok „rómskymi“ okresmi, t.j. okresmi, v ktorých žijú podľa Atlasu rómskych komunít dve tretiny slovenských Rómov.

Sledovali sme mieru čerpania vybraných sociálnych dávok, príplatkov a príspevkov, zamerajúc sa na dávky poskytované jednotlivcom a rodinám s nízkym príjmom. Jedná sa o nasledujúce sociálne transfery:

1.    Dávka v hmotnej núdzi a súvisiace príplatky

2.    Prídavok na dieťa

3.    Rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení

4.    Invalidný dôchodok, invalidný dôchodok z mladosti

Na Slovensku žije podľa Atlasu rómskych komunít 403-tisíc Rómov (7,4 % populácie SR). Analýzou dát, ktorých zdrojom boli najmä Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálna poisťovňa, sme dospeli k nasledujúcim záverom:

1.    Rómska problematika je v prvom rade sociálnym a nie fiškálnym (rozpočtovým) problémom. Fiškálne náklady vyplácané do okresov s dvomi tretinami rómskej populácie tvoria 2,2 % verejných výdavkov (578 mil. eur), pričom príjemcami nie sú len Rómovia. To je približne suma, ktorú podľa portálu Plytvanie.sk štát každoročne vyplytvá pri neefektívnom verejnom obstarávaní alebo verejných transferoch.

2.    Vo forme dávky v hmotnej núdzi a príplatkov sa ročne všetkým poberateľom (nielen Rómom)  vypláca približne 270 mil. eur, čo predstavuje necelé 1 % všetkých verejných výdavkov.

3.    Rodiny s viac ako 4 deťmi poberajú prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi a príplatkov necelých 17 mil. eur ročne. Jedná sa o menšiu sumu, než akú vláda vyčlenila na stavbu Národného futbalového štadióna.

4.    Rodiny s viac ako 4 deťmi poberajú prostredníctvom prídavku na dieťa 15 mil. eur ročne. Podobne ako v prípade dávky v hmotnej núdzi sa jedná o kvapku v mori verejných financií, keďže len v roku 2014 chýba štátu k vyrovnanému rozpočtu 147-násobok tejto sumy.

5.    Rodiny s viac ako 4 deťmi poberajú prostredníctvom rodičovského príspevku podľa nášho odhadu 6 mil. eur ročne. Len medziročný nárast výdavkov Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky sa pritom odhaduje na 27-násobok tejto sumy.

6.    Celkové fiškálne náklady na výplatu sledovaných sociálnych transferov mnohodetným rodinám odhadujeme na 60 mil. eur. Pre porovnanie, vianočný príspevok dôchodcom navýši v tomto roku verejné výdavky o vyše 81 mil. eur.

7.    Na základe našich predpokladov sme odhadli, že prídavok na dieťa sa dnes vypláca na vyše 160-tisíc rómskych detí v celkovej výške približne 44 mil. eur ročne. Odhadli sme tiež, že spomedzi poberateľov rodičovského príspevku bolo 24-tisíc rómskej národnosti a celkové zdroje vyplatené touto formou v roku 2012 dosiahli 57 mil. eur.

Napriek zažitým stereotypom v publikácii vyvraciame mýtus, že Rómovia sú hlavným problémom verejných financií Slovenska. Celkové ročné fiškálne náklady „rómskych“ okresov nedosahujú ani jeden a pol mesiaca výdavkov Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky, pričom zdroje vyplácané mnohodetným rodinám sú marginálne, dosahujúce len zlomok tejto sumy. Rómska problematika preto nie je fiškálnym ale sociálnym problémom, a v tejto rovine treba hľadať aj jej riešenia.

Publikáciu si môžete zdarma stiahnuť tu.

Zároveň pripravujeme sériu prednášok po celom Slovensku, v ktorých budeme prezentovať výsledky publikácie. Ak by ste vo vašom meste, alebo na vašej škole takúto prednášku chceli pomôcť zorganizovať, neváhajte a kontaktujte nás!

Viac informácií nájdete na našom webe: http://iness.sk/mytus/

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards