Balíček ignoruje najväčšie problémy (HN)

Martin Vlachynský komentoval nedostatky nového sociálneho balíčka. 13.4.2018 

Balíček ignoruje najväčšie problémy (HN)

Návrh opatrení pre podnikateľov obsahuje desiatky bodov, firmám však chýbajú komplexné reformy.
Na tento rok pripravilo ministerstvo hospodárstva podnikateľom 30 opatrení, ktoré by mali zjednodušiť ich
fungovanie. Uvoľniť sa majú napríklad pravidlá na zamestnávanie rodinných príslušníkov či získavanie
stavebných povolení a firmy by už nemali byť povinné nahlasovať koniec a začiatok materskej dovolenky

zamestnanca. Oproti tomu minuloročnému je však podľa analytikov slabší, a to aj pre neochotu zo strany
ministerstiev.
Zástupcovia podnikateľov tiež upozorňujú na fakt, že nerieši najdôležitejšie otázky, akou je napríklad
byrokracia. „Na ministerstve hospodárstva s novým ministrom príde nový balík opatrení na znižovanie byrokracie,
no tá sa v skutočnosti neznižuje,“ poukázal na reálny stav člen predstavenstva spoločnosti KON-RAD Pavol
Konštiak. Ostatné rezorty totiž podľa neho neustále prijímajú nové opatrenia, ktoré prevyšujú tie, čo balíčky
zrušia. Tie prinášajú iba kozmetické úpravy, chýbajú však systémové reformy.
S tým súhlasí aj tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Upozornil však, že akékoľvek
opatrenie, ktoré má za cieľ znížiť administratívnu záťaž, je hodné realizácie, a preto prístup ministerstva oceňuje.
Najdôležitejší problém je podľa Hoštáka korupcia a vymožiteľnosť práva. Tieto oblasti však balíček nerieši.
Analytik INESS Martin Vlachynský vysvetlil, že ešte počas konzultácií bol balík návrhov oveľa širší a
nachádzali sa v ňom aj zmeny s významným dosahom. „Bohužiaľ, veľa z nich stroskotalo práve na nesúhlase
iných ministerstiev. Ten často prišiel bez snahy o diskusiu a s triviálnym zdôvodnením,“ skonštatoval.
Celkovo
návrh považuje za oveľa slabší ako minuloročný balíček.
Vzdelávanie
Podanie žiadosti o vstup do duálneho systému duálneho vzdelávania už nebude časovo obmedzené do 30.
septembra.
Skresať potrebné dokumenty na požiadanie do zapojenia do duálneho vzdelávania. Má ísť predovšetkým o
potvrdenia o nedoplatkoch na poistnom a daniach.
Podporiť vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch.
Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločnosti.
Odbúranie byrokracie
Zabezpečiť, aby štátne inštitúcie už nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy
Upraviť mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia
Zrušiť povinnosť zamestnávateľa oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom
Odstrániť povinnosť používať pečiatku v tlačivách, ak má firma v Obchodnom registri uvedené, že pečiatku
nepoužíva
Rozšíriť výnimku z nelegálneho zamestnávania na priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy
podnikania
Zjednodušenie pravidiel
Vytvoriť jasné pravidlá o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie so zreteľom na skrátenie lehôt
Vypracovať nové predpisy s cieľom optimalizácie a odstránenia neefektívnych a duplicitných procesov pri
povoľovaní stavieb
Uvoľniť právnu úpravu, ktorá definuje bezúhonnosť právnických osôb
Zlepšiť podmienky na udeľovanie prechodných pobytov pre cudzincov
Vypracovať analýzu efektivity daňovej zábezpeky na DPH
Elektronizácia
Zaviesť elektronickú službu pre vydanie karty vodiča do digitálneho tachografu
Navrhnúť eGOV službu na potvrdenie zhodnosti držiteľa a vlastníka vozidla
Zjednodušiť prístup k informáciám o pridelenom daňovom identifikačnom čísle na portáli Finančnej správy
Podpora
Pripraviť novelu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Podporiť export slovenských franchisingových konceptov
Vytvoriť podporný nástroj pre zvládnutie generačnej výmeny v rodinných podnikoch
Pripraviť novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zvýhodní prevod podniku na priamych rodinných
príslušníkov
Rôzne
Zvýšiť počet technických noriem STN preložených do slovenčiny minimálne na 15 percent
Znížiť poplatky za sprístupnenie obsahu technických noriem STN
Odstrániť neurčitú právnu úpravu v zákonoch o príjmoch z trestnej činnosti
Jednoduchou formou uvádzať na informačných tabuliach a weboch zoznam a počet tlačív a dokumentov,
ktoré sa pri danom úkone vyžadujú
Zrušiť miestnu príslušnosť orgánu zodpovedného za vydávanie inštruktorských preukazov pre autoškoly
Analyzovať a vyhodnotiť podnety podnikateľského prostredia týkajúce sa registra partnerov verejného
prostredia. 

HN, Kristína Votrubová, 13.4.2018 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards