Politici chcú upratovať v dávkach (Hospodárske noviny)

Hospodárske noviny zverejnili 16.2.2016 článok o plánoch jednotlivých politických strán so sociálnymi dávkami s vyjadrením Róberta Chovanculiaka. 

Politici chcú upratovať v dávkach (Hospodárske noviny)

Pomoc len tým, ktorí to skutočne potrebujú. Takto by chceli niektoré politické strany prekopať náš systém sociálnych dávok. Mnohé dávky totiž dnes dostáva každý v rovnakej výške. A to bez ohľadu na to, koľko zarába. Týka sa to napríklad prídavkov na dieťa, ktoré dostáva každý, kto má doma nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ale aj rodičovského príspevku alebo jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa. Vyššiu adresnosť do systému by vniesli napríklad strany Most-Híd, SNS a čiastočne aj KDH, ktoré by chcelo, aby mali vyššie prídavky na deti rodičia, ktorí zarábajú menej ako trojnásobok priemernej slovenskej mzdy.

Len pre sociálne prípady
Viac adresnosti prinesie väčšiu spravodlivosť, predpokladá Róbert Chovanculiak z Inštitútu pre ekonomické a spoločenské analýzy. "Prídavky na dieťa dostáva každá rodina bez ohľadu na to, či ide o manželku ministra alebo nezamestnanú matku z Lučenca. Sociálny systém by mal byť solidárny a mal by peniaze presmerovať k ľudom, ktorí ich naozaj potrebujú," povedal Chovanculiak. Zásluhovosť podľa neho patrí do komerčného poistenia.
Adresnosť by viac svedčala aj verejným financiám, štát by vďaka nej mohol výrazne ušetriť. Čakala by ho však neľahká úloha: určenie pravidiel, kto je a kto nie je v ozajstnej núdzi, a teda kto má na dávky nárok. Otázne však je, ako to urobiť tak, aby prípadnú úsporu nezhltli administratívne náklady s tým spojené.

Nové obmedzenia by však mohli odplašiť aj tých, ktorí pomoc naozaj potrebujú, upozorňuje riaditeľ Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník. "Sociálny systém by mal pomáhať, nemá to zmysel veľmi obmedzovať. Pri všeobecnejších podmienkach to pár percent možno dostane zbytočne, ale treba zvážiť, koľko ľudí by pri tých prísnejších podmienkach o to ani nepožiadalo a koľkým by sa tak pomoci nakoniec nedostalo," vysvetľuje Páleník.

Večné bremeno - administratíva
Kopy tlačív, vypĺňanie, lepenie, posielanie. Administratíva, to je boj, ktorý zvádza s úradmi na Slovensku každý občan. "Dávok je veľa a v princípe sa nájde každý, kto by mohol mať na nejakú dávku nárok. A to spôsobuje náročnú administratívu, lebo sa musí naozaj preverovať, či na dávku máte alebo nemáte nárok," vysvetľuje Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka.

Do byrokracie okolo sociálnych dávok neprenikla ani elektronizácia. "Do veľkej miery sa elektronizovali iba existujúce procesy, čo považujeme za nevyužitú príležitosť. Neexistuje rozumný dôvod, prečo by ste dnes mali vypĺňať nejaké tlačivá a posielať potvrdenia na iný úrad," vysvetľuje slabý bod fungovania systému Ján Suchal zo spoločnosti Slovak digital. Podľa Suchala by pri prídavkoch, dávkach a iných príspevkoch malo platiť pravidlo proaktívnych úradov. "Ak vám vedia zavolať z banky, že máte predschválený uver, prečo by to nemohlo podobne fungovať aj pri dávkach na dieťa?" myslí si Suchal.
Čo by ste po voľbách zmenili v rezorte práce?

Most-Híd:
Sociálny systém potrebuje vyššiu adresnosť, nie rozdávanie prostredníctvom sociálnych balíčkov. Potrebuje sa zamerať na pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. Druhá veľká výzva je zmena v dôchodkovom systéme v prvom aj druhom pilieri. Chceme posilniť a zatraktívniť druhý pilier tým, že umožníme sporiteľom čerpať si peniaze z vlastných účtov a zároveň zmeniť spôsob valorizácie dôchodkov. Nie je možné, aby sa dôchodky zvyšovali len o 1,9 eura, tak ako to nastavila súčasná vláda.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Plánujeme zvýšiť adresnosť sociálnych dávok. Podľa nás treba urobiť v sociálnom systéme poriadok a nastaviť pravidlá tak, aby sa pomáhalo predovšetkým tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
Máme pripravený regionálny balíček, ktorý obsahuje sériu návrhov na zníženie nezamestnanosti. Je tam zníženie daňovo-odvodového zaťaženia malých a stredných podnikateľov, zmenšenie administratívnej záťaže, podpora domácich podnikateľov formou daňových úľav v prípade vytvárania nových pracovných miest a investičné stimuly na základe jasných pravidiel nárokovateľné pre každého. Pre dlhodobo nezamestnateľných máme vytvorené regionálne programy s priamou podporou vlády, ako ich zamestnať, jedným z príkladov môžu byť spracovateľské závody. Ďalším opatrením je zmena vo vzdelávaní, zavedenie praxe v školách a podpora odborných škôl, aby sme mali kvalifikovaných absolventov. Nezamestnanosť sa dá riešiť len systémovými krokmi.

SaS:
Reforma daňového, odvodového a sociálneho systému - zavedenie odvodového bonusu. Posilnenie druhého dôchodkového piliera pomocou vrátenia príspevkov vo výške deväť percent plus ďalšie zmeny, ktorými sa zlepší výkonnosť druhého piliera. Reforma systému sociálnych služieb pre starších ľudí a ľudí zdravotne postihnutých.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Do roku 2020 chceme zaviesť odvodový bonus, ktorý bude znamenať zásadnú reformu sociálneho systému a dôsledne zavedie súbeh štátnej dávky a príjmu z práce, respektíve z podnikania. Pôjde o výrazné zjednodušenie systému dávok. Ako špecifické sociálne dávky zostanú dávky na deti, materská, respektíve rodičovská dávka, náhradné výživné a dávka pre telesne postihnuté osoby v závislosti od stupňa postihnutia. Súčasnú adresnosť v podobe komplikovaného a zamotaného systému dávok chceme rušiť. To napríklad znamená aj to, že nami presadzovaný systém bude administratívne jednoduchší a nebude taký nákladný ako ten súčasný.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
V prvom rade navrhujeme množstvo zmien, ktorými sa zjednoduší podnikateľské prostredie a odstráni zbytočná administratíva. Napríklad ide o zrušenie pracovnej zdravotnej služby alebo o zavedenie jednotného výberu daní a odvodov. Navrhujeme nový Zákonník práce, vyváženejší, pokiaľ ide o práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, neblokujúci tvorbu nových pracovných miest najmä u menších zamestnávateľov.

Sieť:
Vyššia zamestnanosť, pomoc mladým rodinám a ochrana dôchodkového systému.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Plánujeme zaviesť rodičovské konto. Sieť nahradí spleť administratívne ťažko dostupných príspevkov pre rodičov s malými deťmi jedným rodičovským kontom, ktorý im umožní flexibilne a bez administratívnej záťaže získať financie pre svoju rodinu. Každá rodina bude mať pred narodením potomka na konte jednotnú sumu 12-tisíc eur, z ktorej si pracujúci rodičia budú môcť vyberať podľa svojich aktuálnych potrieb, ale s takými obmedzeniami, ktoré zabránia zneužívaniu.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
Znižovanie nezamestnanosti má u nás štyri časti. Ide o zníženie odvodov o päťsto eur ročne a daní z príjmu pre všetkých zamestnancov a živnostníkov, aby sa viac oplatilo zamestnávať a pracovať. Zlepšenie vzdelávacieho systému, keďže ten začína byť zásadnou brzdou tvorby nových pracovných miest. Zásadné zníženie byrokracie pre zamestnávateľov vrátane pracovnej zdravotnej služby, dane zo straty a zníženie objemu kontrol a kontrolných orgánov. Dôraz na vymáhateľnosť práva pre zamestnávateľov najmä vo väzbe na platobnú disciplínu.

KDH:
Našou prioritou sú ochrana a podpora rodiny vo všetkých jej fázach, vytvoriť priaznivé podmienky pre rodiny s deťmi, uspokojenie materiálnych a duchovných potrieb rodín, podporovať demografický rast, ako aj odstraňovať diskrimináciu viacdetných rodín. Tiež chceme podporovať a zvyšovať efektívnu zamestnanosť.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Chceme zvyšovať podporu rodín s deťmi najmä nepriamo cez znižovanie daní a odvodov v závislosti od počtu detí. Navrhujeme zvýšiť nezdaniteľné minimum daňovníka podľa počtu detí, na každé dieťa o sto eur mesačne. Chceme znížiť sociálne odvody rodiča za každé dieťa o jeden percentuálny bod. Zavedieme takzvanú otcovskú dovolenku v trvaní jedného týždňa v roku narodenia dieťaťa. Zvýšime a predĺžime čas poberania materskej. Z opatrení priamej podpory rodín s deťmi zvýšime prídavky na deti v rodinách s príjmom do trojnásobku priemernej mzdy a zavedieme príspevok na pomoc tehotným ženám v núdzi. S našimi návrhmi sú spojené minimálne administratívne náklady.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
Nezamestnanosť budeme znižovať prostredníctvom zvýšenia kvality podnikateľského prostredia a podpory rodinného podnikania. Znižovaním poistných odvodov pre zamestnávateľov, zmenou financovania stredných a vysokých škôl podľa miery úspešnosti absolventov konkrétnej školy v uplatnení sa na trhu práce a vytvorením zdieľaných pracovných miest. Nezamestnanosť budeme riešiť zmenou systému práce s dlhodobo nezamestnanými najmä tým, že nahradíme súčasný systém aktivačných prác vytvorením chráneného trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných. Podľa nás kľúčom k výraznejšiemu zníženiu nezamestnanosti je zníženie dlhodobej a super dlhodobej nezamestnanosti.

SNS:
Uskutočnenie odvodovej reformy, ktorú nastavíme tak, aby sme docielili reálnu úroveň odvodov pri zachovaní súčasnej odvodovej úrovne. Chceme zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému, adekvátne daňové a odvodové úľavy v dôchodkových systémoch. Zmena minimálnej mzdy, ktorá bude diferencovaná podľa odvetví, a presadenie rozdielneho veku odchodu do dôchodku. Prijatie nového valorizačného mechanizmu dôchodkových dávok, ktorý bude obsahovať nielen infláciu, ale aj tempo hospodárskeho rastu. Zrovnoprávnenie financovania klientov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a podpora inklúzie osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Zníženie chudoby prostredníctvom aktualizovanej konštrukcie životného minima, efektívne vynakladanie eurofondov, ktoré budeme prioritne smerovať do rozvoja malého a stredného podnikania. Intenzívnejšia podpora odbornej pomoci rizikovým rodinám s deťmi a zvýšiť koordináciu a zabezpečiť efekt existujúcich nástrojov na riešenie znevýhodneného postavenia marginalizovaných komunít.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Plánujeme vianočné príspevky pre občanov transformovať do dôchodkov tak, aby ich občan dostával každý mesiac. Budeme iniciovať zvýšenie peňažných príspevkov na opatrovanie a ostatných príspevkov, ktoré zvýšia životnú úroveň rodinám so zdravotne postihnutou osobou a vymania ich z rizika chudoby. Presadzujeme adresnosť sociálnych dávok pre tých, ktorí ju nevyhnutne potrebujú.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
Rozvojom pôdohospodárstva, kúpeľníctva, cestovného ruchu a znížením daňového zaťaženia fyzických a právnických osôb. Daňovým zvýhodňovaním investorov v hladových dolinách a poskytovaním investičných stimulov, zmenou financovania školského systému a zriadením podnikateľských inkubátorov, efektívnejším využívaním eurofondov a intenzívnejšou činnosťou ekonomickej diplomacie.

SMK:
Zvyšovanie zamestnanosti, silnejšia podpora rodín a dôstojný život pre dôchodcov.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Zvýšime dávky v materstve na 80 percent priemernej mzdy matky pred pôrodom a v horizonte štyroch rokov zvýšime na úroveň čistej mzdy matky pred nástupom na materskú. Zvýšime rodičovský príspevok na úroveň minimálnej mzdy stanovenej 50 percentami priemerného zárobku predchádzajúceho roka a rozšírime ho na každé jedno dieťa aj v prípade dvojčiat, trojčiat a viacorčiat. Na príspevok pri narodení dieťaťa bude mať nárok aj štvrté dieťa. Zvýšime rodinné prídavky do štyroch detí, nárok budeme posudzovať podľa príjmu rodiny, od piateho dieťaťa bude motivačným daňový bonus. Zavedieme mesačný príspevok pre tehotné ženy na kvalitnejšie stravovanie počas tehotenstva s cieľom ozdraviť novú populáciu.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
Trvalo udržateľné pracovné miesta pre južné Slovensko, pretože štátne stimuly a domáce i zahraničné investície musia smerovať do regiónov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených občanov, vypracovanie profesiogramov pre túto cieľovú skupinu. Menej byrokracie pri tvorbe pracovných miest. Pre dlhodobo nezamestnaných a viacnásobne znevýhodnených v spolupráci so samosprávami a s civilným sektorom treba zabezpečiť rozvoj rodinných fariem, malých podnikov, oživenie poľnohospodárstva a spracovateľského priemyslu. Štát poskytne samosprávam pôdu, ktorú záujemcovia prenajmú za symbolickú cenu, dostanú osivo, sadivo, drobnú hydinu či iné domáce zvieratá. Treba zabezpečiť možnosť cestovania za prácou, zrušené dopravné spojenia nahradiť málomiestnymi autobusmi. Treba znížiť daňovú a odvodovú zaťaženosť zamestnávateľov. Podporujeme znovuzavedenie verejnoprospešných prác pre dlhodobo nezamestnaných.

Smer
V prvom rade sa zameriame na pokračovanie znižovania dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých, na podporu viacnásobne znevýhodnených nezamestnaných v hladových dolinách či zmeny v sociálnom systéme. Dôležité bude aj dotiahnutie systémových zmien financovania sociálnych služieb, pripravenú máme aj významnú zmenu ohodnotenia opatrovania zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Prioritným záujmom je podpora udržateľnosti dôchodkového systému, ako aj jeho spravodlivé nastavenie, čím posilníme motiváciu ľudí - byť poistený a platiť poistné.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Spolu s odborníkmi a so zástupcami chránených dielní stále vidíme potenciál práve v oblasti väčšieho prepojenia ponuky a dopytu medzi firmami a chránenými pracoviskami. Výzvou je profesionálnejšie a priamejšie prepojenie zdravotne postihnutých uchádzačov o prácu s potenciálnymi zamestnávateľmi pri štandardných profesiách. V oblasti sociálnej pomoci pre fyzické osoby s ťažkým postihnutím plánujeme zvýšiť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie z 220,52 eura mesačne na 247,62 eura mesačne a súčasne zvýšiť aj hranicu ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,4-násobku sumy životného minima na 1,7-násobok sumy životného minima.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
Treba pokračovať v projektoch rezortu práce, aby mladí ľudia získavali prvé pracovné skúsenosti čo najskôr a podporiť adresné rekvalifikácie zamerané na reálne potreby zamestnávateľov. Druhým pilierom opatrení vo vzťahu k mladým nezamestnaným ľuďom bude ich vstup na trh práce formou štátom podporovanej práce na nejaké obdobie. Ďalej treba stále výrazne zvyšovať minimálnu mzdu, a tým aj celkový rast reálnych miezd na Slovensku, aby sa zvýšila motivácia ľudí pracovať, ich kvalita života, ale aj zlepšila kúpyschopnosť rodín a domáca spotreba pre rozvoj malého a rodinného podnikania.

OĽaNO-Nova
Prvých dvanásť bodov našej Zmluvy so Slovenskom je o lepšej podpore rodín a o tvorbe pracovných miest, aby mladí a vzdelaní ľudia neutekali zo Slovenska, v dôsledku čoho nám takmer zanikla stredná trieda a krachuje dôchodkový systém. V našom programe okrem iného navrhujeme transformáciu inštitucionálnych sociálnych služieb na komunitné služby a zvýšenú podporu pre rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom.

Plánujete nejakým spôsobom meniť sociálne dávky?
Chceme garantovať príspevok na starostlivosť o dieťa každému dieťaťu od troch rokov v prípade, ak nedostane miesto vo verejnej škôlke, vo výške 280 eur za každý mesiac neposkytnutia služby. V súčasnosti je približne 11-tisíc detí, ktoré z kapacitných dôvodov nemôžu chodiť do materskej školy. Ak by sme všetkým vyplácali túto inovovanú sociálnu dávku, ročne by to štát stálo 37 miliónov eur.

Aká je vaša predstava znižovania nezamestnanosti na Slovensku?
V prípade, ak by sa vo voľbách všetci čestní ľudia vzopreli rozkrádaniu štátu stranou Smer, veľmi rýchlo by zásadne klesol počet nezamestnaných, nerozpadali by sa rodiny a deti by nenechávali doma opustených rodičov. Riešením je zníženie byrokracie pre zamestnávateľov, aby mohli ľahšie dýchať a viac zamestnávať. Zlepšenie vzdelávania, hlavne odborného, a dokončenie rýchlostnej cesty R2 zo Zvolena do Košíc, ktorá vedie regiónmi najviac postihnutými nezamestnanosťou. Podpora infraštruktúry cestovného ruchu či nulové odvodové zaťaženie mzdy ľudí bez vzdelania. Zavedieme možnosť uchádzať sa o verejné zákazky na nízkokvalifikované práce len firmám, ktoré na práce zamestnajú minimálne dvadsať percent dlhodobo nezamestnaných

 

Hospodárske noviny, 16.2.2016

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards