Vláda schválila na náš účet: 82. rokovanie

Na prvom novembrovom rokovaní vláda riešila dopravu v Bratislavskom kraji. V nasledujúcich 3 rokoch vyčlenila vláda na opravy ciest v Bratislavskom kraji spolu 15 miliónov eur. Ak vás zaujíma, ako sa darilo Slovensku s verejnými financiami v minulom roku, odporúčame vám výročnú správu za rok 2012.

Vláda schválila na náš účet: 82. rokovanie

Tu je zoznam schválených návrhov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty

Popis: Na základe návrhu vznikne úspora na mzdových nákladoch vo výške 35 569 eur súvisiaca so zrušením troch pracovných miest Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Ďalšia úspora vo výške 6 776 eur  vznikne v súvislosti so zrušením prenájmu  priestorov redakcie časopisu KOZMOS v Bratislave, ktorej sídlo by sa presunulo do sídla Národného osvetového centra v Bratislave.

Nadväzne na vyčíslenú úsporu výdavkov sa však nepredpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko čiastku 42 345 eur sa navrhuje použiť na odstránenie havarijného stavu budovy Národného osvetového centra v Bratislave.

2) Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 19. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 9. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Varšava, Poľsko, 11. – 22. november 2013

Popis: Výdavky spojené s účasťou delegácie SR na konferencii budú hradené z rozpočtových prostriedkov zúčastnených rezortov, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy na rok 2013.

Celkový vplyv na rozpočet v roku 2013 je negatívny a to vo výške 10 000 eur.

3) Analýza dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji

Popis: Na základe analýzy sa navrhuje realizácia veľkoplošných opráv na cestách I. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji a dopracovanie projektovej dokumentácie na stavbu I/61 Bratislava – Senec.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v rokoch 2014 a 2015 každoročne vo výške 6 100 000 eur a v roku 2016 vo výške 2 800 000 eur. Výdavky štátneho rozpočtu budú tak v celkovej výške 15 000 000 eur.

4) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky

Popis: Cieľom zákona je ponechať platy ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov, verejného ochrancu práv a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii na úrovni roku 2013.

Návrh zákona predpokladá úsporu výdavkov štátneho rozpočtu v sume 8,2 mil. eur.

5) Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

Popis: Cieľom návrhu je budovanie a organizácia dobrovoľného hasičstva v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci, požiarnej prevencie, prípravy, výcviku a výchovy pri predchádzaní požiarov.

Ak si zavedenie návrhu zákona do praxe vyžiada výdavky na strane verejných prostriedkov, tieto budú realizované v rámci schválených limitov príslušných rozpočtových kapitol.

6) Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky

Popis: Materiál rieši zloženie hasičských družstiev, pracovnoprávny vzťah zamestnancov obecných hasičských zborov a finančné prostriedky na ich odmeňovanie, stanovuje nasadenie potrebných síl a prostriedkov hasičských jednotiek na likvidáciu mimoriadnej udalosti v každej obci na Slovensku. Tiež obsahuje aj návrh dotačného systému na úhradu niektorých nákladov spojených s činnosťou obecných hasičských zborov.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 1 642 000 eur, v roku 2015 vo výške 2 248 069 eur, v roku 2016 vo výške 3 500 000 eur a v roku 2017 vo výške 5 000 000 eur.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

Popis: Cieľom návrhu je zavedenie opatrení, na základe ktorých sa uľahčí vykonateľnosť poskytovania informácií o percentuálnom podiele predaja potravín vyrobených na Slovensku. Zavádzajú sa pokuty za nedodržanie zákona.

Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať. Nedá sa vyčísliť, aké budú výnosy z pokút vzhľadom na to, že nie je možné odhadnúť množstvo porušení ustanovení tohto zákona.

8) Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Súhrnná výročná správa SR je súhrnný dokument o hospodárení verejných financií Slovenska za predchádzajúci rok. Verejná správa hospodárila podľa metodiky ESA 95 v roku 2012 so schodkom 3 230 103 tis. eur (4,5 % HDP). 

Hrubý dlh verejnej správy podľa metodiky ESA 95 dosiahol k 31.12.2012 výšku 37 244 523 tis. eur (52,4 % HDP). Dlh verejnej správy sa v roku 2012 oproti roku 2011 zvýšil o 7 333 261 tis. eur. Výška čistého bohatstva verejného sektora k 31.12.2012 bola záporná a dosiahla hodnotu 234,3 % HDP. Čistý dlh verejnej správy (hrubý dlh očistený o finančné aktíva) dosiahol výšku 46,7 % HDP.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards