Hodnotenie volebných programov - daňová politika

Daňová a odvodová politika predstavujú kľúčovú súčasť politických programov strán. Financovanie priorít je možné len prostredníctvom úspor vo výdavkoch, alebo dodatočným navyšovaním daňového zaťaženia občanov. Daňová politika a váha jednotlivých daní tiež významne ovplyvňuje prerozdelenie bohatstva v spoločnosti. Programy strán sa významne odlišujú v kvalite spracovania.

Viaceré strany celkom podrobne popisujú preferované zmeny v daniach, ale niektoré strany svoje návrhy na nové politiky a dávky nijako neopierajú ani o úspory vo výdavkoch ani o nové dane. V našom hodnotení získavajú vyššie body tie strany, ktoré preferujú nižšie daňovo odvodové zaťaženie a stavajú sa zodpovedne k verejným financiám.

Hodnotenie volebných programov - daňová politika

Spoločným neduhom týchto volieb je túžba financovať nové výdavky z efektívnejšieho výberu DPH. Daňová medzera je iste veľký problém, ale pravdepodobnosť, že po daňových kobrách, kontrolných hláseniach, či e-kase sa podarí vysnívanú miliardu rýchlo dostať do rozpočtu, je veľmi malá. Druhou nepravdepodobnou túžbou viacerých strán je vybratie významnej sumy tzv. digitálnou daňou. Teší nás, že väčšina strán si dáva za cieľ zaviesť pravidelné schvaľovanie daňových zákonov s účinnosťou vždy k 1. januáru.
 

Potrebné je tiež zdôrazniť, že väčšina volebných programov akoby nebrala do úvahy, že nová vláda zdedí verejné financie s deficitom 1,5-2 % HDP a prvoradou úlohou bude hasiť tento problém.

Osobitnou časťou tohto hodnotenia je postoj strán k udržateľnosti dôchodkového systému. Tá sa výrazne zhoršila po schválení stropu na vek odchodu do dôchodku a zvýšení minimálnych dôchodkov. Ústavne schválený strop odchodu do dôchodku 64 rokov predstavuje takú záťaž, ako okamžité zvýšenie odvodov zamestnanca z 9,4 na 12,4%. Veľmi štedré a benevolentné pravidlá minimálneho dôchodku spôsobia, že v horizonte 20 – 30 rokov bude viac ako 50% dôchodcov poberať minimálny dôchodok, čo v kombinácii s dôchodkovým stropom povedie k neudržateľnosti prvého piliera.

 

Orientačné body, podľa ktorých INESS hodnotil programy na škále 1-10 bodov:

10 – Strana znižuje daňové zaťaženie, prichádza s pozitívnymi zmenami v daňovom systéme – nesľubuje neudržateľné výdavky

5 – Strana zachováva daňové zaťaženie, nenavrhuje konkrétne zmeny, v programe sú návrhy ktoré zhoršujú udržateľnosť verejných financií

1– Zavádza nové dane a navrhuje neudržateľné výdavky

Upozornenie: Pri príprave niektorých častí svojich volebných programov INESS kontaktovalo so žiadosťou o pomoc/konzultáciu/overenie si informácií 6 z 11 hodnotených politických strán.

 

Hodnotenie

PS/Spolu  7/10

Program koalície PS/Spolu chce zmeniť daňový mix, ale nechce vyberať viac zdrojov z ekonomiky. Chce znižovať daňové zaťaženie práce a kompenzovať to vyššími majetkovými a ekologickými daňami. Každoročná progresívna daň z automobilu by sa odvíjala od množstva emisií (g/km) a nahradí registračný poplatok.

Koalícia chce mierne zvýšiť progresivitu zdanenia, aby nižšie zarábajúci vďaka odpočítateľnej položke 300 € platili menej daní a odvodov, a ľudia s vyššími zárobkami viac. Program chce znížiť minimálne odvody SZČO ale zvýšiť zaťaženie živnostníkov s vyššími príjmami (nie je špecifikované ako).

Daň z príjmov právnických osôb chce zjednodušiť v zaostávajúcich regiónoch, kde chce umožniť nulovú sadzbu na reinvestovaný zisk.

Ani v tomto programe nechýba digitálna daň. Sektorové dane ako daň z poistenia, či bankové dane by zrušili, daň na trhoch s nízkou konkurenciou (telekomunikácie, energie) by ponechali. 

PS/Spolu navrhuje ďalšie nové dane:  daň z ťažby dreva, daň z billboardov, daň z hazardu alebo daň z nezdravých nápojov.

PS/Spolu by chcelo zrušiť/zmeniť možnosť programového výberu úspor sporiteľov z II. piliera.

Udržateľnosť dôchodkov:

Koalícia explicitne v programe prejavuje vôľu zrušiť/zmeniť dôchodkový strop. K minimálnemu dôchodku sa strana nevyjadrila.

 

Sme rodina 4/10

Program hnutia Sme rodina obsahuje návrhy na zvýšenie či zavedenie nových daní, aj zníženie (v malej miere) existujúcich daní. Program zároveň obsahuje plán gigantických investícií, na ktoré by si štát musel požičať, dúfajúc, že ekonomická aktivita vyplývajúca z týchto investícií vygeneruje dostatok daní. Zaujímavým návrhom je snaha o tzv. ear-marking, alokovanie časti výnosu spotrebných daní na konkrétne účely v zdravotníctve (daň z alkoholu na kardiologické účely).

Zaviesť chce daň z dividend pri vývoze kapitálu do zahraničia (hoci existujú zmluvy o zákaze dvojitého zdanenia). Tá sa má uplatňovať na zisk, ktorý už bol zdanený daňou z príjmu. Sadzba má byť 33 %.

V programe nechýba zdanenie energetických monopolov, ktorých zisky by mali byť zaťažené 50 % sadzbou.

Strana chce zdaniť digitálnou daňou nadnárodné korporácie, a to za využívanie internetu pri dodávkach alebo sprostredkovaní tovaru, ako aj z predaja údajov o klientoch, ktorý realizujú so zákazníkmi na území SR. Digitálnu daň budú platiť len veľké nadnárodné korporácie s globálnym ročným obratom nad 750 miliónov eur. Sadzba dane bude 5 %, rozpočtu má priniesť 100 mil. ročne.

Trh práce chce podporiť inštitútom Sezónneho zamestnávania v poľnohospodárstve, kontrakt by mohol trvať 180 dní, s daňovo odvodovou záťažou 10 %.

Všetky služby v cestovnom ruchu, vrátane podporných (napr. aquaparkov, či predaja suvenírov), zaťažovať 10 % DPH.

Chce zrušiť 2 % odvod do umeleckých fondov.

Navrhuje vyššiu hodnotu daňového bonusu 44 € pre všetky deti.

Percentá z dane z príjmu by mohli pracujúci ľudia darovať aj rodičom ako poďakovanie za výchovu.

Udržateľnosť dôchodkov:
Strana strop na vek odchodu do dôchodku podporila v parlamente, naďalej ho podporuje. K minimálnemu dôchodku sa v programe nevyjadruje.

 

Za ľudí 7/10

Strana navrhuje spravodlivejšiu daňovú politiku, spočívajúcu v znížení daní z práce a zvýšení daní z ma­jetku a kapitálových príjmov. Chcú zachovať aktuálny objem vybratých daní, v prípade potreby konsolidácie získať zdroje z ekologických a majetkových daní.

Nižšie daňovo odvodové zaťaženie práce chce strana dosiahnuť znížením sociálnych odvodov, krytým dotáciami zo štátneho rozpočtu.

Daňové zaťaženie chce znížiť rodinám tak, že s každým ďalším dieťaťom bude daňový bonus vyšší na každé dieťa. Začínať bude pravdepodobne na hodnote 44 € pri jedináčikovi, bez ohľadu na vek.

Odvody na všetky dohody mimo pracovného pomeru do 300 €mesačne by podľa českého vzoru mali byť zrušené.

Strana zruší zníženú sadzbu 15 % a zavedie jednotnú sadzbu pre daň z príjmov právnických osôb.

Strana chce výhľadovo rušiť selektívne sektorové dane (osobitné odvody v regulovaných odvetviach).

Strana navrhuje 100 % daň na nelegálne nadobudnutý majetok verejných funkcionárov.

Rovnako navrhuje zdanenie nadnárodných digitálnych spoločností, ktoré by zabezpečilo, že zisky, vytvorené v EÚ, budú v EÚ aj zdanené.

Udržateľnosť dôchodkov:

Hoci strana v programe spomína zvýšenie udržateľnosti prvého piliera, explicitné riešenie neuvádza. V prieskume sa však vyjadrila za návrat k naviazaniu na očakávanú dobu dožitia.

K problému minimálnych dôchodkov sa strana nevyjadruje.

 

SNS 2/10

Program strany je písaný podľa pravidla, že papier znesie všetko. Hoci navrhuje radikálny pokles daňového zaťaženia, neobsahuje v podstate žiadne návrhy na porovnateľné zníženie výdavkov. Naopak, sľuby ako 20 % rast starobných dôchodkov by verejné financie bezpečne zruinoval.

Strana navrhuje zníženie daňovo odvodového zaťaženia. Sezónne zamestnávanie bez platenia odvodov. 15 % sadzba dane z príjmov pre všetky firmy, 10 % na všetky služby cestovného ruchu – pohostinské a stravovacie služby.

V programe je návrh na 10 % DPH na všetky potraviny

Strana chce zaviesť špeciálnu daň na technologické giganty.

Sezónne zamestnávanie by malo byť bez odvodov.

Navrhuje daňový bonus 150 € na každé dieťa, ktorý zníži príjmy štátu o 1,7 mld. €.

 

Udržateľnosť dôchodkov:
Strana dôchodkový vek v programe nerieši, naopak navrhuje také zvýšenie dôchodkových dávok, ktoré by zvýšilo výdavky o ďalších 20 %.

 

OĽANO 6/10

Hnutie OĽANO chce znížiť dane a odvody obyčajných ľudí, presadzovať veľmi progresívne majetkové dane a hľadať riešenie ako zdaniť neférové príjmy z lobizmu, korupcie či privatizácie. Chce zvýšiť odpočítateľné položky pre dane a zdravotné odvody.

Čiastočný úväzok pre ženy s malými deťmi podporiť nezaťažovaním ich príjmu do 200 €mesačne daňami a odvodmi.

Malým živnostníkom s obratom do 50 000 € chcú uľaviť zavedením daňovo odvodového paušálu (licencia).

Hrozia 50 %  špeciálnou sadzbou na zisk najmä energetických, vodárenských firiem v prípade neúčinnej regulácie.

Počítajú s digitálnou daňou informačných gigantov (GAFA).

 

Udržateľnosť dôchodkov:
Strana v programe explicitne neuviedla postoj k dôchodkovému veku, v prieskume sa vyjadrila v prospech obnovenia naviazania veku na dobu dožitia. Na druhú stranu navrhuje zrušenie dôchodcovskej valorizácie na pravdepodobne švajčiarsku, ktorá zohľadňuje aj mzdy a teda zvyšuje výdavky dôchodkového zabezpečenia. K minimálnemu dôchodku sa strana nevyjadrila.

 

KDH 7/10

Hnutie chce znížiť daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov i zamestnávateľov. Vzniknuté dodatočné potreby financovania sociálneho a dôchodkového systému navrhujú financovať úsporami vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V programe sa zaväzuje k odvážnemu cieľu, že hnutie nepodporí ani nenavrhne zavedenie nových daní.

V programe chce daňovo odvodovými úľavami podporovať zamestnávateľov, aby podporovali využívanie zdieľaných,  skrátených pracovných úväzkov a iné flexibilné formy práce pre matky a otcov.

Hnutie chce presadiť rodinné daňové priznanie, ktoré bude výhodnejšie ako súčasný stav. Po 20 rokoch spolužitia páru klesne daňové zaťaženie. Daňový bonus by mal vzrásť až na 100 € pri viacdetných rodinách.

KDH chce uľaviť malým podnikateľov zvýšením hranice pre povinnú registráciu platiteľa DPH na 60 tis. € na rok.

Znížená 10 % DPH musí platiť na celkové služby spojené s cestovným ruchom, teda nie len na ubytovanie, ale aj na stravovanie a iné služby spojené s ubytovaním.

 

Udržateľnosť dôchodkov:
Strana v programe nepomenovala zámery v prípade veku odchodu do dôchodku, alebo minimálneho dôchodku.

 

Most 5/10

Program strany je veľmi skúpy na opatrenia v daňovej politike, preto dostal také nízke hodnotenie.

Strana chce oslobodiť obce od dane z príjmov z podnikania.

V programe navrhujú znižovanie administratívnej záťaže a daňovo-odvodového zaťaženia práce a podnikania.

 

Udržateľnosť dôchodkov:
Strana sa explicitne nevyjadruje na tému dôchodkového veku, v prípade minimálnych dôchodkov navrhuje zavedenie podmienky predĺženia podmienky platenia odvodov pre  priznanie dôchodku.

 

SAS 9/10

Program strany v oblasti daňovej politiky je najviac prepracovaný, niekedy až do zbytočného detailu. Strana otvorene deklaruje svoj postoj k zásadným daňovým a odvodovým otázkam. Navrhuje prehľadnejší daňový systém bez selektívnych daní so znižovaním daňového zaťaženia. Kritickým bodom ich programu však ostáva systém Odvodový bonus, ktorého dopady nie sú bez fiškálnych rizík.

Strana nebude zvyšovať daňové zaťaženie. Pripúšťa zmenu daňového mixu smerom k majetkovým, spotrebným a ekologickým daniam a menej chce zaťažiť aktivitu.

Vyššie daňové výnosy než plánované chce vracať do ekonomiky formou zníženia alebo rušenia daní.

Opäť by zaviedla rovnú daň, najvyššie na úrovni 19 % a bez výnimiek.

Navrhuje zrušiť daň z poistenia, bankový odvod, daň z dividend, daň z regulovaných subjektov, koncesionárske poplatky,  dane z pamäťových elektronických médií.

Chce zatraktívniť dlhodobé investovanie rozšírením daňového časového testu.

V programe navrhuje zjednotenie a zníženie DPH na sadzbu, ktorá je rozpočtovo neutrálna. Chce vrátiť sadzbu dane vyberanej zrážkou z transferov do cudziny z 35 % na 19 %

Strana chce znížiť daň z motorových aj nemotorových vozidiel, ak tieto platia mýto. Registračný poplatok by mal klesnúť na 33 eur.

Iniciuje odluku cirkví od štátu. Za najvhodnejší model financovania cirkví považuje asignačný model v prospech registrovanej cirkvi z dane z príjmov občanov. Ten umožňuje slobodu rozhodovať, koho chce daňovník svojimi daňami podporiť.

Obedy zadarmo chce strana nahradiť zvýšeným daňovým bonusom na dieťa v rovnakej sume.

Udržateľnosť dôchodkov:

Strana sa explicitne nevyjadruje k stropu veku odchodu do dôchodku v programe, v prieskume podporuje návrat k naviazaniu na dobu dožitia. Pri priznávaní minimálnych dôchodkov strana chce vylúčiť z posudzovaného obdobia dobu, keď bol človek nezamestnaný a evidovaný na úrade práce.

 

Maďarská komunitná spolupatričnosť 8/10

MKS patrí k stranám, ktoré chcú znižovať daňovo odvodové zaťaženie práce, konkrétne zavedením odpočítateľnej položky. Navrhuje zrušiť selektívne dane (z poistenia, z dividend, odvod regulovaných subjektov), a chce obnoviť 19 % rovnakú sadzbu dane z príjmov fyzických osôb, len remeselníkom v dôchodkovom veku umožniť zníženú 10 % sadzbu. SZČO by mal klesnúť minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov na 35 % priemernej mzdy.

Pre firmy má strana pripravenú nulovú „estónsku“ daň na reinvestovaný zisk. Strana chce dať samosprávam právomoc určovať časť sadzby DPPO a ovplyvňovať tak vlastný rozpočet. Chce zrušiť koncesionárske poplatky, ktoré musia firmy platiť za zamestnancov.

Strana navrhuje zavedenie superhrubej mzdy, tzn. zlúčenie odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do odvodu zamestnanca, čo má byť predpokladom pre zmysluplný výber daní a odvodov jednou inštitúciou.

Zvyšovať chce daňový bonus, na úroveň platnú pre deti do 6 rokov.

Z odvodov do Sociálnej poisťovne chce umožniť deťom, aby 1 % posielali priamo rodičom.

Strana v programe navrhuje zvýšenie povinného daňového preddavku (štvrťročného) zo súčasných 2 500 € na 10 000 €. Navrhuje tiež, aby zamestnávatelia nemuseli platiť odvody po nemzdových benefitoch poskytovaných zamestnancom.

Financovať toto zníženie chce z efektívnejšieho výberu DPH, priamo v programe sa zaväzuje znížiť daňovú medzeru z 25 % na 15 %. Ďalším zdrojom by malo byť zavedenie dane na CO2.

 

Udržateľnosť dôchodkov:
Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že strana sa otvorene stavia k najväčšiemu problému verejných financií – dôchodkovému systému. Vek odchodu do dôchodku by strana vrátila na pôvodný model – naviazanie na rast očakávanej dĺžky života. Minimálnemu dôchodku sa strana v programe nevenuje.

 

SMER- SD 0/10

Strana nezverejnila program

 

ĽSNS – Kotleba 0/10

Strana nezverejnila program

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards