Blíži sa 5. finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Ekonomická olympiáda vo svojom 5. ročníku prekonala všetky minuloročné rekordy. Napriek pokračujúcej pandémii sa do prvého kola zapojilo 11 300 študentov z viac ako 250 stredných škôl. Do finálového kola postupuje 50 najlepších mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska, čo predstavuje len 0,4 % súťažiacich.

Blíži sa 5. finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Vyvrcholenie Ekonomickej olympiády v podobe celoslovenského finále sa uskutoční v utorok 3. mája 2022 v hoteli Devín v Bratislave. Projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov na Slovensko priniesol a organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Ekonomickú olympiádu v školskom roku 2021/2022 v prvom, školskom kole absolvovalo o takmer 3 000 študentov viac ako v predošlom ročníku. Do nasledujúceho krajského kola sa kvalifikovalo 540 účastníkov, ktoré prebiehalo aj tento rok virtuálne. Študenti z ôsmich krajských miest Slovenska riešili otázky zamerané na aktuálne témy súvisiace s infláciou a koronakrízou. Ich úlohou bolo napr. analyzovať možnosti vlády pri boji s rastúcimi cenami, a zhodnotiť výhody a riziká, ktoré by vládne opatrenia mohli priniesť. Druhou témou bol tzv. Plán obnovy a odolnosti Európskej únie, kde mali súťažiaci rozobrať možné efekty verejných investícií do stavebníctva či IT sektora. Do finále sa dostalo 50 študentov s najlepším ekonomickým prehľadom a analytickým myslením.

 Celoslovenské finále bude prebiehať formou písomného testu, ktorý je zložený z piatich testových a troch otvorených zadaní, zameraných na aktuálne ekonomické témy. V predošlých ročníkoch mali študenti vo finále za úlohu analyzovať efekty rôznych daní na spotrebiteľské správanie, popísať vplyv majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na trh s krátkodobým ubytovaním, či vypočítať zmenu cash flow vybraných predajní po zavedení sektorovej dane.

Po vyhodnotení písomných testov postúpi do ústneho kola desať najlepších študentov, ktorí budú obhajovať svoje vedomosti pred odbornou porotou. Členmi poroty sú odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: Robert Chovanculiak (INESS), Richard Kališ (Slovenská ekonomická spoločnosť), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne) a Richard Pánek (EY Slovakia).

 Riaditeľka Ekonomickej olympiády Monika Budzák: „Ekonómia v školských osnovách musela v posledných rokoch ustúpiť matematike a informatike. Zanedbávanie ekonomických zručností si však vyberá svoju daň – nízka miera úspor, zadlženosť Slovákov a v neposlednom rade nepochopenie fungovania verejných financií sa odzrkadľuje vo verejnom priestore. Dnes sa nestretávame len s tým, že ekonómii nerozumejú bežní ľudia, ale častokrát ani ľudia, ktorí sú zodpovední za dôležité rozhodnutia v štáte. Ekonomická olympiáda pripravuje študentov na ekonomické rozhodnutia v osobnom živote, pomáha myslieť kriticky a nazerať na spoločenské problémy komplexne.“

 Počas finálneho kola budú prebiehať aj prednášky a diskusie na aktuálne ekonomické témy a na záver podujatia spoznáme troch najlepších stredoškolských ekonómov.

"Moju účasť v Ekonomickej olympiáde hodnotím veľmi pozitívne, nielen preto, že som vyhral hodnotné ceny, ale že ma presvedčila o mojich schopnostiach a vedomostiach a motivovala k tomu, aby som sa ekonómii ďalej venoval. Veľmi prínosná bola pre mňa aj účasť vo finále v predošlom ročníku, kde som síce nevyhral, no zistil som, koľko toho ešte neviem a koľko sa toho dá v ekonómii objavovať."Martin Albert Gbúr, víťaz celoslovenského finále 2019/2020 a študent na University of Warwick v Spojenom kráľovstve.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Jej cieľom je podporiť ekonomické vzdelávanie mladých ľudí na Slovensku. Vzhľadom na vysokú kvalitu súťaže sú finalisti olympiády prijímaní na viaceré slovenské vysoké školy bez prijímacích skúšok. Okrem toho olympiáda vďaka svojmu širokému záberu a jednoduchosti organizácie približuje ekonómiu tisícom študentov, ktorých sa síce týka, ale nebudú sa jej venovať v ďalšom formálnom štúdiu.

Ekonomickú olympiádu podporujú: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus, EY Slovakia, ABCedu, Nadácia SPP, Nexteria, portál Zones, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, UNIZA, Fakulta Manažmentu PU a Ekonomická fakulta, TUKE. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards