Tlačová správa: Analýza objemu zákonov - odhalenie spiaceho potenciálu

Politici: Budeme odstraňovať neprimeranú záťaž podnikania

Realita: Zákony sú nielen dlhšie, ale aj zložitejšie. Napr. samotný Obchodný zákonník narástol na 407 normostrán a priemerná dĺžka vety v tomto zákone narástla o takmer 2 slová na 20,42 slova.

Tlačová správa: Analýza objemu zákonov - odhalenie spiaceho potenciálu

Zložitosť administratívnych procesov a rýchlo sa meniaca legislatíva sú na Slovensku najvýznamnejšími problémami pri podnikaní. Tieto dve oblasti sa viac ako 10 rokov v meraniach Eurobarometra umiestňujú na prvých 2 priečkach, pred problémami s vymáhaním dlhov, daňovými sadzbami, infraštruktúrou, či korupciou. Podnikatelia na Slovensku zároveň oveľa negatívnejšie vnímajú obe tieto oblasti ako podnikatelia v ostatných členských štátoch EÚ.

Posledných sedem slovenských vlád, vrátane súčasnej, vo svojich Programových vyhláseniach deklarovali úsilie o „stabilizáciu podnikateľského prostredia“, založenú najmä na „odstraňovaní neprimeranej administratívnej záťaže.“ Zaväzovali sa reformovať byrokraciu, znížiť počet regulácií, zlepšiť podnikateľské prostredie či tvoriť zákony pre ľudí.

INESS vo svojej najnovšej štúdii pripravil kvantitatívnu analýzu časti slovenskej legislatívy. V oblastiach podnikateľské prostredie, zdravotníctvo a školstvo sme celkovo analyzovali 10 najvýznamnejších zákonov. Sledovali sme dva kľúčové ukazovatele: počet slov a priemernú dĺžku viet.

Legislatíva v oblasti podnikateľského prostredia

V prípade legislatívy upravujúcej podnikanie sme analyzovali Obchodný zákonník, Zákon o dani z príjmov, Zákonník práce, Zákon o živnostenskom podnikaní.

Obchodný zákonník je najdlhším analyzovaným zákonom z pohľadu počtu slov, keď v roku 2023 dosiahol 106 668 slov. Za sledované obdobie narástol približne na dvojnásobok.

Spomedzi všetkých zákonov najvýznamnejší rast počtu slov od jeho vyhlásenia do roku 2023 nastal v prípade zákona o DPH, ktorý narástol z 22 604 slov v roku 2004 na 62 899 slov v roku 2023. V roku 2020 dokonca zákon o DPH predbehol v počte slov aj Zákonník práce.

Legislatíva v oblasti zdravotníctva

V prípade zdravotníctva sme analyzovali zákony: Zákon o zdravotných poisťovniach, Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

V prípade zdravotníckych zákonov nastal paradox, ktorý sme pri iných zákonoch neidentifikovali, a to pokles počtu slov v Zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti  č. 577/2004 Z. z. Ak sa porovná počet slov v čase vyhlásenia zákona a v roku 2023, došlo k poklesu o 18,7 %. V ostatných zákonoch ale došlo k významnému rastu počtu slov (dĺžky zákonov), ktorý v prípade zákona o zdravotných poisťovniach predstavoval až 150,6 %.

Legislatíva v oblasti školstva

V prípade školstva sme analyzovali zákony: Zákon o výchove a vzdelávaní, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

V prípade Zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení došlo k najvyššiemu percentuálnemu rastu slov od vyhlásenia zákona až do roku 2023, a to o 288 %. Na druhej strane priemer počtu slov vybraných školských zákonov je najnižší spomedzi analyzovaných oblastí.

Analýzou jednotlivých zákonov z oblasti podnikateľského prostredia, zdravotníctva a školstva za sledované obdobia sme prišli k nasledujúcim výsledkom:

 

Celkovo tak dochádza k systematickému znižovaniu zrozumiteľnosti legislatívy v oblasti podnikateľského prostredia, zdravotníctva a školstva. Na základe našich dát je zrejmé, že sa neaplikuje dlhodobejší systematický pohľad na odbyrokratizovanie legislatívy, ktoré by sa ukázalo na stanovených dátach. Jedným dychom je však dôležité upozorniť aj na to, že počet slov a byrokratizácia nie sú synonymá. Zložité a dlhé zákony sú prekážkou podnikania, aj keby z nich vyplývalo minimum byrokratických povinností.  Podnikatelia musia každoročne čítať dlhšie a dlhšie zákony (kľúčové zákony majú stovky strán a počet slov niektorých analyzovaných zákonov sa za sledované obdobie viac ako zdvojnásobil), aby vyhoveli všetkým zákonným podmienkam. Okrem toho musia neustále sledovať novelizácie zákonov a upravovať svoje interné predpisy a procesy.

 

Celú štúdiu Analýza objemu zákonov - odhalenie spiaceho potenciálu si môžete stiahnuť na tomto linku.

 

V Bratislave, 16.1.2024

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards