Ekonomické reči - Prečo ženy zarábajú menej?

V stredu, 17. apríla 2024, sme vás opäť privítali na diskusnom formáte Ekonomické reči. V príjemnom a neformálnom prostredí sme pri káve/vínku/čaji debatovali o pay gape - teda rozdiele v platoch mužov a žien. Diskutujúcimi boli ekonómka Lucia Šrámková a analytik INESS Róbert Chovanculiak.

Ekonomické reči - Prečo ženy zarábajú menej?

Medzi najdôležitejšie postrehy Róberta Chovanculiaka patrili:

 • Muži sa koncentrujú skôr v IT, ženy skôr v zdravotníctve a školstve 
 • Nie je to (pay gap) nejaká vedomá diskriminácia. Faktory ako odchod žien na materstvo či rozdielny výber povolaní dokážu celý ten rozdiel vysvetliť
 • Pay gap je veľmi vysoký napr. v Nemecku a Rakúsku a naopak veľmi nízky v Rumunsku a Poľsku. Ten pay gap neodráža úplne stav práv žien v danej krajine
 • Pay gap medzi oženenými a neoženenými mužmi je viac než 30 %
 • INESS urobil prepočet dávok a benefitov, ktoré dostane rodina po narodení 2 detí počas 5 rokov – a ak započítame aj to, že štát platí sociálne či zdravotné poistenie za ženu tak ide o 90 000 eur 
 • Jedným zo spôsobov (nie populárnych) ako znížiť pay gap je znížiť dávky (napr. materskú) a počet rokov, ktoré je žena na materskej a rodičovskej dovolenke, aby šla skôr na trh práce 
 • Právo na menštruačné voľno či voľno po spontánnom potrate zvyšuje náklady na zamestnávanie jedného pohlavia a môže priniesť nezamýšľaný negatívny dôsledok pre ženy na trhu práce 
 • Pochopiť rozdiel medzi priemernými a marginálnymi nákladmi, to nevie vypočítať každý poslanec
 • Jedna štúdia skúmala 44 rokov dát a prišli na to, že v minulosti tam nejaká tá diskriminácia bola a teraz konvergovala prakticky k 0. Tá diskriminácia tam nie je, išlo o experiment v rámci ktorého posielali výskumníci životopisy na pracovné inzeráty v rôznych odboroch na rôznych univerzitách. Vo všetkých odboroch okrem ekonómie mierne zvýhodňovali ženy. Všetci mali stereotyp o stereotypoch
 • V Škandinávskych krajinách si oveľa menší podiel žien vyberá odbory (STEM - science, technology, engineering a Mathematics) ako vo východnej Európe. Tie krajiny, kde je najviac rovnosti, tam narastá ten gap. Tá hypotéza je, že ženy preferujú odbory, ktoré študujú ľudí pred odbormi, ktoré študujú veci
 • Čím viac je tá pomoc (marginalizovaným rómskym komunitám) decentralizovaná, tým je to efektívnejšie
 • Keby som bol nejaký zlý policajt, tak by som povedal, že ide o kúpenie si spotrebného emocionálneho statku mať dieťa. Môžeme to nazvať investíciou, že tá žena investuje

Medzi najdôležitejšie postrehy Lucie Šrámkovej patrili:

 • Je tam nejaká koncentrácia žien do odvetví, kde je im umožnená flexiblita, zosúladenie osobného a pracovného života a dostatočné pokrytie rizík ako OČR
 • Máme ten gap vysoký tým, že máme vysokú „pokutu za materstvo“. Materské dovolenky sú často reťazené. Je to výsledkom aj tých politík, ktoré máme nastavené - 3 ročná materská a žiadna povinná participácia otca 
 • Narodením prvého dieťaťa príjem ženy klesá na nulu. No aj po 6 rokoch dosahuje príjem tej ženy len 55 % toho, čo by dosahoval, keby dieťa nemala. Potom je tam aj ten faktor odpracovaných hodín. Ešte aj 6 rokov po narodení prvého dieťaťa žena neodpracuje toľko hodín, koľko by odpracovala keby dieťa nemala 
 • Ženy samozrejme robia viac neplatenej práce. Svetový priemer je, že žena robí denne 4 hodiny neplatenej práce a muž 1 hodinu
 • Krajiny založené na priemysle majú pay gap väčší, než krajiny založené na službách 
 • Pokuta má byť rovnomernejšie rozdelená medzi tých dvoch rodičov 
 • Výskumníci z LSE (London school of Economics) spravili takú štúdiu kde hľadali kauzalitu medzi zárobkami žien a mierou pôrodnosti a zistili, že ako ženy začali zarábať viac, začala klesať pôrodnosť. Ich model preukázal, že v istom bode keď sa uzavrie pay gap, dostane sa to všetko (starostlivosť o dieťa) do trhovej ekonomiky (čo môže znamenať napr. jasle od 6 mesiacov či väčšie zapojenie Au-pair pracovníkov)
 • Najefektívnejšia v zmenšovaní pay gapu je politika transparentnosti
 • Nejde len o odvetvia no aj o manažment, kde je žien (v manažmente) len tretina
 • Náš hlavný spoločenský problém je nájsť lepší balans medzi mužmi a ženami čo sa týka neplatenej práce a sflexibilniť trh práce 
 • Máme marginalizované rómske osady, kde dievčatá nechodia do školy, keď majú menštruáciu. Tam vidím silný priestor na štátnu intervenciu 
 • Robili sme pohovorový experiment, že či je tam diskriminácia Rómov a tam to jasne vyšlo. Robili sme to isté pre ženy, a tam sme diskrimináciu nenašli
 • Keď niekto iný zistil že ten iný má vyššiu mzdu, cítil sa horšie. A tak sa zvýšil rozdiel vo well-beingu tých najchudobnejších a najbohatších.
 • Daňový bonus na dieťa, to sú helikoptérové peniaze, ktoré pomáhajú viac bohatým než chudobným. To si Slovensko, samozrejme, nemôže dovoliť 
 • Žien je oveľa viac na skrátených úväzkoch
 • Platy žien sú nižšie, rovnako dôchodky a riziko chudoby vyššie 
 • Možnosťou je aj povinná kvóta 2,5 roka ku 0,5 roka pre muža. Máme už v legislatíve otcovskú dovolenku. Bolo cez 5000 poberateľov, najmä vysokopríjmoví muži išli na otcovskú  
 • Väčšia inklúzia alebo zapojenie na trh práce pri ženách či marginalizovaných komunitách vedie k pozitívnym dopadom na spoločnosť
 • Je to ten spúšťač (to, že muž ide na otcovskú), že muž chce kariérnu zmenu
 • Problémom je aj to, že nemáme tabuľky na výživné...v Česku to majú odpásmované 

Otázky: 

 • Keď sa konali slepé pohovory do orchestrov v Amerike, tá úspešnosť žien sa výrazne zvýšila - diskriminácia ?
 • Ad rodové kvóty: bývalá východná Európa bola výrazne lepšia než západ v podiele vedeckých pracovníčok, tie bývalé režimy tlačili na emancipáciu žien. V XY podiel žien po zavedení kvót poklesol (Litva – 4/5) 
 • My sme diskusiu o platoch zatomizovali na jedincov, pritom väčšina ľudí je v rodinách a tam si delia role. Existujú rodiny, kde žena dobrovoľne robí neplatenú prácu a muž viac pracuje. Ide o dohodu zvyčajne a je to tak v poriadku. Vôbec sa nediskutuje o spoločnom starobnom dôchodku. Keby sme sa pozerali na jednotky ako na domácnosť, my ho môžeme mať vyšší aj pri vyššom pay gape

Diváci sa spýtali diskutujúcich množstvo otázok o ekonomickej, sociálnej aj psychologickej stránke pay gapu. Spomenutý bol aj známy výskum ktorý ukázal, že po zavedení „slepých“ pohovorov do orchestrov v USA sa výrazne zvýšilo množstvo prijatých žien čo však iné výskumy nereplikovali. Rozoberal sa aj zaujímavý rozdiel medzi podielom žien - akademičiek vo východnej Európe a na západe. Kým na západe podiel žien pracujúcich v akademickej sfére je okolo polovice alebo nižší, vo väčšine východoeurópskych krajín je tento podiel väčší než jedna polovica pričom v Litve tvoria ženy až 80 % pracovníkov akademickej sféry. Na záver diskusie sa riešila aj otázka naratívu, ktorým sa na problematiku pozeráme, dobrovoľnosť rozdelenia povinností vo vzťahu a možnosti férovejšieho rozdelenia finančných benefitov prostredníctvom zákonov, ako je napr. spoločný starobný dôchodok manželov po vzore Švajčiarska. 

Ďakujeme všetkým za účasť a výbornú diskusiu a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards