Vláda schválila na náš účet: 140. a 141. rokovanie

Prvé rokovania vlády v roku 2015 sa niesli v znamení zmien pre podnikateľov. Vláda sa snaží zatraktívniť prax pre študentov tým, že daňovo zvýhodní firmy, ktoré zamestnajú študentov popri ich vzdelávaní na strednej odbornej škole. Okrem toho sa pripravuje nový spôsob úhrady platby DPH až po zaplatení faktúry, čo by mohlo znížiť druhotnú platobnú neschopnosť u podnikateľov.

Vláda schválila na náš účet: 140. a 141. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami

Popis: Návrh zákona nanovo vymedzuje inštitút probácie, trest domáceho väzenia a zavádza možnosť premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. V súvislosti s ukladaním alternatívneho trestu sa predpokladá úspora, ktorá však bude využitá na financovanie výkonu trestu odňatia slobody u tých osôb, ktoré v súčasnosti čakajú na nariadenie výkonu trestu.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  125 468 eur, v roku 2016 vo výške 4 169 637 eur a v roku 2017 vo výške 4 167 037 eur.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení, zákon o poisťovníctve a niektoré ďalšie zákony

Popis: Precizuje sa rozsah údajov, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií. Zvýšené výdavky budú zabezpečené formou príspevku zdravotných poisťovní na správu národného zdravotníckeho informačného systému, ktorý sa zvyšuje z 0,27 % zo základu na jej určenie na 0,41 % zo základu na jej určenie.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  5 252 000 eur, v roku 2016 vo výške 5 311 000 eur a v roku 2017 vo výške 5 616 000 eur.

3 ) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o investičnej pomoci a niektoré ďalšie zákony

Popis: Návrh zákona obsahuje zmeny a doplnenia súvisiace s nariadením (EÚ) č. 651/2014,  ako aj zmeny spočívajúce v zrýchlení procesu schvaľovania investičnej pomoci. Návrhom zákona sa tiež zavádza povinnosť zverejnenia rozhodnutí o investičnej pomoci.

Návrh bude mať pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Pozitívne efekty sa predpokladajú na strane príjmov štátneho rozpočtu plynúcich z tvorby nových pracovných miest. Negatívne vplyvy budú predstavovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré budú spojené so schválením investičnej pomoci na realizáciu investičných zámerov. Očakáva sa, že pozitívne efekty presiahnu negatívne.

4) Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020

Popis: Akčný plán obsahuje 59 konkrétnych úloh s určenými termínmi, zodpovednosťou aj merateľnými ukazovateľmi a návrhmi možných zdrojov financovania, vrátane eurofondov.

Celkové výdavky na krytie aktivít na obdobie rokov 2015 až 2017 sú vo výške 73 600 504 eur. Zdroje EÚ vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú predpokladané v celkovej sume 60 607 160 eur, v tom zdroje EÚ v sume 49 276 085 eur a spolufinancovanie zo ŠR SR v sume 11 331 075 eur.

5) Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020

Popis: Cieľom je vybudovať informačný systém pre inventarizáciu, zber a digitalizáciu kultúrnych objektov tradičnej ľudovej kultúry, dokumentovať a archivovať tradičné remeslá a ľudové umelecké výroby, pokračovať v tvorbe Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, vydávať podpornú literatúru a pod..

Celkový dopad týchto opatrení na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v rokoch 2015 až 2017 každý rok vo výške  175 200 eur.

6) Analýza zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby

Popis: Analýza uvádza právny základ režimu úhrady DPH po prijatí platby. Na základe uvedenej právnej úpravy analýza rozoberá možné riešenia vrátane uvedenia výhod a nevýhod pre dotknuté subjekty a dopady na príjmy štátneho rozpočtu.

Zavedenie režimu úhrady DPH po prijatí platby bude mať hotovostný a akruálny vplyv iba v prvom roku zavedenia, ktorým má byť rok 2016. Uvedený režim sa dotkne aj procesov finančnej správy v súvislosti s výkonom efektívnej daňovej kontroly, boja proti daňovým podvodom, efektivity výkonu daňovej správy a dopadov na informačný systém kontrolného výkazu k DPH.

7)  Správa o stave podnikateľského prostredia v SR

Popis: Po prepočte podľa novej metodiky dosiahla v DoingBusiness 2014 SR 35. miesto a v Doing Business 2015 mierny pokles na 37. miesto. V priebehu rokov 2013 – 2014 bola realizovaná tretia etapa merania legislatívy SR, podrobne analyzovala 282 právnych predpisov rozdelených podľa zamerania do 18 oblastí. Z uvedených predpisov vyplýva podnikateľom celkovo 4 566 informačných povinností. Tie na strane podnikateľského sektora vyvolávajú administratívne náklady v celkovej výške takmer 2,7 mld. eur ročne.

Na základe meraní uskutočnených v podnikateľskom prostredí v rámci doposiaľ zrealizovaných projektov v tejto oblasti, je celková administratívna záťaž podnikateľského prostredia kalkulovaná na úrovni 10 % z vyššie uvedených administratívnych nákladov, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje približne 270 mil. eur.

8) Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Popis: Súčasťou zákona je zavedenie prvkov duálneho vzdelávania. Cieľom zavedenia duálneho vzdelávania je zvýšiť flexibilitu školského systému vo vzťahu k potrebám trhu a umožniť zamestnávateľom aktívne sa podieľať na odbornej príprave žiakov s cieľom vychovať si odborne pripravených zamestnancov.

S cieľom motivovať zamestnávateľov zapojiť sa do duálneho systému vzdelávania sa navrhuje aby sa základ dane zamestnávateľa znížil o paušálnu sumu. Výška paušálnej daňovej úľavy je navrhnutá na úrovni 1600 eur ročne na žiaka, ktorý sa vzdeláva u zamestnávateľa 200 až 400 hodín ročne a 3 200 eur ročne na žiaka, ktorý sa vzdeláva u zamestnávateľa nad 400 hodín ročne.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  1769 155 eur, v roku 2016 vo výške 5 571 296 eur, v roku 2017 vo výške 7 670 498 eur a v roku 2018 vo výške 11 126 221 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards