Vláda schválila na náš účet: 61. rokovanie

Vláda minulý týždeň opäť rokovala a schválila viacero zaujímavých návrhov. Našu pozornosť by sme mali zamerať najmä na verejné obstarávanie súvisiace s poskytovaním právnych služieb pri zavádzaní jednej zdravotnej poisťovne. Vláda tiež znovuzaviedla nezdaniteľnú časť základu dane pre účastníka doplnkového dôchodkového sporenia.

Vláda schválila na náš účet: 61. rokovanie

Ak vás zaujímajú rady Európskej komisie smerované slovenskej vláde, ktoré by mali napomôcť k stabilizácii slovenskej ekonomiky, odporúčame vám materiál Odporúčania rady.

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) - nové znenie

Popis: Návrh zákona rieši problematiku povoľovania biocídnych výrobkov pri uvedení na trh, ich ďalšie sprístupňovanie a používanie, vrátane podmienok pre sprístupňovanie výrobkov ošetrených biocídnymi výrobkami.

Návrh zákona uvažuje s pozitívnym vplyvom na rozpočet verejnej správy v roku 2014 o 33 500 eur, v roku 2015 o 50 000 eur a v roku 2016 o 70 000 eur.

2) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb - nové znenie

Popis: Cieľom predloženého návrhu nariadenia vlády je umožniť, aby sa poľnohospodárom v roku 2013 poskytovali prechodné vnútroštátne platby, nakoľko doplnkové vnútroštátne priame platby nebudú už v tomto roku k dispozícii z dôvodu, že harmonogram postupného zavádzania priamych platieb v nových členských štátoch bol naplnený.

V roku 2013 budú výdavky zabezpečené presunom prostriedkov z programu 090 02 08 štátna pomoc do programu 091 02 priame platby v objeme 2 500 000 eur

3) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov - nové znenie

Popis: Cieľom predloženého návrhu nariadenia vlády  je znížiť a vylúčiť platby vyplývajúce z nezrovnalostí zavinených úmyselným konaním a umelo vytvorenými podmienkami, ako jeden z  mechanizmov krátenia platieb v prípade nedodržania podmienok pre získanie priamych platieb týkajúcich sa plôch zo strany žiadateľov.

Vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, keďže sa v rokoch 2013 až 2016 každoročne ráta s nárastom výdavkov ostatných priamych platieb a medziročným nárastom pohľadávky ostatných priamych patieb zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 206 092 eur.

4) Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 38. zasadnutí konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v Ríme 15. - 22. júna 2013

Popis: Výdavky súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou členov delegácie SR na konferencii sa odhadujú na približne 4 500 eur. Výdavky budú hradené z rozpočtu kapitoly MPRV SR a z rozpočtu kapitoly NR SR.

5) Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) - nové znenie

Popis: Podstatou návrhu je skvalitnenie elektronickej komunikácie ako nosnej formy komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej správy medzi sebou.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2013 až 2016 bude negatívny. V roku 2013 sa vyčíslili očakávané výdavky vrátane euróspkych prostriedkov na 12 627 000  eur, v roku 2014 na 41 248 000  eur, v roku 2015 na 31 814 000 eur a v roku 2016 na 25 890 000  eur. V budúcnosti po zabezpečení všetkých krokov k úplnej elektronizácii administratívnych procesov možno očakávať úsporu rozpočtových nákladov verejnej správy.

6) Návrh verejnej súťaže s predmetom zákazky „Právne a ekonomické poradenstvo súvisiace so zavedením unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Popis: Zámer zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia bol schválený dňa 25.7.2012 a jeho súčasťou bol aj dokument venujúci sa legislatívnym možnostiam vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Toto predpokladá viaceré úkony súvisiace s negociáciou odkúpenia akcií v rámci viacerých kôl, ktorému bude predchádzať právne prešetrenie a ekonomická previerka a príprava  dokumentácie pre dobrovoľné odkúpenie akcií.

Predpokladá sa negatívny vplyv vo forme zníženia objemu štátnych finančných aktív o sumu 3 420 000 eur, ktoré budú použité na vklad do základného imania Spoločnosti pre zavedenie unitárneho  systému verejného zdravotného poistenia a.s. v prípade úhrady odplaty za služby právneho a ekonomického poradenstva.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - nové znenie

Popis: Zmeny sa týkajú zrušenia minimálnej doby sporenia a zvýšenie veku, od ktorého sa tento dôchodok vypláca, zvýšenia obdobia výkonu rizikových prác z päť na desať rokov, vypustenia dávky odstupného a zavedenia možnosti predčasného výberu pre účastníka.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu znovuzavedenia nezdaniteľnej časti základu dane pre účastníka doplnkového dôchodkového sporenia na úrovni 308 509 eur v roku 2014, 1 116 036 eur v roku 2015 a 1 939 023 eur v roku 2016.

8) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Popis: Návrh bude mať pozitívny vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu v dôsledku zvýšenia dolnej hranice pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania súčasne dvoch a viac fyzických osôb z 2 082 eur na 5 000 eur a zvýšenia dolnej a hornej hranice poriadkovej pokuty. Zmeny prinesú dodatočné príjmy do rozpočtu v roku 2014 vo výške 292 000 eur, v roku 2015 vo výške 233 600 eur a v roku 2016 vo výške 189 800 eur.

9) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol   k 30. aprílu 2013 sumu 61 559 500 eur. Objem pohľadávok v porovnaní k 31. decembru 2012 zaznamenal nárast o 12 848 600 eur.

10) Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2012

Popis:  Materiál obsahuje údaje o nadlimitných zákazkách, podlimitných zákazkách a údaje o zmluvách uzavretých postupom zadávania podprahových zákaziek, ale neobsahuje údaje o zákazkách s nízkymi hodnotami.
Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné subjekty v roku 2012 uzavreli zmluvy v hodnote
4 039 165 000 eur, čo je oproti roku 2011 viac o 41,0 %.

11) Informácia o plnení programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2014

Popis: Správa podáva informácie o priebehu modernizácie železničnej infraštruktúry. Financovanie projektov rozvoja železničnej infraštruktúry je prioritne zabezpečené  z fondov EÚ. V roku 2012 bolo celkovo z prostriedkov rozpočtu EÚ vyčerpaných 104 267 364 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards