Vláda schválila na náš účet: 72. rokovanie

September sa začal na vláde krátkym rokovaním. Ministri schválili dve medzinárodné zmluvy a zmeny v poľnohospodárstve.

Vláda schválila na náš účet: 72. rokovanie

Tiež sme dozvedeli, koľko bude daňových poplatníkov stáť účasť delegácie ministerstva životného prostredia na konferencii Minamatského dohovoru o ortuti.

Tu je zoznam schválených návrhov:

1) Návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR a ČR o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel - nové znenie

Popis: Cieľom zmluvy je upraviť postup a podmienky porovnania údajov v evidenciách obyvateľov zmluvných strán, a to na účel zistenia štátneho občianstva občanov bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Na základe zmluvy si budú môcť zmluvné strany navzájom poskytovať údaje zo svojich evidencií obyvateľov a registrov rodných čísiel na účel zabezpečenia správnosti a úplnosti týchto údajov.

Prípadné výdavky (nie sú presne vyčíslené) súvisiace s realizáciou predmetnej zmluvy budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok.

2) Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi

Prípadné výdavky (nie sú presne vyčíslené) vyplývajúce z predmetného materiálu budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu.

3) Návrh Legislatívneho zámeru zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy - nové znenie

Popis: Cieľom návrhu zákona je ustanoviť povinnosť pre vlastníka poľnohospodárskej pôdy predať ju subjektu, ktorý má odbornú spôsobilosť - vzdelanie a prax pri vykonávaní poľnohospodárskych činností a ktorý bude naďalej na poľnohospodárskej pôde hospodáriť, pričom splnenie uvedených, návrhom zákona ustanovených povinností bude posudzovať príslušný okresný úrad.

Táto nová kompetencia pre okresné úrady si môže vyžiadať nárast ich zamestnancov, ktorí budú osvedčovať splnenie podmienok predaja, čo by mohlo mať dopad na zvýšenie mzdových a kapitálových výdavkov pre jednotlivé okresné úrady. Predpokladá sa pozitívny vplyv (vyšší výnos dane z príjmu) aj negatívny vplyv (potreba nových zamestnancov na okresných úradoch) na rozpočet verejnej správy.

4) Návrh na účasť delegácie SR na diplomatickej konferencii Minamatského dohovoru o ortuti, Japonsko, 7. - 11. október 2013 a návrh na podpis Minamatského dohovoru o ortuti

Popis: Ubytovanie zástupcov Ministerstva životného prostredia SR bude daňových poplatníkov stáť 1120 eur na osobu (6 nocí), stravné  cca  400 eur na osobu (8 dní) a doprava  cca 3350 eur na osobu.

Účasť trojčlennej delegácie bude pre Ministerstvo životného prostredia SR predstavovať náklady spolu vo výške  cca 14 610 eur.

5) Návrh zmeny nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond

Popis: Návrh nariadenia určuje maximálnu výšku odvodu tak, aby odberatelia elektriny nároční na spotrebu elektriny neboli neúmerne zaťažení výškou odvodu, nebola ohrozená ich schopnosť podnikať a uhrádzať odvod aj v budúcnosti.

Maximálna výška odvodu je navrhnutá vo výške 2 mil. eur, pozitívne sa teda dotkne veľkých odberateľov s vysokou spotrebou elektriny.

Schválenie návrhu nariadenia vlády bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Úbytok príjmov verejných financií vo forme výpadku odvodov vyplývajúci z predloženého návrhu nariadenia sa predpokladá vo výške v rozpätí od 5,5 mil. do 5,9 mil. eur ročne.

6) Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2012

Popis: V zahraničnoobchodnej výmene pri poľnohospodársko potravinárskych výrobkoch bolo dosiahnuté záporné saldo (409 mil. eur).

V poľnohospodárstve bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 48,7 mil. eur, čo bolo o tretinu (33,8 %) menej ako rok predtým a poklesla ekonomická výkonnosť poľnohospodárstva. Pokles ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva badať vo významnom  medziročnom znížení výnosov (23,8 %), ktorý  bol spôsobený poklesom množstva poľnohospodárskej produkcie.

Poľnohospodárske podniky  odviedli na daniach do štátneho rozpočtu  SR a do rozpočtov miest a obcí 85,6 mil. €, čo bolo o 17,6 % viac ako pred rokom. Priemerná mzda v poľnohospodárstve v roku 2012 činila 630 € a medziročne sa zvýšila o 2,9 %.

7) Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2012

Popis: Výmera lesných pozemkov v Slovenskej republike v roku 2012 bola 2 012 414 ha, z toho porastovej pôdy 1940 300 ha. Lesnatosť dosiahla 41 %. Ťažba dreva v roku 2012 mierne klesla. V roku 2012 dosiahla 8 232 019 m3.

Tržby a výnosy LH v roku 2012 dosiahli 494 mil. eur a v porovnaní s rokom 2011 klesli o takmer 50 mil. eur. Až 80 % tržieb a výnosov LH tvoria tržby za predaj dreva. V roku 2012 LH vykázalo zisk v objeme 39,6 mil. eur.

8) Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 30.06.2013, slúžiaceho na podporu inštitúcií vytvorených na riadenie programov európskej teritoriálnej spolupráce v rámci štrukturálnych fondov

Popis: Cieľom INTERACT II je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce.
 
Čerpanie finančných prostriedkov zo zdroja ERDF k 30.06.2013 je vo výške 14 952 440 eur, čo predstavuje 49,59 % podiel zo záväzku OP INTERACT II  programového obdobia 2007 – 2013. Oproti stavu k 31.12.2012 toto čerpanie predstavuje nárast o 6,85 %.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards