INESS pripomienkoval IT platformu Lepšej regulácie

INESS sa zúčastnil verejného vypočutia štúdie uskutočniteľnosti Inteligentných regulácií (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégia RIA 2020) na Ministerstve hospodárstva. Na základe participatívneho princípu pri tvorbe tejto štúdie sa zapojil aj do pripomienkového konania s nasledovnými podnetmi:

INESS pripomienkoval IT platformu Lepšej regulácie
  • Síce IT platforma má analyzovať existenciu gold- platingu, ale absentovalo nám vyhodnocovanie aj ďalšieho fenoménu, double- bankingu (dvojkoľajnosti právnej úprava, t. j. ak jeden zákon niečo prikazuje konať, ale ďalší zákon rovnakú reguláciu neumožňuje plniť), ktorý je problémom nielen v rámci vzťahu európskej a slovenskej legislatívy, ale vyskytuje sa aj v samotnej slovenskej legislatíve. Považovali sme za dôležité, aby tento fenomén bol v právnom poriadku prostredníctvom IT platformy identifikovaný a veríme, že následne bude aj odstraňovaný, keďže jeho prítomnosťou vznikajú náklady nielen pre regulované subjekty, ale aj regulačným autoritám na právne služby. Naša pripomienka o rozšírenie IT platformy aj o analýzu vzniknutých alebo potenciálne vznikajúcich double- bankingov bola akceptovaná.
  • V štúdii uskutočniteľnosti nám absentoval jedno z najvážnejších rizík a to skutočnosť, že nebudú vyhodnotené všetky regulácie správne a úplne, keďže na rokovanie vlády môžu ísť aj právne predpisy bez súhlasného stanoviska komisie na posudzovanie vybraných vplyvov. Taktiež vplyvy nemusia byť vôbec alebo nesprávne vyhodnotené pri poslaneckých návrhoch zákonov a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, keďže na základe Stratégie lepšej regulácie vyplynulo len odporučenie, aby sa do posudzovania vplyvov zapojili. Naša pripomienka, aby sa aj na toto riziko prihliadalo, bolo akceptovaná.
  • Poukázali sme taktiež na ďalšie riziko, že do doložky vplyvov a analýz jednotlivých vplyvov môžu zasahovať aj poslanci a tak môže dôjsť k nekoncepčnej tvorbe daných analýz. Toto riziko považujeme za dôležité, keďže v súčasnosti je v legislatívnom procese práve poslanecký návrh zákona (doložka o rodine), ktorý súčasný model tvorby analýz môže narušiť, ak by bol schválený v predkladanom znení.
  • V poslednej pripomienke sme poukázali na nejednoznačnosť pôvodnej prípravy alternatívy B projektu, t. j. komplexná IT platforma lepšej regulácie. Upozornili sme na možný vznik dvojkoľajnosti zdrojov vyhľadávania regulácií, ktorý by vznikol, ak by ministerstvo realizovalo register tak, že síce by bol previazaný s elektronickou zbierkou zákonov, slov-lex, ale tento register nemal byť pôvodne jednoznačne právne záväzný, ako je záväzná zbierka zákonov. Na základe našej pripomienky sa doplnila jednoznačná požiadavka, že na konci projektu by mali byť údaje v registri regulácií v plnom rozsahu záväzné a podnikatelia sa na ne budú môcť spoľahnúť.

Veríme, že našimi pripomienkami sme prispeli k vytvoreniu vyššej hodnoty za peniaze pri príprave podmienok pre tvorbu lepšej regulácie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards