Vláda schválila na náš účet: 63. rokovanie

Ak vás zaujíma, ako sa vyvíjal zahraničný obchod Slovenska v roku 2012, prípadne koľko príspevkových organizácií má Slovenská akadémia vied, súhrn z rokovania vlády je tu tentokrát práve pre vás.

Vláda schválila na náš účet: 63. rokovanie

Tu sú všetky materiály, ktoré majú dosah na verejné financie:

1) Návrh na schválenie začatia obstarania zmeny dokončenej stavby Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota

Popis: Momentálne podmienky na zabezpečenie výkonu súdnictva v meste Rimavská Sobota sú nedostačujúce, nakoľko nie sú dosiahnuté priestorové štandardy pre zamestnancov ani pre verejnosť, budovy sú rozdielne dislokované, sú v zlom technickom stave a vyžadujú zvýšené prevádzkové náklady. Príkladom sú niektoré pojednávacie miestnosti, ktoré sú umiestnené v pivničných priestoroch.

Financovanie stavebnej investičnej akcie bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, v roku 2013 dosiahnu výdavky 1 002 100 eur, v roku 2014 2 000 000 eur a v roku 2015 2 074 518 eur.

2) Návrh postupu naloženia s 0,37%-ným podielom v spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Popis: V súvislosti s pripravovaným cezhraničným zlúčením UniCredit Bank Slovakia, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic predstavila UniCredit Bank Slovakia, a.s. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Lesom SR, š.p., ako svojim minoritným akcionárom ponuku na odkúpenie akcií UniCredit Bank Slovakia, a.s., ktoré vlastnia. MPRV SR a štátne organizácie v jeho správe vlastnia celkovo 141 605 ks akcií. Návrh rozhodnutia o privatizácii na schválenie vláde sa predkladá z dôvodu, že pôjde o priamy predaj majetkovej účasti vopred určenému záujemcovi.

Po realizácie privatizácie sa predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z titulu realizácie predaja akcií, ktorý však nie je možné v súčasnosti vyčísliť.

3) Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Objem vývozu výrobkov a služieb v stálych cenách vzrástol o 8,6 % oproti roku 2011. Hodnota dovozu výrobkov a služieb vzrástla o 2,8 %. Dynamika rastu objemu vývozu v porovnaní s dovozom bola vyššia v roku 2012 o 5,8 percentuálnych bodov.

Saldo zahraničného obchodu s tovarmi v bežných cenách za rok 2012 bolo aktívne v objeme 3 609 mil. eur. Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 62 833 mil. eur a do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 59 224 mil. eur.

Bilancia obchodu so službami v bežných cenách dosiahla pozitívne saldo vo výške 280 mil. eur.
Otvorenosť slovenskej ekonomiky (meraná podielom zahraničného obchodného obratu na HDP) dosiahla v roku 2012 hodnotu 170,8 % (v roku 2011 162,9 %), čo je nárast o 7,9 p. b.

4) Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2012

Popis: Ku koncu roku 2012 mala Slovenská akadémia vied 48 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií.
Rozpočtové organizácie SAV odviedli na príjmový účet štátneho rozpočtu celkové príjmy v sume 12 358 563 eur. V priebehu roka bol rozpočet celkových výdavkov upravený na sumu 75 652 545 eur. Priemerný evidenčný počet pracovníkov predstavoval v rozpočtových organizáciách 1 963 osôb. Úroveň priemerného zárobku  za rok 2012 bola 925 eur.

Príspevkové organizácie SAV dosiahli celkové príjmy v sume 67 375 219 eur. Celkové výdavky príspevkových organizácií boli vo výške 65 858 428 eur. Priemerný evidenčný počet pracovníkov za rok 2012 predstavoval v príspevkových organizáciách 1 203 osôb. Úroveň priemerného zárobku bola 1020 Eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards