Vláda schválila na náš účet: 88. a 89. rokovanie

Prinášame Vám ďalší prehľad schválených vládnych materiálov, ktoré v novom roku predložili na zasadnutí vlády naši ministri. Materiál o významnej investícii Metropolis v Jarovciach sa podarilo schváliť až na druhýkrát. Ministerstvo školstva vypracovalo zoznam študijných odborov, ktorých obsadenie považuje za nedostatočné z hľadiska potrieb trhu práce.

Vláda schválila na náš účet: 88. a 89. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o tepelnej energetike

Popis: Navrhuje sa úprava, ktorá umožní stanovenie individuálnej ceny. V súvislosti s cenovou reguláciou sa navrhuje schválenie cien tepla pre všetky typy odberných miest.  Pre obce sa stanovuje povinnosť minimálne raz za päť rokov prerokovať aktualizovanú koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a doplniť ju do územno-plánovacej dokumentácie obce. Táto povinnosť by mala byť financovaná prostredníctvom podporných mechanizmov EÚ.

Vplyv na verejné financie nie je možné momentálne presne kvantifikovať.

2) Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov Košice, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Trenčín, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Rožňava, Trnava, Piešťany, Košice – okolie, Trebišov a Michalovce

Popis: Jedná sa o úhradu výdavkov použitých v súvislosti s riešením mimoriadnych udalostí – zosuvu pôdy a snehovej kalamity. Návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v roku 2014 vo výške 192 892 eur.

3) Návrh Koncepcie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu

Popis: Koncepcia pozostáva zo zabezpečenia vyššej kvality výkonu inšpekčnej činnosti, zriadenia jednotného kontaktného miesta, zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti spoločnosti, v oblasti riešenia sporov vyplývajúcich zo vzťahov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi a v oblasti systému činností združení na ochranu spotrebiteľa.

V budúcnosti sa zvažuje vytvorenie Centra pre riešenie finančných sporov, čo by malo negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, v roku 2017 vo výške 1 400 000 eur, v roku 2018 vo výške 1 000 000 eur v roku 2019 vo výške 600 000 eur.

4) Návrh zákona o krátkodobom nájme bytu

Popis: Predpokladá sa, že podnikateľský segment využije nové legislatívne prostredie na stimuláciu výstavby súkromných nájomných bytov a prenájom bytov, čím dôjde aj k tlaku na znižovanie trhových cien nájmu. Zákon upravuje krátkodobý nájom na dobu určitú, maximálne na dva roky (s možnosťou dvakrát nájom predĺžiť na ďalšie dva roky).

Prijatím opatrení sa prispeje k eliminácii sivej ekonomiky v segmente prenájmu bytov, k zvýšeniu dane z príjmu z prenájmu bytov, predpokladá sa pozitívny dopad na verejné financie, momentálne ho však nie je možné presne kvantifikovať.

5) Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu SR

Popis: Na základe materiálu sa plánujú investície na údržbu a rozvoj  národného schengenského informačného systému druhej generácie, na pokračovanie budovania 4,76 km perimetrického kábla na slovensko–ukrajinskej hranici, na zavedenie mobilnej daktyloskopickej identifikácie osôb, na postupné dopĺňanie vrtuľníkovej techniky Ministerstva vnútra SR a pod.

Celkový dopad na verejné financie bude negatívny, v roku 2014 vo výške 8 172 513 eur a v roku 2015 vo výške 6 945 713 eur.

6) Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 - 2018

Popis: Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zníženie počtu prioritných krajín (z 19 na 10), definovanie programov bilaterálnej spolupráce a zapájanie nových aktérov vrátane podnikateľských subjektov do rozvojových aktivít. Stratégia stojí na ôsmich nosných programoch, pre ktoré sú zadefinované partnerské krajiny, ciele a nástroje na dosiahnutie týchto cieľov.

K intenzívnejšiemu zapojeniu nových aktérov do rozvojovej spolupráce by mal napomôcť najmä Program podnikateľských partnerstiev, Program odovzdávania transformačných skúseností a Program vysielania rozvojových pracovníkov a civilných expertov do rozvojových krajín.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 71 608 022 eur, v roku 2015 vo výške 77 176 664 eur a v roku 2016 vo výške 71 773 094 eur.

7) Návrh akčného plánu realizácie záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o kazetovej munícii

Popis: Akčný plán predpokladá likvidáciu kazetovej munície, ide o záväzok, ktorý musela Slovenská republika plniť v prípade ratifikácie a pristúpenia k Dohovoru o kazetovej munícii.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 250 000 eur a v roku 2015 vo výške 202 000 eur.

8) Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014

Popis: Finančné prostriedky na realizáciu vojenských cvičení budú hradené z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR. Finančné prostriedky na jednotlivé cvičenia budú kvantifikované v závislosti od dohodnutého zabezpečenia jednotlivých cvičení formou zmlúv.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 1 000 734 eur.

9) Národná stratégia na ochranu detí pred násilím

Popis: Cieľom návrhu je vytvorenie Národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch, monitorovanie a hodnotenie systémov ochrany, a tiež zvyšovanie informovanosti o problematike násilia páchaného na deťoch.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 118 839 eur a v rokoch  2015 a 2016 každoročne vo výške 306 009 eur.

10) Návrh Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

Popis: Materiál navrhuje možnosti financovania rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR nielen z fondov EÚ, ale predovšetkým zo štátnych zdrojov. Vynaložené náklady budú slúžiť na budovanie nových cyklistických komunikácií a cykloturistických trás, na budovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry, ana vypracovanie technických podmienok, smerníc a štandardov pre cyklistickú dopravu.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 12 883 000 eur, v roku 2015 vo výške 15 135 500 eur a v roku 2016 vo výške 17 368 000 eur.

11) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Popis: Cieľom návrhu zákona je hlavne zvýšenie efektivity činnosti kontrolných orgánov, upravujú sa podmienky predaja tovarov a poskytovanie služieb na trhových miestach, podmienky podomového predaja tovarov, atď.

Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však nie je možné momentálne presne kvantifikovať.

12) Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícií spoločnosti HERVEX, a. s.

Popis: Napriek tomu, že predpokladané investičné náklady investície Metropolis Bratislava sú vyššie ako 1 mld. eur, osvedčenie sa vydáva len na I. etapu investície s predpokladaným investičným nákladom 223 mil. eur, pomoc štátu sa predpokladá pri rokovaní so subjektmi zabezpečujúcimi výstavbu a prevádzku inžinierskych sietí, taktiež pri úpravách jestvujúcej cestnej infraštruktúry a pod.

Vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny aj negatívny, momentálne sa nedá presne vyčísliť. Predpokladané daňové výnosy z projektu predstavujú cca 10 mil. eur ročne.

13) Správa o možných dopadoch viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2014 až 2020 na verejné financie SR

Popis: Z pohľadu SR je možné dohodu o VFR 2014 – 2020 hodnotiť pozitívne. Odhadované príjmy SR z rozpočtu EÚ by mali za obdobie rokov 2014 až 2020 dosiahnuť 20,3 mld. eur. Odvody SR do rozpočtu EÚ sú odhadované na úrovni 6,8 mld. eur. Odhadovaná čistá rozpočtová pozícia SR voči rozpočtu EÚ by mala byť na úrovni 13,5 mld. eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards